SFS 2006:542 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

060542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:46) om inves-

teringsfonder

dels att 2 kap. 10 §, 10 kap. 4 § och 12 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 10 a §, av följande

lydelse.

2 kap.

10 § Ett fondbolag som förvaltar någon annans finansiella instrument skall
för denna förvaltning och de tjänster enligt 7 kap. 1 § första stycket som bo-
laget utför ha det eventuella ytterligare kapital för kreditrisker och mark-
nadsrisker som enligt lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora expo-
neringar för kreditinstitut och värdepappersbolag krävs av ett värdepappers-
bolag med motsvarande verksamhet.

10 a § För ett fondbolag som förvaltar någon annans finansiella instrument
tillämpas, utöver vad som följer av 10 §, även övriga bestämmelser i lagen
(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag som gäller för ett värdepappersbolag med motsva-
rande verksamhet.

För fondbolag som inte förvaltar någon annans finansiella instrument till-

lämpas de bestämmelser om finansiella företagsgrupper i 6 och 7 kap. lagen
om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepap-
persbolag som gäller för ett värdepappersbolag. Det som föreskrivs om kapi-
talkrav för fondbolag i 8, 9 och 11 §§ i detta kapitel skall då tillämpas även
på en finansiell företagsgrupp.

När ett fondbolag är moderföretag i en finansiell företagsgrupp, skall den

gruppbaserade redovisningen i 6 kap. 5 § lagen om kapitaltäckning och stora
exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag upprättas med till-

1 Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002
om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett
finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG,
92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 035, 11.2.2003 s.1, Celex
32002L0087), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG (EUT
L 079, 24.3.2005 s. 9, Celex 32005L0001).

SFS 2006:542

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:542

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

lämpning av de regler som gäller för upprättandet av koncernbalansräkning
och koncernresultaträkning enligt 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554).
Detta gäller dock inte om annat följer av lagen om kapitaltäckning och stora
exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av den lagen.

10 kap.

4 § Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett fondbolag, som medför
att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav, får ske
bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller förvärv som
innebär att ett kvalificerat innehav ökas

1. så att det uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av aktieka-

pitalet eller röstetalet för samtliga aktier, eller

2. så att fondbolaget blir dotterbolag.
Tillstånd enligt första stycket skall inhämtas före förvärvet. Om förvärvet

har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat lik-
nande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behålla ak-
tierna. Förvärvaren skall då ansöka om tillstånd inom sex månader efter för-
värvet.

Frågan om tillstånd får avgöras först efter samråd med behörig myndighet

i ett annat land inom EES om ett förvärv enligt första stycket skulle innebära
att fondbolaget blev dotterbolag till eller kom under kontroll av

1. ett i det landet auktoriserat fondbolag, kreditinstitut, företag för elektro-

niska pengar eller försäkringsföretag,

2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller
3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som

avses i 1.

12 kap.

1 § Finansinspektionens beslut enligt 10 kap. 15 § och 28 § andra stycket
får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som av-
ses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.