SFS 2022:673 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2022:673 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
SFS2022-673.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 § och 11 kap. 3 och 7 §§
lagen (2004:46) om värdepappersfonder2 ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 §
3 Vid bedömningen enligt 1 § 3 av om en innehavare är lämplig ska
dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det
finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att fondbolagets verksamhet drivs

på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar
som reglerar bolagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller

försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget är ett blandat

finansiellt holdingföretag ska det vid bedömningen av innehavarens anse-
ende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på led-
ningen i ett sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild
tillsyn över finansiella konglomerat.

Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av bolaget.

Om förvaringsinstitutet är en i Sverige etablerad filial till ett kreditinstitut

med säte i ett annat land inom EES, får Finansinspektionen som ett villkor
för tillståndet föreskriva att de tillgångar som ingår i en värdepappersfond
ska förvaras här i landet. Detta gäller dock inte om tillgångarna ska förvaras
hos ett utländskt förvaringsinstitut enligt 3 kap. 2 § tredje stycket.

11 kap.
3 §
4 Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms
lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett fondbolag
och det kan antas att det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska
tas till förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten i fondbolaget.

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.
3 Senaste lydelse 2017:645.
4 Senaste lydelse 2017:645.

SFS

2022:673

Publicerad
den

8 juni 2022

background image

2

SFS

2022:673

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och

kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för fond-

bolaget eller vara verkställande direktör i detta bolag eller vara ersättare för
någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen
av ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att fond-

bolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och
andra författningar som reglerar bolagets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller

försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

Om förvärvaren är ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid be-

dömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning upp-
fyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap. 16 §
lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan fondbolaget och

någon annan, ska tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effek-
tiv tillsyn av bolaget.

7 §5 Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav
av aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett
innehav som inte är kvalificerat

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att fondbola-

gets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och
andra författningar som reglerar bolagets verksamhet,

2. om ägaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i

näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet,

3. om ägaren är ett blandat finansiellt holdingföretag och dess ledning inte

uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap.
16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller

försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier inte har ansökt om till-

stånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen besluta att inne-
havaren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av
ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till
den del innehavet står i strid med beslutet.

5 Senaste lydelse 2017:645.

background image

3

SFS

2022:673

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.