SFS 1990:1114

901114.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1114

om värdepappersfonder;

utkom från trycket

den 12 de cember 1990

Utfärdad den 29 n ovember 1990.

Enligt riksdagens besl ut' föreskrivs följande.

Deflnitioner

1 § I denna lag förstås med

1. värdepappersfond: en fond bestående av fondpapper och andra finan­

siella instrument, vilken bildats genom kapitaltillskott från allmänheten
och ägs av dem som skjutit till kapital,

2. f ondverksamhet: den förvaltning av en värdepappersfond och den

försäljning och inlösen av andelar i fonden , som utövas av ett fondbolag,

3. fondbolag: e tt svenskt aktiebolag som fått tillstånd att utöva fond­

verksamhet,

4. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar

en värdepappersfonds tillgångar och som sköter in- och utbetalningar
avseende fonden.

Fondbolaget och förvaringsinstitutet skall handla oberoende av varand­

ra och uteslutande i andelsägarna s gemensamma intresse.

Lagen (1904:48 s. 1) om s amäganderätt skall inte tillämpas på delägar-

skap i en värd epappersfond.

' Prop. 1989/90: 153. 1990/91 :NU4, rskr. 47.

2059

¬

background image

SFS 1990:1114

Lagens tillämpningsområde
2 § Lagen omfattar endast värdepappersfonder vars andelar kan lösas in -
på begäran av andelsäg are.

Lagen omfattar inte aktiebolag och ekonomiska föreningar som förvär­

var och förvaltar fondpapper och andra finansiella instrument.

3 § Annan näringsverksamhet, som inte är fondverksamhet enligt denna

lag eller verksamhet enligt 2 § andra stycket, och där allmänheten erbjuds

att för gemensam räkning delta i förvärv och förvaltning av fondpapper
och andra finansiella instrument, får bara utövas efter särskilt tillstånd av

regeringen eller, efter regeringens b emyndigande, bankinspektionen. Så­

dant tillstånd får endast lämnas till den som står under tillsyn av bankin­
spektionen. För sådan verksamhet gäller bestämmelserna i denna lag i de n
mån inte undantag medgetts i det särskilda fallet. Av tillståndet skall

framgå vilka villkor i övrigt som skall gälla för ver ksamheten.

4 § Utländska fondföretag får efter tillstånd av regeringen eller, efter

regeringens bemyndigande, bankinspektionen bedriva fondverksamhet

här i landet om verksamheten väsentligen uppfyller de krav som uppställs i

denna lag.

Sekretess

5 § Enskildas förhållanden till värdepappersfond, fondbolag och förva-

ringsinstitut får inte obehörigen röjas.

1 det a llmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre­

tesslagen (1980:100).

Fondbolag

6 § För fondbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmän­

het om i nte annat följer av denna lag.

Ett fondbolag skall ha ett aktiekapital som med hänsyn till verksamhe­

tens omfattning är tillräckligt stort. Regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande, bankinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om

aktiekapitalets storlek.

7 § Den som har insyn i ett fondbola gs dagliga handel och samtidigt är

1. styrelseledamot eller suppleant,
2. revisor eller revisorssuppleant, eller

3. innehavare av en ledande befattning

får inte för egen räkning förvärva fondpapper eller andra finansiella instru­

ment från en fond eller sälja sådana till fonden eller i övrigt handla med
fonden.

Förbudet gäller också för den som i övrigt genom ett förvaltningsupp­

drag eller dylikt har insyn i fondbolagets dagliga handel.

Förbudet omfattar inte köp och försäljning av andelar i fonden för ege n

räkning.

,

Styrelsen skall skriftligen underrätta den som har en sådan ledande

u

2060

'

/

¬

background image

p

befattning i fondbolaget som nämns i f örsta stycket 3 eller den som har

SFS 1990:1114

insyn i fondbolagets dagliga hande l enligt andra stycket om förbudet.

Värdepappersfonder
8 § En värdepappersfond kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig
skyldigheter. F onden kan inte heller fora talan infor domstol eller någon

annan myndighet.

Egendom som ingår i en v ärdepappersfond får inte utmätas.

Fondandelsägarna svarar inte for förpliktelser som avser fonden.

9 § För vaije värdepappersfond skall det finnas fondbestämmelser som

upprättas av fondbolaget.

