SFS 2023:234 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

SFS2023-234.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 4 maj 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om
värdepappersfonder2

dels att 4 kap. 8 och 10 §§, 12 kap. 1 a och 10 §§ och 13 kap. 1 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 10 b §, av följande lydelse.

4 kap.
8 §
3 För varje värdepappersfond ska det finnas fondbestämmelser som
upprättas av fondbolaget.

Fondbestämmelserna ska ange
1. namnet på fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet,
2. grunderna för fondens placeringsinriktning och för placeringen av

fondmedlen, med särskild upplysning om huruvida medel ska placeras i
sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 §,

3. vilka andelsklasser som ska finnas och vilka villkor som är förenade

med dem,

4. om utdelning ska ske och, i så fall, grunderna och sättet för utdelning,
5. grunderna för beräkning av fondens och fondandelarnas värde, inklu-

sive de värderingsprinciper som används vid värderingen av onoterade till-
gångar och sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket,

6. grunderna för beräkning av försäljnings- och inlösenpris för fond-

andelarna,

7. om justerat fondandelsvärde tillämpas enligt 10 b § och, i så fall, vilken

metod som används för beräkningen,

8. var och hur försäljning och inlösen av fondandelar ska ske,
9. grunderna för beräkning av fondbolagets och förvaringsinstitutets

ersättning från fonden,

10. fondbolagets avgifter för försäljning, förvaltning och inlösen av

andelar,

11. hur pantsättning av fondandelar ska gå till,
12. fondens räkenskapsår,
13. när och var försäljnings- och inlösenpriset för fondandelarna samt

fondens halvårsredogörelse och årsberättelse ska offentliggöras, samt

14. var ändringar av fondbestämmelserna ska tillkännages.

1 Prop. 2022/23:65, bet. 2022/23:FiU37, rskr. 2022/23:174.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.
3 Senaste lydelse 2013:563.

SFS

2023:234

Publicerad
den

9 maj 2023

background image

2

SFS

2023:234

För fonder där fondmedlen placeras enligt bestämmelserna i 5 kap. 8 §,

ska det dessutom anges de emittenter eller garanter som gett ut eller
garanterat sådana skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent
av fondens värde avses att placeras i.

10 §4 Andelarna i en värdepappersfond ska vara lika stora och medföra
lika rätt till den egendom som ingår i fonden, om inte annat följer av andra
stycket.

I en värdepappersfond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser).

Andelarna i en andelsklass ska vara lika stora och medföra lika rätt till den
egendom som ingår i fonden. Andelsklasser i en och samma fond får vara
förenade med

1. villkor för
a) utdelning,
b) avgifter,
c) lägsta teckningsbelopp,
d) distribution av andelar,
e) valutasäkring, och
f) i vilken valuta andelarna tecknas och inlöses, och
2. villkor som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av

13 kap. 1 § 15.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar.

Om det finns andelsklasser ska värdet av en fondandel dock bestämmas med
beaktande av de villkor som är förenade med andelsklassen. Om fondbolaget
har tillstånd som avses i 10 b § får värdet av en fondandel justeras enligt den
paragrafen.

Fondens värde beräknas enligt de grunder som anges i fondbestämmel-

serna. Den egendom som ingår i fonden ska värderas med ledning av
gällande marknadsvärde.

Fondbolaget ska fortlöpande och minst en gång varje vecka beräkna och

på lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet.

10 b § Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen tillämpa ett
justerat fondandelsvärde för att motverka att de befintliga eller kvarvarande
fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår
för en värdepappersfond vid betydande nettoflöden in i eller ut ur fonden.

Tillstånd får ges bara om
1. fondbolaget har den organisation, de system och den kompetens som

krävs för att beräkna och använda det justerade fondandelsvärdet, och

2. det förfarande som fondbolaget tillämpar
a) är förenligt med fondandelsägarnas gemensamma intresse, och
b) ger betryggande möjligheter till insyn och kontroll.

