SFS 2006:569 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2006:569 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
060569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder skall införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, av följande lydelse.

2 kap.

3 a § Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen
(1995:1554) skall fondbolag anses som publika aktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326.

SFS 2006:569

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.