Fondbestämmelserna skall ange

1. namnet på f onden, fondbolaget och forvaringsinstitutet,

2. grundern a for fondens placeringsinriktning och for placeringen av

fondmedlen, varvid särskilt skall anmärkas om fonden skall inneha sådana
fondpapper och andra finansiella instrument som nämns i 20 och 25 §§,

3. om utdelning skall ske och, i så fall, grunderna och sättet för utdel­

ning,

4. grunderna for beräkning av fondens och fondandelamas värde,

5. grunderna for beräkning av försäljnings- och inlösenpris för fondan­

delarna,

6. var och hur förs äljning och inlösen av fondandelar skall ske,
7. grunderna for beräkning av fondbolagets och förvaringsinstitutets

ersättning från fonden,

8. fondbolagets avgifter för försäljning, förvaltning och inlösen av an­

delar,

9. hur pantsättning av fondandelar skall gå till,

10. fondens räkenskapsår,
11. när och var försäljnings- och inlösenpriset for fondandelarna samt

fondens halvårsredogörelse och årsberättelse skall offentliggöras, och

12. var ändringar av fondbestämmelsema skall tillkännages.

10 § Fondbestämmelserna skall godkännas av bankinspektionen.

Om fondbolaget vill ändra bestämmelserna, skall ändringarna tillställas

bankinspektionen för godkännande. Inspektionen skall godkänna ändring­
arna om de får anses skäliga for fondandelsägarna.

Inspektionen får, om en ändring bedöms vara av väsentlig betydelse for

fondandelsägarna, som ett villkor för sitt godkännande av ändringen be­

sluta att andelsägarna skall underrättas om denna. Inspektionen skall

därvid ange hur underrättelsen skall ske.

I de fall som avses i tredje stycket får bankinspektionen bestämma att

fondbestämmelserna i deras nya lydelse inte f år tillämpas förrän efter viss
tid - högst tre m ånader — efter inspektionens beslut om godkännande.

Fondbolagets verksamhet

11 § Fondverksamhet får inte utövas utan tillstånd av bankinspektio­

nen.

2061

¬

background image

v »

SFS 1990:1114

Tillstånd får ges om

1. aktiebolaget registrerats,

2. fondbestäm melserna godkänts för den eller de värdepappersfonder

som bolaget avser att förvalta, och

3. bolaget inte är olämpligt att utöva verksamheten.

Om förvaringsinstitutet är en utländsk bankfilial får bankinspektionen

som ett villkor för tillståndet föreskriva att de tillgångar som ingår i en

värdepappersfond skall förvaras här i l andet om de inte skall förvaras hos

ett utländskt förvaringsinstitut enligt 15 § tredje stycket.

12 § Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör värde­

pappersfonden. Fondbolaget handlar vid förvaltningen i eget namn och

skall därvid ange fondens beteckning.

13 § Fondbolaget får inte i fondverksamheten

1. ha hand om egendom som ingår i fonden,

^

2. ta upp eller bevilja lån, eller

3. gå i borgen.
Fondbolaget får trots bestämmelserna i första stycket ta kortfristiga lån

aii

till ett belopp motsvarande högst 10 procent av fondens värde.

2062

Förvaringsinstitut

14 § För varje värdepappersfond skall det finnas ett förvaringsinstitut.

Förvaringsinstitutet skall vara en bank eller ett annat kreditinstitut.

15 § Förvaringsinstitutet skall verkställa de beslut av fondbolaget som

rör värdepappersfonden om de inte strider mot bestämmelserna i denna

lag eller fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet skall vidare
1. ta emot och förvara den egendom som ingår i fon den,

2. se till a tt försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med

bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna,

3. se till att fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i

denna lag och fondbestämmelsema,

4. se till att fondens tillgångar utan dröjsmål kommer institutet till

handa,

5. se till att fondens medel används enligt bestämmelserna i denna lag

och fondbestämmelserna.

Om utländska värdepapper ingår i fon den, får förvaringsinstitutet låta

ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dem.

16 § Förvaringsinstitutet får inte såvitt avser värdepappersfonden

1. ta u pp eller bevilja lån, eller
2. gå i borgen.

Placeringsbestämmelser

17 § Vaije värdepappersfond skall ha en lämplig fördelning av sina

placeringar med hänsyn till den risksprid ning som är förenad med fondens
placeritigsinriktning enligt fondbestämmelsema.