12 kap.
1 a §
5 Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett fond-
bolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon
av dem, om fondbolaget

1. har fått tillstånd att driva fondverksamhet genom att lämna falska upp-

gifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning i strid med 1 kap. 4 §,

4 Senaste lydelse 2022:1725.
5 Senaste lydelse 2022:195.

background image

3

SFS

2023:234

3. påbörjar marknadsföring av en av bolaget förvaltad värdepappersfond

i ett annat land inom EES innan en underrättelse om detta gjorts hos Finans-
inspektionen i enlighet med 2 kap. 15 c §,

4. inte uppfyller grundläggande krav på organisation och drift av verk-

samheten enligt 2 kap. 17 eller 17 f § eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av 13 kap. 1 § 11 avseende dessa bestämmelser,

5. åsidosätter sina skyldigheter eller på annat sätt överträder det som

anges om uppdragsavtal i någon av 4 kap. 4–6 §§ eller 7 § första stycket,

6. påbörjar förvaltning och marknadsföring av en värdepappersfond utan

att fondbestämmelserna godkänts enligt 4 kap. 9 §,

7. vid upprepade tillfällen låter bli att upprätta eller tillhandahålla

informationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsberättelse i
enlighet med 4 kap. 15–21 §§,

8. vid upprepade tillfällen placerar medel i en värdepappersfond i strid

med det som anges i någon av 5 kap. 1, 3–22, 24 eller 25 §§ eller i före-
skrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 21, 22, 24 och 25
avseende dessa bestämmelser,

9. inte uppfyller kraven på hantering av risker i 5 kap. 2 § första eller andra

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 23
avseende dessa bestämmelser,

10. i strid med 11 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspek-

tionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

11. i strid med 11 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspek-

tionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier
i bolaget samt storleken på innehavet, eller

12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den
lagen.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 11 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring
av aktier i bolaget, ska första stycket 10 och 11 inte gälla för den personen
i fråga om dessa aktier.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse

är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har
orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara
styrelseledamot eller verkställande direktör i ett fondbolag, eller ersättare
för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

10 §6 Om ett fondbolag inte i tid lämnar de upplysningar som det är
skyldigt att göra enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap.
1 § 32, får Finansinspektionen besluta att bolaget ska betala en försenings-
avgift på högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

6 Senaste lydelse 2022:195.

background image

4

SFS

2023:234

13 kap.
1 §
7 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

2. hur ett förvaltningsbolag eller fondföretag ska tillhandahålla informa-

tion om de uppgifter som avses i 1 kap. 6 c § första stycket och 8 § första
stycket,

3. på vilket språk ett förvaltningsbolag eller fondföretag ska tillhandahålla

funktionerna i 1 kap. 6 c § första stycket och 8 § första stycket,

4. på vilket språk ett fondföretag ska tillhandahålla information enligt

1 kap. 9 § första stycket 1 och 2 och 9 a § första stycket,

5. hur ett fondföretag ska offentliggöra avsikten att upphöra med mark-

nadsföringen av andelar i företaget enligt 1 kap. 9 § första stycket 2,

6. hur medel för distanskommunikation får användas när ett fondföretag

som har upphört med marknadsföring i Sverige av andelar i företaget ska
tillhandahålla kvarvarande andelsägare här i landet information enligt 1 kap.
9 a § första stycket,

7. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
8. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8–10 §§,
9. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska

skrivas,

10. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c §

fjärde stycket,

11. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17,

17 c och 17 f§§,

12. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 2 kap. 17 g §,

13. hur uppgifter enligt 2 kap. 20 § första stycket ska lämnas,
14. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare

enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

15. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 §

andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara för-
enad med ett visst villkor,

16. utformningen och tillämpningen av metoder för justerat fondandels-

värde enligt 4 kap. 10 b § och vilka krav som ska uppfyllas när ett justerat
fondandelsvärde beräknas och används,

17. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap.

20 §,

18. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
19. hur volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jäm-

förelseindexets avkastning enligt 4 kap. 26 § ska beräknas,

20. hur informationen enligt 4 kap. 28 § ska presenteras,
21. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond

får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

22. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap.

1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

23. det system för riskhantering ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 §

första och andra styckena,

24. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,

7 Senaste lydelse 2022:195.

background image

5

SFS

2023:234

25. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
26. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska

lämnas,

27. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
28. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och för-

valtning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

29. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

30. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utfor-

mas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas
informationen,

31. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med

ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

32. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt

förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första
stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

33. sådana avgifter som avses i 10 kap. 11 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
2. Ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar en värde-

pappersfond och som vid utgången av juni 2023 tillämpar justerat försälj-
nings- och inlösenpris för fondandelarna ska få fortsätta att göra det

– fram till den 31 december 2023, eller
– om en ansökan om ändring av fondbestämmelser som avser bestäm-

melserna i 4 kap. 8 § andra stycket 7 i den nya lydelsen har getts in före den
31 december 2023, till dess att ansökan har prövats slutligt eller till den
senare tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.