SFS 2021:491 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

SFS2021-491.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2 kap. 10 och 11 §§ lagen (2004:46)
om värdepappersfonder3 ska ha följande lydelse.

2 kap.
10 §
4 Ett fondbolags egna medel får, trots det som anges i 8 och 9 §§, inte
understiga det belopp som framgår av artikel 13 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsyns-
krav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU)
nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.
Vid tillämpningen av den artikeln ska det som anges där om värdepappers-
företag gälla för fondbolag.

11 §5 Bestämmelser om tillsyn på gruppnivå finns i

– artiklarna 11–24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

– artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033,
– lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, och
– lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av
lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värde-
papper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034.
3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.
4 Senaste lydelse 2017:1143. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
5 Senaste lydelse 2017:1143.

SFS

2021:491

Publicerad
den

5 juni 2021

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.