¬

background image

18 § Medel som ingår i en värdepappersfond får, med de begränsningar

SFS 1990:1114

som följer av 19 — 24 §§, placeras i fondpapper och andra finansiella in­
strument som är eller inom ett år från emissionen avses bli

1. inregistrerade vid en fondbörs, eller
2. föremål för regelbunden handel vid någon annan reglerad marknad

som är öppen för allmänheten, under förutsättning att fondbörsen eller

marknaden är godkänd av regeringen eller, efter regeringens bemyndigan­

de, bankinspektionen, eller finns angiven i fondbestämmelserna.

I en värdepappersfond får det ingå andra fondpapper och finansiella

instrument än de som anges i första stycket, dock högst till 10 procent av
fondens värde.

Om registre ring eller regelbunden handel enligt första stycket inte skett

inom ett år från emissionen och de förvärvade instrumenten inte ryms

inom tioprocentsgränsen enligt andra stycket, skall de avyttras så snart det
lämpligen kan ske. Skälig hänsyn skall därvid tas till fondandelsägarnas

intressen.

En värde pappersfond får ha de likvida medel som behövs fÖr verksam­

heten.

19 § I en värdepappersfond får, med de begränsningar som följer av

23 §, ingå fondpapper och andra finansiella instrument med samme emit-
tent till högst

1. 5 procent av fond ens värde, eller

2. 10 procent av fondens värde, om det sammanlagda innehavet av

sådana tillgångar uppgår till högst 40 procent av fondens värde, eller

3. 25 procent av fonde ns värde, om de består av obligationer eller andra

skuldförbindelser utfärdade av ett kreditinstitut, under förutsättning att
det sammanlagda värdet av dessa tillgångar uppgår till högst 80 procent av
fondens värde, eller

4. 35 procent av fo ndens värde, om de är utfärdade eller garanterade av

en st at, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet eller av

något allmänt internationellt organ som har godkänts av regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen.

Om en värdepappersfond efter förvärvet kommer att överskrida någon

av gränserna i denna paragraf skall fondpapper och andra finansiella

instrument avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske,
varvid skälig hänsyn skall t as till andelsägarnas intressen.

20 § Begränsningarna i 19 § gäller inte fÖr vär depappersfonder som har
fått särskilt tillstånd att inneha obligationer och andra skuldförbindelser

utfärdade eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig eller

kommunal myndighet eller av något allmänt internationellt organ som har

godkänts av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspek­

tionen under förutsättning att de härrör från minst sex ol ika emissioner
och att int e något av förvärven överstiger 30 procent av fondens värde.

Särskilt tillstånd enligt första stycket lämnas av bankinspektionen i

samband med att inspektionen godkänner fondbestämmelserna.

2063

¬

background image

SFS 1990: II14

21 § Bankinspektionen för för en enskild värdepappersfond besluta att

avvikelse får ske från de villkor som anges i 19 och 20 §§ under sex

månader från det verksamheten påböijades, under förutsättning att be­

stämmelserna om lämplig fördelning av placeringarna i 17 § följs.

22 § I en v ärdepappersfond får upp till 5 procent av fondens värde ingå

andelar i andra fonder, Om fonderna har samma förvaltare eller direkt
eller indirekt har samma ledning eller ägare som den egna fonden, får

förvaltaren inte ta ut någon avgift för förvärv, förvaltning eller inlösen av

andelarna.

23 § Tillgångarna enligt 19 § för inte överstiga

1. för aktier, 5 procent av röstvärdet för samtliga av emittenten utfärda­

de aktier,

2. för obligationer och andra skuldförbindelser, 10 procent av emitten-

tens utestående lån om de inte är utfärdade eller garanterade av en stat, en

kommun eller en statlig eller kommunal myndighet eller av något allmänt

internationellt organ som har godkänts av regeringen eller, efter regering­

ens bemyndigande, bankinspektionen.

Om ett fondbolag förvaltar fler värdepappersfonder gäller bestämmel­

serna i första stycket om röstvärdesbegränsning det sammanlagda aktiein­

nehavet i fonderna.

24 § Aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med op­
tionsrätt till nyteckning får förvärvas till en värdepappersfond utan hinder

av bestämmelserna i 19 § första stycket, om förvärvet grundas på fondens

tidigare innehav. Om sådant förvärv sker, skall bestämmelserna i 19§

andra stycket tillämpas.

25 § Ett fondbolag får för en värdepappersfond handla med optioner

och terminskontrakt eller andra likartade finansiella instrument i syfte att
effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar eller att skydda fondens

tillgångar mot va lutakursförluster eller andra risker.

