SFS 2018:542 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

SFS2018-542.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värde-
pappersfonder2

dels att 2 kap. 17 g §, 4 kap. 10 §, 10 kap. 3 och 11 §§, 12 kap. 1 a

och 10 §§ och 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 5 a § och 5 kap. 24 a §,

och närmast före 1 kap. 5 a § och 5 kap. 24 a § nya rubriker av följande
lydelse.

1 kap.
Särskilda bestämmelser för penningmarknadsfonder
5 a §
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den
14 juni 2017 om penningmarknadsfonder finns bestämmelser som avviker
från eller kompletterar denna lag.

2 kap.
17 g §
3 Ett fondbolag som i sin verksamhet lämnar råd till kunder om
fondandelar i andra fall än det som avses i 7 kap. 1 § första stycket 3 ska när
det utför sådana tjänster tillämpa 8 kap. 12 och 15 §§ och 9 kap. 3–6, 10, 17,
21, 23 och 27–29 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

4 kap.
10 §
4 Andelarna i en värdepappersfond ska vara lika stora och medföra
lika rätt till den egendom som ingår i fonden, om inte annat följer av andra
stycket.

I en värdepappersfond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser).

Andelarna i en andelsklass ska vara lika stora och medföra lika rätt till den
egendom som ingår i fonden. Andelsklasser i en och samma fond får vara
förenade med

1. villkor för
a) utdelning,
b) avgifter,
c) lägsta teckningsbelopp,
d) distribution av andelar,
e) valutasäkring, och

1 Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 Senaste lydelse 2017:690.

4 Senaste lydelse 2017:1143.

SFS

2018:542

Publicerad
den

29 maj 2018

background image

2

f) i vilken valuta andelarna tecknas och inlöses, och
2. villkor som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av

13 kap. 1 § 9.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar.

Om det finns andelsklasser ska värdet av en fondandel dock bestämmas med
beaktande av de villkor som är förenade med andelsklassen.

Fondens värde beräknas enligt de grunder som anges i fondbestämmel-

serna. Den egendom som ingår i fonden ska värderas med ledning av
gällande marknadsvärde.

Fondbolaget ska fortlöpande och minst en gång varje vecka beräkna och

på lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet.

5 kap.
Bestämmelser som inte gäller för penningmarknadsfonder
24 a §
Av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131
följer att bestämmelserna i 1, 3–12, 14–22, 24 och 25 §§ inte gäller för en
värdepappersfond som har auktoriserats som penningmarknadsfond enligt
den förordningen.

10 kap.
3 §
5 För övervakningen av att denna lag följs, liksom föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen och andra författningar som reglerar verk-
samheten, får Finansinspektionen begära att

1. en fysisk eller juridisk person tillhandahåller uppgifter, handlingar eller

annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken kommer till

förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Finansinspektionen får förelägga den som inte följer en begäran enligt

första stycket att fullgöra sin skyldighet.

11 §6 Fondbolag samt förvaltningsbolag och fondföretag som anges i 1 §
första stycket ska betala en årlig avgift för

1. Finansinspektionens verksamhet enligt
a) denna lag, och
b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131, samt
2. Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en

databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar,

anmälningar och underrättelser enligt denna lag och Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/1131.

12 kap.
1 a §
7 Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett fond-
bolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon
av dem, om fondbolaget

1. har fått tillstånd att driva fondverksamhet genom att lämna falska

uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

5 Senaste lydelse 2008:282.

6 Senaste lydelse 2014:486.

7 Senaste lydelse 2017:1143.

SFS 2018:542

background image

3

2. tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning i strid med 1 kap. 4 §,
3. påbörjar marknadsföring av en av bolaget förvaltad värdepappersfond

i ett annat land inom EES innan en underrättelse om detta gjorts hos
Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 15 c §,

4. inte uppfyller grundläggande krav på organisation och drift av

verksamheten enligt 2 kap. 17 eller 17 f § eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 6 avseende dessa bestämmelser,

5. åsidosätter sina skyldigheter eller på annat sätt överträder det som

anges om uppdragsavtal i 4 kap. 4–6 §§ och 7 § första stycket,

6. påbörjar förvaltning och marknadsföring av en värdepappersfond utan

att fondbestämmelserna godkänts enligt 4 kap. 9 §,

7. vid upprepade tillfällen låter bli att upprätta eller tillhandahålla

informationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsberättelse i
enlighet med 4 kap. 15–21 §§,

8. vid upprepade tillfällen placerar medel i en värdepappersfond i strid

med det som anges i 5 kap. 1, 3–22, 24 eller 25 § eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 13, 14, 16 och 17 avseende dessa
bestämmelser,

9. inte uppfyller kraven på hantering av risker i 5 kap. 2 § första eller

andra stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap.
1 § 15 avseende dessa bestämmelser,

10. i strid med 11 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finans-

inspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

11. i strid med 11 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspek-

tionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier
i bolaget samt storleken på innehavet, eller

12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finans-
iering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den
lagen.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 11 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring
av aktier i bolaget, ska första stycket 10 och 11 inte gälla för den personen i
fråga om dessa aktier.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse

är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har
orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara
styrelseledamot eller verkställande direktör i ett fondbolag, eller ersättare
för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

10 §8 Om ett fondbolag inte i tid lämnar de upplysningar som det är
skyldigt att göra enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap.
1 § 24, får Finansinspektionen besluta att bolaget ska betala en försenings-
avgift på högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

8 Senaste lydelse 2017:1143.

SFS 2018:542

background image

4

13 kap.
1 §
9 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

2. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
3. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8–10 §§,
4. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska

skrivas,

5. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c §

tredje stycket,

6. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17,

17 c och 17 f §§,

7. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer

av 2 kap. 17 g §,

8. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare

enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

9. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 §

andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara
förenad med ett visst villkor,

10. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt

4 kap. 20 §,

11. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
12. hur informationen enligt 4 kap. 24 § ska presenteras,
13. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värde-

pappersfond får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

14. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt

5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

15. det system för riskhantering ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 §

första och andra styckena,

16. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
17. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
18. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska

lämnas,

19. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
20. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och

förvaltning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

21. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

22. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska

utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas
informationen,

23. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med

ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

24. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt

förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första
stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

25. sådana avgifter som avses i 10 kap. 11 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 2 kap. 17 g §, 4 kap.

10 §, 12 kap. 1 a och 10 §§ och 13 kap. 1 § och i övrigt den 21 juli 2018.

9 Senaste lydelse 2017:1143.

SFS 2018:542

background image

5

2. Ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag som den 21 juli 2018 förvaltar

en värdepappersfond vars fondbestämmelser har godkänts av Finansinspek-
tionen och för vilken det även krävs auktorisation enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/1131, får fortsätta förvalta fonden till och
med den 21 januari 2019. För att fortsätta förvalta fonden efter det datumet
krävs auktorisation enligt den förordningen. Om en ansökan om auktorisa-
tion har getts in till Finansinspektionen senast den 21 januari 2019, får
fondbolaget eller förvaltningsbolaget dock fortsätta förvalta fonden till dess
att ansökan har prövats slutligt.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)

SFS 2018:542

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.