SFS 2002:660 Lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

020660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 19 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 och 14 §§ lagen (1990:1114)

om värdepappersfonder skall ha följande lydelse.

11 §

2

Fondverksamhet får inte utövas utan tillstånd av Finansinspektionen.

Tillstånd får ges om
1. aktiebolaget registrerats,
2. fondbestämmelserna godkänts för den eller de värdepappersfonder som

bolaget avser att förvalta, och

3. bolaget inte är olämpligt att utöva verksamheten.
Är förvaringsinstitutet en i Sverige etablerad filial till en bank eller ett

kreditinstitut med säte inom EES får Finansinspektionen som ett villkor för
tillståndet föreskriva att de tillgångar som ingår i en värdepappersfond skall
förvaras här i landet om de inte skall förvaras hos ett utländskt förvarings-
institut enligt 15 § tredje stycket.

14 §

För varje värdepappersfond skall det finnas ett förvaringsinstitut. För-

varingsinstitutet skall vara en bank eller ett annat kreditinstitut med säte i
Sverige eller en i Sverige etablerad filial till en bank eller ett kreditinstitut
med säte inom EES.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:117, bet. 2001/02:FiU16, rskr. 2001/02:314.

2

Senaste lydelse 1992:1320.

SFS 2002:660

Utkom från trycket
den 2 juli 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.