SFS 2018:326 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2018:326 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
SFS2018-326.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 17 d § och 4 kap. 11 § lagen
(2004:46) om värdepappersfonder2 ska ha följande lydelse.

2 kap.
17 d §
3 Ett fondbolag ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssy-
stem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av
bestämmelser som gäller för verksamheten.

4 kap.
11 §
4 Fondbolaget ska föra eller låta föra ett register över samtliga inne-
havare av andelar i fonden.

�r lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument tillämplig på andelarna i fonden, förs registret av en svensk
värdepapperscentral. Fondbolaget har rätt till insyn i registret.

Om lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-

ment inte är tillämplig på andelarna i fonden, ska den som för registret
anteckna inskränkningar enligt 13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14 kap.
21 § första stycket 4 föräldrabalken där.

Fondbolaget ska till varje fondandelsägare skriftligen bekräfta att dennes

fondandelsinnehav har registrerats. Av bekräftelsen ska det framgå värde-
pappersfondens och, i förekommande fall, andelsklassens beteckning samt
namnen på fondbolaget och förvaringsinstitutet. Vidare ska det framgå var
informationsbroschyren enligt 15 §, faktabladet enligt 16 a § samt årsberättel-
sen och halvårsredogörelsen enligt 18 § finns att tillgå.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 Senaste lydelse 2016:892. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2016:58.

SFS

2018:326

Publicerad
den

3 maj 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.