SFS 2022:1725 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

SFS2022-1725.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 8 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:46) om
värdepappersfonder3

dels att 1 kap. 1 §, 4 kap. 10 §, 5 kap. 15 § och 8 kap. 25 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 16 b §, av följande lydelse.

1 kap.
1 §
4 I denna lag betyder

1. alternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (2013:561)

om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva

tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

3. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade

finansiella instrument,

4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
5. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och
andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåt-
bara värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/91/EU,

6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även

ett fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av
flera driftställen ska anses som en enda filial,

7. finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penning-

marknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förpliktelse
avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

8. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att

driva fondverksamhet,

9. fondföretag: ett utländskt företag
a) som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att

göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra
stycket, med kapital från allmänheten,

1 Prop. 2022/23:8, bet. 2022/23:FiU17, rskr. 2022/23:47.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av
lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2021/2261.
3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.
4 Senaste lydelse 2017:690.

SFS

2022:1725

Publicerad
den

13 december 2022

background image

2

SFS

2022:1725

b) som tillämpar principen om riskspridning, och
c) vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med

medel ur företagets tillgångar,

10. fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått sådant

tillstånd som avses i 9 a,

11. fondverksamhet: förvaltning av en värdepappersfond, försäljning och

inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa
åtgärder,

12. företagsgrupp: koncern enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och
rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv
78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/95/EU, eller grupp som enligt erkända internationella
redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning,

13. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd

att förvalta fondföretag,

14. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte,
15. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar

tillgångarna i en värdepappersfond och som sköter in- och utbetalningar
avseende fonden,

16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 a § representerar 10 procent
eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett
väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med

tillstånd enligt 5 a kap. 6 §,

18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant

tillstånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG,

19. mottagarfond: en värdepappersfond som
a) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andels-

ägare,

b) inte är en matarfond, och
c) vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag,
20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som
a) i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

b) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andels-

ägare,

c) inte är ett matarfondföretag, och
d) inte placerar medel i en matarfond eller ett matarfondföretag,
21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

22. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt

sådana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penning-
marknaden, är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan
fastställas,

23. specialfond: detsamma som i 1 kap. 11 § 24 lagen om förvaltare av

alternativa investeringsfonder,

24. startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/65/EG,

25. värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av

andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom

background image

3

SFS

2022:1725

kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt
förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 5 a kap., och

26. överlåtbart värdepapper:
a) aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för

aktier,

b) obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penning-

marknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

c) värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara

värdepapper som anges i a och b genom teckning eller utbyte.

Överlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses

i 5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 9 och 25 jäm-

ställs att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om det
är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från
det värde som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket.

4 kap.
10 §
5 Andelarna i en värdepappersfond ska vara lika stora och medföra
lika rätt till den egendom som ingår i fonden, om inte annat följer av andra
stycket.

I en värdepappersfond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser).

Andelarna i en andelsklass ska vara lika stora och medföra lika rätt till den
egendom som ingår i fonden. Andelsklasser i en och samma fond får vara
förenade med

1. villkor för
a) utdelning,
b) avgifter,
c) lägsta teckningsbelopp,
d) distribution av andelar,
e) valutasäkring, och
f) i vilken valuta andelarna tecknas och inlöses, och
2. villkor som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av

13 kap. 1 § 15.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar.

Om det finns andelsklasser ska värdet av en fondandel dock bestämmas med
beaktande av de villkor som är förenade med andelsklassen.

Fondens värde beräknas enligt de grunder som anges i fondbestämmel-

serna. Den egendom som ingår i fonden ska värderas med ledning av
gällande marknadsvärde.

Fondbolaget ska fortlöpande och minst en gång varje vecka beräkna och

på lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet.

16 b § Ett faktablad ska anses uppfylla kraven i denna lag om det upp-
rättas, tillhandahålls, ändras och översätts enligt kraven i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014
om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter
för icke-professionella investerare (Priip-produkter).

5 Senaste lydelse 2018:1790.

background image

4

SFS

2022:1725

5 kap.
15 §
6 Medel i en värdepappersfond får placeras i andelar i

1. andra värdepappersfonder,
2. fondföretag som uppfyller förutsättningarna i 1 kap. 7 § och
3. specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder som upp-

fyller förutsättningarna i 4 kap. 2 eller 3 § eller 5 kap. 6 § första stycket 1
eller tredje stycket eller 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare
av alternativa investeringsfonder, såvida fonderna

a) gör kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i detta kapitel

med kapital från allmänheten,

b) tillämpar principen om riskspridning,
c) är öppna för utträde och ger andelsägarna ett skydd som är likvärdigt

det som ges andelsägare i en värdepappersfond, och

d) för varje räkenskapsår lämnar årsberättelse och halvårsredogörelse

som innehåller sådan information som är nödvändig för att man ska kunna
bedöma tillgångarna, ansvarsfrågor, avkastning och händelser som inträffat
under den aktuella rapporteringsperioden.

Medel i en värdepappersfond får placeras i andra fonder eller fondföretag

enligt första stycket bara om dessa, enligt sina fondbestämmelser eller sin
bolagsordning, får placera högst 10 procent av sina medel i andelar i andra
fonder eller fondföretag.

8 kap.
25 §
7 Ett fondbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, dela en
värdepappersfond. Tillstånd till en delning ska lämnas om åtgärden kan
anses förenlig med fondandelsägarnas intressen.

Ett fondbolag som har fått tillstånd till en delning ska genast underrätta

andelsägarna om den planerade åtgärden och Finansinspektionens beslut.
Denna information ska också finnas att tillgå hos fondbolaget och
förvaringsinstitutet. En delning får genomföras tidigast tre månader från
dagen för Finansinspektionens beslut. Om det kan antas att det ligger i
andelsägarnas intressen eller det annars finns skäl för det får inspektionen
besluta att delningen får genomföras tidigare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2013:563.
7 Senaste lydelse 2013:563.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.