Information om värdepappersfonder

26 § För varje värdepappersfond skall finnas en aktuell informations­
broschyr om fonden och dess verksamhet. Broschyren skall innefatta fond­

bestämmelserna samt de ytterligare uppgifter som behövs för att man skall
kunna bedöma fondens verksamhet.

27 § Fondbolaget skall för varje fond som bolaget förvaltar lämna

1. en årsberättelse inom fyra månader från rä kenskapsårets utgång,
2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom

två månader från halvårets utgång.

Årsberättelser och halvårsredogörelser skall innehålla den information

som behövs för att man skall kunna bedöma varje värdepappersfonds

utveckling och ställning. De skall tillställas samtliga andelsägare och finnas

att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

2064

¬

background image

28 § Informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och i förekom-

SFS 1990; 1114

mande fall den halvårsredogörelse som publicerats därefter skall, innan
försäljning av andelar sker, erbjudas och på begäran lämnas eller skickas
till den som avser a tt köpa andelar i en värdepappersfond.

Om fonden i övrigt genom reklam eller dylikt erbjuder allmänheten att

köpa andelar i fonden, skall det av erbjudandet framgå att det finns en
informationsbroschyr och var den finns att få tag i.

29 § Informationsbroschyrer, årsberättelser och halvårsredogörelser

skall ges in till bankinspektionen så snart de färdigställts.

Fondandelar och inlösen av fondandelar

30 § Andelarna i en vä rdepappersfond skall vara lika stora och medföra
lika rätt till den egendom som ingår i f onden.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar.

Fondens värde beräknas enligt de grunder som bestämts i fondbestämmel­

serna. Den egendom som ingår i fonden skall värderas med ledning av
gällande marknadsvärde.

Fondbolaget skall fo rtlöpande och minst en gång i veckan beräkna och

på lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet.

31 § Fondbolaget skall fora eller låta fora ett register över samtliga

innehavare av andelar i fonden. Om registret fors med hjälp av automatisk

databehandling gäller bestämmelserna i datalagen (1973:289) for ett så­
dant register.

Fondbolaget skall till vaije enskild fondandelsägare skriftligen bekräfta

att hans fondandelsinnehav registrerats. Av bekräf telsen skall framgå vär­
depappersfondens beteckning, fondbolaget och forvaringsinstitutet samt

var informationsbroschyren, årsberättelser och halvårsredogörelser for

fonden finns att få tag i.

32 § En fondandel skall, på begäran av dess ägare, omedelbart inlösas
om det finns medel tillgängliga i värdepappersfonden. Om medel for
inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall
försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en

sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse,
får bolaget efter anmälan till bankinspektionen avvakta med försäljningen.

Under den tid som ett forvaringsinstitut förvaltar en värdepappersfond

enligt 33 § får fondandelar inte säljas eller inlösas.

Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet

33 § Förvaltningen av ett fondbolags värdepappersfonder skall omedel­

bart tas över av respektive fonds forvaringsinstitut om

1. bankinspektionen återkallat fondbolagets tillstånd enligt 43 §.
2. bolaget enligt lag har trä tt i likvida tion, eller

3. bolaget försatts i konku rs.
Om ett fondbolag vill up phöra med förvaltningen av en värdcpappers-

2065

¬

background image

SFS 1990:1114

fond, skall fondf örvaltningen övertas av förvaringsinstitutet vid den tid-';

punkt då verksamheten upphör.

Efter medgivande av bankinspektionen får ett fondbolag överlåta för­

valtningen av en värdepappersfond till ett annat fondbolag.

Ett övertagande enligt andra eller tredje stycket får ske tidigast efter tre

månader från det att de ändrade forhållandena kungjorts enligt 35 §, om

Inte bankinspektionen medger att övertagandet får ske tidigare.

34 § Ett forvaringsinstitut som övertagit fondförvaltningen från ett

fondbolag skall snarast överlåta förvaltningen till ett annat fondbolag om
bankinspektionen medger det. I anna t fall skall vä rdepappersfonden upp­
lösas genom att fondens tillgångar säljs och nettobehållningen i fonden

skiftas ut till fondandelsägama.

35 § Följande förändringar skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar

samt hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet, nämligen

1. att förvaltningen av en fond skall överlåtas till ett annat fondbolag,
2. att förvaltningen av en fond skall övertas av förvaringsinstitutet,
3. att förvaringsinstitutet har beslutat att överlåta förvaltningen av en

1,©^

fond till ett fondbolag eller att upplösa fonden.

