SFS 2017:645 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

170645.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 2 §, 11 kap. 3 och 7 §§ och

12 kap. 1 a och 8 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder

3 ska ha följande

lydelse.

2 kap.

2 §

4

Vid bedömningen enligt 1 § 3 av om en innehavare är lämplig ska

dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det
finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att fondbolagets verksamhet drivs på

ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar bolagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget är ett blandat

finansiellt holdingföretag ska det vid bedömningen av innehavarens anseende
särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i
ett sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över
finansiella konglomerat.

Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av bolaget.

Om förvaringsinstitutet är en i Sverige etablerad filial till ett kreditinstitut

med säte i ett annat land inom EES, får Finansinspektionen som ett villkor för
tillståndet föreskriva att de tillgångar som ingår i en värdepappersfond ska

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

4 Senaste lydelse 2013:563.

SFS 2017:645

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:645

förvaras här i landet. Detta gäller dock inte om tillgångarna ska förvaras hos
ett utländskt förvaringsinstitut enligt 3 kap. 2 § tredje stycket.

11 kap.

3 §

5

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms

lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett fondbolag och
det kan antas att det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till
förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten i fondbolaget.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och kapi-

talstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för fond-

bolaget eller vara verkställande direktör i detta bolag eller vara ersättare för
någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av
ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att fond-

bolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och
andra författningar som reglerar bolagets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om förvärvaren är ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid be-

dömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning upp-
fyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap. 16 §
lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan fondbolaget och

någon annan, ska tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av bolaget.

7 §

6

Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav av

aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett innehav
som inte är kvalificerat

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att fondbola-

gets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och
andra författningar som reglerar bolagets verksamhet,

2. om ägaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i

näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet,

3. om ägaren är ett blandat finansiellt holdingföretag och dess ledning inte

uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap. 16 §
lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka

risken för

5 Senaste lydelse 2011:882.

6 Senaste lydelse 2011:882.

background image

3

SFS 2017:645

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier inte har ansökt om till-

stånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen besluta att inne-
havaren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett
krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till den
del innehavet står i strid med beslutet.

12 kap.

1 a §

7

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett fondbolags

styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem,
om fondbolaget

1. har fått tillstånd att driva fondverksamhet genom att lämna falska upp-

gifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning i strid med 1 kap. 4 §,
3. påbörjar marknadsföring av en av bolaget förvaltad värdepappersfond i

ett annat land inom EES innan en underrättelse om detta gjorts hos Finans-
inspektionen i enlighet med 2 kap. 15 c §,

4. inte uppfyller grundläggande krav på organisation och drift av verksam-

heten enligt 2 kap. 17 eller 17 f § eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 13 kap. 1 § 5 avseende dessa bestämmelser,

5. åsidosätter sina skyldigheter eller på annat sätt överträder det som anges

om uppdragsavtal i 4 kap. 4–6 §§ och 7 § första stycket,

6. påbörjar förvaltning och marknadsföring av en värdepappersfond utan

att fondbestämmelserna godkänts enligt 4 kap. 9 §,

7. vid upprepade tillfällen låter bli att upprätta eller tillhandahålla informa-

tionsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsberättelse i enlighet med
4 kap. 15–21 §§,

8. vid upprepade tillfällen placerar medel i en värdepappersfond i strid med

det som anges i 5 kap. 1, 3–22, 24 eller 25 § eller föreskrifter som har medde-
lats med stöd av 13 kap. 1 § 9, 10, 12 och 13 avseende dessa bestämmelser,

9. inte uppfyller kraven på hantering av risker i 5 kap. 2 § första eller andra

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 11 avse-
ende dessa bestämmelser,

10. i strid med 11 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

11. i strid med 11 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bola-
get samt storleken på innehavet, eller

12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

7 Senaste lydelse 2016:892.

background image

4

SFS 2017:645

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 11 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av
aktier i bolaget, ska första stycket 10 och 11 inte gälla för den personen i fråga
om dessa aktier.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse

är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har
orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara styrelse-
ledamot eller verkställande direktör i ett fondbolag, eller ersättare för någon
av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

8 §

8

Sanktionsavgiften för ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut ska fast-

ställas till högst det högsta av

1. ett belopp som per den 17 september 2014 i kronor motsvarade fem mil-

joner euro,

2. tio procent av bolagets eller institutets omsättning eller, i förekommande

fall, motsvarande omsättning på koncernnivå närmast föregående räken-
skapsår, eller

3. två gånger den vinst som bolaget eller institutet gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Om överträdelsen har skett under fondbolagets eller förvaringsinstitutets för-
sta verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är
bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften tillfaller staten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2016:892.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.