SFS 2008:912 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

080912.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 20 § och 4 kap. 11 § lagen

(2004:46) om investeringsfonder ska ha följande lydelse.

2 kap.

20 §

Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut är skyldiga att lämna ut upp-

gifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning en-
ligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersök-
ningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställ-
ning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Om skyldighet för fondbolag och förvaringsinstitut att lämna uppgifter till

överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

4 kap.

11 §

Fondbolaget ska föra eller låta föra ett register över samtliga inne-

havare av andelar i fonden. I fråga om automatiserad och viss manuell be-
handling av personuppgifter finns bestämmelser i personuppgiftslagen
(1998:204).

Är lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument tillämplig

på andelarna i fonden, förs registret av en central värdepappersförvarare.
Fondbolaget har rätt till insyn i registret.

Om lagen om kontoföring av finansiella instrument inte är tillämplig på

andelarna i fonden, ska den som för registret anteckna inskränkningar enligt
13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14 kap. 21 § första stycket 4 föräldra-
balken där.

Fondbolaget ska till varje fondandelsägare skriftligen bekräfta att dennes

fondandelsinnehav har registrerats. Av bekräftelsen ska det framgå investe-
ringsfondens beteckning samt namnen på fondbolaget och förvaringsinstitu-
tet. Vidare ska det framgå var informationsbroschyren och faktabladet enligt
15 § samt årsberättelsen och halvårsredogörelsen enligt 18 § finns att tillgå.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

1

Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7.

SFS 2008:912

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:912

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.