SFS 2018:2026 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

SFS2018-2026.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 15 § lagen (2004:46) om
värdepappersfonder2 ska ha följande lydelse.

4 kap.
15 §
3 För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell informations-
broschyr.

Informationsbroschyren ska innehålla
1. fondbestämmelserna,
2. de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna bedöma fon-

den och den risk som är förenad med att investera i den,

3. en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil,
4. uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra

åt någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§,

5. uppgifter om vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras i,
6. för det fall fondmedlen får placeras i derivatinstrument, uppgifter om i

vilket syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivatinstru-
ment kan påverka fondens riskprofil, och

7. uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy.
För en värdepappersfond som hänvisar till ett referensvärde som avses i

artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av
den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella
instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resul-
tat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förord-
ning (EU) nr 596/2014 finns det i artikel 29.2 ytterligare bestämmelser om
informationsbroschyrens innehåll.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 Senaste lydelse 2016:892.

SFS

2018:2026

Publicerad
den

13 december 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.