SFS 2016:436 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

160436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (2004:46) om värdepap-

persfonder

3 ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 3 b och 3 c §§, av följande

lydelse.

2 kap.

3 b §

4

För fondbolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel

på en reglerad marknad finns det bestämmelser om uppdragstid för revisorn i
9 kap. 21 a § aktiebolagslagen (2005:551).

3 c §

För andra fondbolag än sådana som avses i 3 b § gäller följande i fråga

om uppdragstid för revisorn.

Uppdraget som revisor får gälla högst sju år i följd. Revisorn får därefter

inte delta i revisionen om inte minst fyra år har förflutit sedan han eller hon
lämnade uppdraget.

Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag gäller, i stället för andra

stycket, att den huvudansvariga revisorn ska bytas ut senast efter sju år. Han
eller hon får därefter inte delta i revisionen om inte minst tre år har förflutit
sedan han eller hon var huvudansvarig för revisionen.

1. Denna lag träder i kraft den 17 juni 2016.
2. För ett uppdrag som revisor som vid ikraftträdandet har innehafts i mer

än tre år ska den tid som anges i 2 kap. 3 c § andra stycket första meningen
räknas från den årsstämma som hållits tre år före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring
av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direk-
tiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU.

3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

4 Tidigare 2 kap. 3 b § upphävd genom 2009:710.

SFS 2016:436

Utkom från trycket
den 31 maj 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.