SFS 2018:1790 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2018:1790 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
SFS2018-1790.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 20 §, 4 kap. 10 §, 12 kap. 1 a
och 10 §§ och 13 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder2 ska ha
följande lydelse.

2 kap.
20 §
3 Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut är skyldiga att lämna ut upp-
gifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning
enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersök-
ningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i
brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol,
eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utred-
ningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

Om skyldighet för fondbolag och förvaringsinstitut att lämna uppgifter till

överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

4 kap.
10 §
4 Andelarna i en värdepappersfond ska vara lika stora och medföra
lika rätt till den egendom som ingår i fonden, om inte annat följer av andra
stycket.

I en värdepappersfond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser).

Andelarna i en andelsklass ska vara lika stora och medföra lika rätt till den
egendom som ingår i fonden. Andelsklasser i en och samma fond får vara
förenade med

1. villkor för
a) utdelning,
b) avgifter,
c) lägsta teckningsbelopp,
d) distribution av andelar,
e) valutasäkring, och
f) i vilken valuta andelarna tecknas och inlöses, och
2. villkor som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av

13 kap. 1 § 10.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar.

Om det finns andelsklasser ska värdet av en fondandel dock bestämmas med
beaktande av de villkor som är förenade med andelsklassen.

1 Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 Senaste lydelse 2017:1007.

4 Senaste lydelse 2018:542.

SFS

2018:1790

Publicerad
den

28 november 2018

background image

2

SFS

Fondens värde beräknas enligt de grunder som anges i fondbestämmel-

serna. Den egendom som ingår i fonden ska värderas med ledning av gäl-
lande marknadsvärde.

Fondbolaget ska fortlöpande och minst en gång varje vecka beräkna och

på lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet.

12 kap.


1 a §5 Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett fond-
bolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon
av dem, om fondbolaget

1. har fått tillstånd att driva fondverksamhet genom att lämna falska upp-

gifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning i strid med 1 kap. 4 §,
3. påbörjar marknadsföring av en av bolaget förvaltad värdepappersfond

i ett annat land inom EES innan en underrättelse om detta gjorts hos Finans-
inspektionen i enlighet med 2 kap. 15 c §,

4. inte uppfyller grundläggande krav på organisation och drift av verk-

samheten enligt 2 kap. 17 eller 17 f § eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av 13 kap. 1 § 6 avseende dessa bestämmelser,

5. åsidosätter sina skyldigheter eller på annat sätt överträder det som

anges om uppdragsavtal i 4 kap. 4�6 §§ och 7 § första stycket,

6. påbörjar förvaltning och marknadsföring av en värdepappersfond utan

att fondbestämmelserna godkänts enligt 4 kap. 9 §,

7. vid upprepade tillfällen låter bli att upprätta eller tillhandahålla infor-

mationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsberättelse i enlighet
med 4 kap. 15�21 §§,

8. vid upprepade tillfällen placerar medel i en värdepappersfond i strid

med det som anges i 5 kap. 1, 3�22, 24 eller 25 § eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 14, 15, 17 och 18 avseende dessa bestäm-
melser,

9. inte uppfyller kraven på hantering av risker i 5 kap. 2 § första eller

andra stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 §
16 avseende dessa bestämmelser,

10. i strid med 11 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspek-

tionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

11. i strid med 11 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspek-

tionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier
i bolaget samt storleken på innehavet, eller

12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den
lagen.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 11 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring
av aktier i bolaget, ska första stycket 10 och 11 inte gälla för den personen i
fråga om dessa aktier.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse

är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har
orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

5 Senaste lydelse 2018:542.

2018:1790

background image

3

SFS

1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara styrel-
seledamot eller verkställande direktör i ett fondbolag, eller ersättare för
någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

10 §6 Om ett fondbolag inte i tid lämnar de upplysningar som det är
skyldigt att göra enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap.
1 § 25, får Finansinspektionen besluta att bolaget ska betala en förseningsav-
gift på högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

13 kap.


1 §7 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med redo-

visningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

2. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
3. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8�10 §§,
4. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska

skrivas,

5. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c §

tredje stycket,

6. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17,

17 c och 17 f §§,

7. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer

av 2 kap. 17 g §,

8. hur uppgifter enligt 2 kap. 20 § första stycket ska lämnas,
9. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare

enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

10. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 §

andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara
förenad med ett visst villkor,

11. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap.

20 §,

12. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
13. hur informationen enligt 4 kap. 24 § ska presenteras,
14. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond

får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

15. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap.

1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

16. det system för riskhantering ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 §

första och andra styckena,

17. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
18. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
19. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska

lämnas,

20. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
21. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvalt-

ning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

6 Senaste lydelse 2018:542.

7 Senaste lydelse 2018:542.

2018:1790

background image

4

SFS

22. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som föl-

jer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

23. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utfor-

mas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informa-
tionen,

24. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansö-

kan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

25. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt

förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första
stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

26. sådana avgifter som avses i 10 kap. 11 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.


På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell

(Finansdepartementet)

2018:1790

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.