SFS 2019:726 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

SFS2019-726.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 10 kap. 5 § lagen (2004:46) om
värdepappersfonder3 ska ha följande lydelse.

10 kap.
5 §
4 Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och
utbyta information med

– andra behöriga myndigheter,
– Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,
– Europeiska bankmyndigheten,
– Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten,
– Europeiska systemrisknämnden, och
– Europeiska centralbanken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

4 Senaste lydelse 2012:191.

SFS

2019:726

Publicerad
den

26 november 2019

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.