SFS 2017:1007 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2017:1007 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
171007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 20 och 20 a §§ lagen

(2004:46) om värdepappersfonder

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

20 §

3

Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut är skyldiga att lämna ut upp-

gifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning
enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersök-
ningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i
brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol,
eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utred-
ningsorder.

Om skyldighet för fondbolag och förvaringsinstitut att lämna uppgifter till

överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

20 a §

4

Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt

20 § får besluta att fondbolaget eller förvaringsinstitutet samt bolagets eller
institutets styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för
någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 20 § eller att det pågår en
förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller ett ärende om
erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-
det. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkstäl-
lighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet tidsbegränsas endast
om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp eller
den utländska myndighet som har utfärdat utredningsordern samtycker till
detta.

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 Senaste lydelse 2008:912.

4 Senaste lydelse 2005:496.

SFS 2017:1007

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1007

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet,

ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.