SFS 1998:724 Lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

980724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 § lagen (1990:1114) om värde-

pappersfonder skall ha följande lydelse.

31 §

2 Fondbolaget skall föra eller låta föra ett register över samtliga inne-

havare av andelar i fonden. I fråga om automatiserad och viss manuell be-
handling av personuppgifter finns bestämmelser i personuppgiftslagen
(1998:204).

Är aktiekontolagen (1989:827) tillämplig på andelarna i fonden, förs re-

gistret av Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag. Fondbolaget har rätt till
insyn i registret.

Fondbolaget skall till varje enskild fondandelsägare skriftligen bekräfta

att hans fondandelsinnehav registrerats. Av bekräftelsen skall framgå värde-
pappersfondens beteckning, fondbolaget och förvaringsinstitutet samt var
informationsbroschyren, årsberättelser och halvårsredogörelser för fonden
finns att få tag i.

Har en fondandelsägare lämnat sina andelar till någon annan för

förvaltning, kan denne på andelsägarens uppdrag föras in i det register som
avses i första stycket i stället för andelsägaren, om han fått tillstånd till re-
gistrering som förvaltare. I registret skall särskilt anmärkas att fondandelen
förvaltas för annans räkning. Förvaltaren skall tillställa andelsägaren den
information förvaltaren får från fondbolaget, om inte andelsägaren avsagt
sig sådan information. På begäran av fondbolaget eller den som på bolagets
uppdrag för registret skall förvaltaren lämna fondbolaget uppgifter om dels
andelsägarens namn, personnummer eller annat registreringsnummer och
postadress, dels det antal fondandelar som fondandelsägaren äger.

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289)

även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av person-
uppgifter, gäller dock 31 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.

1

Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276.

2

Senaste lydelse 1996:181.

Svensk författningssamling

SFS 1998:724
Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

SFS 1998:724

2

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Göran Haag
(Finansdepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.