SFS 2019:279 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

SFS2019-279.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 15 och 18 §§ lagen (2004:46)
om värdepappersfonder2 ska ha följande lydelse.

4 kap.
15 §
3 För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell informations-
broschyr.

Informationsbroschyren ska innehålla
1. fondbestämmelserna,
2. de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna bedöma fon-

den och den risk som är förenad med att investera i den,

3. en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil,
4. uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra

åt någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§,

5. uppgifter om vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras i,
6. för det fall fondmedlen får placeras i derivatinstrument, uppgifter om i

vilket syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivat-
instrument kan påverka fondens riskprofil, och

7. uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy.
För en värdepappersfond som hänvisar till ett referensvärde som avses i

artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av
den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella
instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resul-
tat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förord-
ning (EU) nr 596/2014 finns det i artikel 29.2 ytterligare bestämmelser om
informationsbroschyrens innehåll.

Bestämmelser om vad en informationsbroschyr ska innehålla finns även i

artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av
den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappers-
finansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012.

18 §4 Fondbolaget ska för varje värdepappersfond som det förvaltar lämna

1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, och
2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två

månader från halvårets utgång.

1 Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 Senaste lydelse 2018:2026.

4 Senaste lydelse 2016:892.

SFS

2019:279

Publicerad
den

22 maj 2019

background image

2

SFS

2019:279

Årsberättelser och halvårsredogörelser ska innehålla den information som

behövs för att man ska kunna bedöma varje värdepappersfonds utveckling
och ställning. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till andels-
ägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fond-
bolaget ska i samband med att bolaget lämnar sådan information som avses
i 22 § tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelsen och halvårsredo-
görelsen.

Utöver det som anges i andra stycket ska årsberättelsen innehålla uppgif-

ter om det sammanlagda ersättningsbeloppet för räkenskapsåret, fördelat på
fasta och rörliga ersättningar, som fondbolaget betalat ut till sin personal
samt om efterlevnaden och väsentliga förändringar av fondbolagets ersätt-
ningspolicy.

Bestämmelser om vad en årsberättelse och en halvårsredogörelse ska

innehålla finns även i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2015/2365.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.