SFS 2014:1017 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

141017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 3 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 5 kap. 2 § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder

3 ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

Ett fondbolag ska ha ett system för riskhantering som gör det möjligt för

fondbolaget att vid varje tidpunkt kontrollera och bedöma den risk som är
knuten till de positioner som tas i en värdepappersfond och hur positionerna
påverkar fondens riskprofil. Fondbolaget ska inte ensidigt eller mekaniskt för-
lita sig på kreditbetyg som har utfärdats av kreditvärderingsinstitut för att be-
döma kreditvärdigheten hos fondens tillgångar.

Om fondbolaget investerar i sådana derivatinstrument som avses i 12 §

andra stycket, ska bolagets system för riskhantering även möjliggöra en exakt
och oberoende bedömning av värdet på dessa derivatinstrument.

Fondbolaget ska för varje värdepappersfond det förvaltar till Finansinspek-

tionen regelbundet lämna information om riskhanteringen.

Denna lag träder i kraft den 21 december 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Henrik Lennefeldt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:108, bet. 2013/14:FiU28, rskr. 2013/14:386.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/14/EU av den 21 maj 2013 om änd-
ring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut,
direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser före-
tag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv
2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor
förlitan på kreditbetyg, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

SFS 2014:1017

Utkom från trycket
den 15 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.