Kungörandet skall i fall som avses i första stycket 1 ske genom det

överlåtande fondbolagets försorg och i övriga fall genom förvaringsinstitu-

,

tets försorg.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen får

medge undantag från kravet på kungörande, om det finns särskilda skäl till

det.

36 § Om en fondandelsägare inte inom fem å r efter det att medel som

utskiftats enligt 34 § har kunnat kvitteras ut har anmält sitt innehav, har
han förlorat sin rätt att lyfta medlen. Sådana medel samt andra restbelopp

som inte har kunnat skiftas ut på andelsägarna skall tillfalla allmänna
arvsfonden.

37 § Om förvaltningen av en värdepappersfond har övertagits av en ny

förvaltare, skall denne fullgöra de förpliktelser avseende fonden som tidi­

gare förvaltare ådragit sig i överensstämmelse med denna lag. Beträffande

förvaltningen i övrigt träder den nye förvaltaren i den förutvarandes ställe.

Motsvarande skall gälla vid överlåtelse av f ondverksamhet.

Ett forvaringsinstitut får inte utöva rösträtt för aktier som ingår i en

värdepappersfond som institutet förvaltar.

38 § För sin förvaltning i an ledning av upphörande eller överlåtelse av
fondverksamhet har ett forvaringsinstitut rätt till skälig ersättni ng ur den

värdepappersfond som den förvaltar. Ersättningens storlek skall godkän­
nas av bankinspektionen.

Tillsyn

39 § Fondbolagen och förvaringsinstituten står under bankinspektio-

2066

nens tillsyn. Dessa skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verk-

¬

background image

, mhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen

SFS 1990:1114

begär.

Fondbolagen skall med årliga avgifter bekosta inspektionens verksam­

het enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

40 § Bankinspektionen skall vid sin tillsyn av fondbolagen och förva-

ringsinstituten se till att en sund utveckling av verksamheten främjas.

Bankinspektionens tillsyn utövas med ledning av de handlingar som

fondbolaget och förvaringsinstitutet skall ge in till inspektionen samt de
upplysningar som inhämtas vid undersökningar eller på något an nat sätt.

41 § Bankinspektionen får kalla till sammanträde med ett fondbolags
styrelse. Företrädare för inspektionen får närvara vid sådant sammanträde

och delta i överläggni ngarna.

42 § Bankinspektionen skall för varje fondbolag förordna en revisor att

med övriga revisorer delta i revisionen av bolaget. Inspektionen får när

som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt att få skäligt arvode för sitt arbete av bolaget. Arvodets

storlek bestäms av inspektionen.

43 § Bankinspektionen skall återkalla tillstånd att utöva fondverksam­
het om

1. fondbolaget har förlorat en tredjedel av sitt aktiekapital och bristen

inte täcks inom tre månader efter det den blev känd, eller

2. fondbolaget genom att överträda denna lag eller på annat sätt visat sig

olämpligt att utöva verksamheten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om återkallelse skall gälla

omedelbart.

Om det är tillräckligt får inspektionen, i de fall som avses i första stycket

2, i stället för att återkalla tillståndet meddela varning.

44 § Om någon utövar sådan verksamhet som omfattas av denna lag

utan att ha tillstånd till det, skall bankinspektionen förelägga honom att
upphöra med verk samheten.

Är det osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspek­

tionen förelägga den som bedriver verksamheten att lämna de upplysning­

ar som behövs för att bedöma om lagen är tillämplig.

Ett föreläggande enligt denna paragraf får riktas såväl mot ett utländskt

företag som mot den som här i lan det är verksam för ett sådant företags

räkning.

Vite

45 § Ett föreläggande enligt 44 § får förenas med vite.

Ett beslut om återk allelse enligt 43 § får förenas med förbud vid vite att

fortsätta verksamheten.

2067

¬

background image

SFS 1990: II14

överklagande

iJkfo

10:1

46 § Bankinspektionens beslut enligt 41 § och 44 § andra stycket får inte

vj/rä»

överklagas.

,

jjjf

Andra beslut i särskilda fall som bankinspektionen meddelar enligt „ 0f

denna lag får överklagas hos kammarrätten.

Djcii

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

(Finansdepartementet)

Skadestånd

47 § Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget
överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, skall bolaget ersätta skadan.

Motsvarande gäller om forvaringsinstitutet har orsakat skadan.

ERIK ÅSBRINK

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.