SFS 2010:842 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2010:842 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
100842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:46) om <br/>investeringsfonder;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 kap. 3 � och 4 kap. 19 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2004:46) om investeringsfonder ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r fondbolag g�ller det som �r f�reskrivet om aktiebolag i allm�nhet</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om inte annat f�ljer av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett fondbolag ska ha en styrelse med minst tre ledam�ter samt en verk-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">st�llande direkt�r.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om europabolag som har ett s�dant f�rvaltningssystem som avses i</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">artiklarna 3942 i r�dets f�rordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober<br/>2001 om stadga f�r europabolag ska vad som s�gs om styrelsen eller dess<br/>ledam�ter i f�ljande best�mmelser till�mpas p� tillsynsorganet eller dess<br/>ledam�ter:</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">2 kap. 1 � 4 om ledningspr�vning, <br/>2 kap. 18 � f�rsta stycket 1 om f�rbud mot att handla med en investerings-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fond, </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">2 kap. 20 a � om meddelandef�rbud, och<br/>10 kap. 10 � om r�tt f�r Finansinspektionen att sammankalla styrelsen</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">samt n�rvara vid s�dant sammantr�de och delta i �verl�ggningarna.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Av 16 � andra stycket och 22 � lagen (2004:575) om europabolag framg�r</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">att de i tredje stycket angivna best�mmelserna om styrelsen eller dess leda-<br/>m�ter ska till�mpas ocks� p� ett europabolags lednings- eller f�rvaltnings-<br/>organ eller dess ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett fondbolag ska ha minst en revisor.</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:915px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:915px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Fondbolagets revisorer ska granska de r�kenskaper som ligger till</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">grund f�r �rsber�ttelsen f�r en investeringsfond. Revisionsber�ttelsen, med<br/>eventuella anm�rkningar, ska i sin helhet �terges i �rsber�ttelsen.</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Finansinspektionen f�rordnat en revisor enligt 10 kap. 7 � ska revis-</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">orn delta i granskningen.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2006:611.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:842</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:842</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Katarina Back<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 kap. 3 � och 4 kap. 19 � lagen

(2004:46) om investeringsfonder ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

3 �

2

F�r fondbolag g�ller det som �r f�reskrivet om aktiebolag i allm�nhet

om inte annat f�ljer av denna lag.

Ett fondbolag ska ha en styrelse med minst tre ledam�ter samt en verk-

st�llande direkt�r.

I fr�ga om europabolag som har ett s�dant f�rvaltningssystem som avses i

artiklarna 3942 i r�dets f�rordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober
2001 om stadga f�r europabolag ska vad som s�gs om styrelsen eller dess
ledam�ter i f�ljande best�mmelser till�mpas p� tillsynsorganet eller dess
ledam�ter:

2 kap. 1 � 4 om ledningspr�vning,
2 kap. 18 � f�rsta stycket 1 om f�rbud mot att handla med en investerings-

fond,

2 kap. 20 a � om meddelandef�rbud, och
10 kap. 10 � om r�tt f�r Finansinspektionen att sammankalla styrelsen

samt n�rvara vid s�dant sammantr�de och delta i �verl�ggningarna.

Av 16 � andra stycket och 22 � lagen (2004:575) om europabolag framg�r

att de i tredje stycket angivna best�mmelserna om styrelsen eller dess leda-
m�ter ska till�mpas ocks� p� ett europabolags lednings- eller f�rvaltnings-
organ eller dess ledam�ter.

Ett fondbolag ska ha minst en revisor.

4 kap.

19 �

Fondbolagets revisorer ska granska de r�kenskaper som ligger till

grund f�r �rsber�ttelsen f�r en investeringsfond. Revisionsber�ttelsen, med
eventuella anm�rkningar, ska i sin helhet �terges i �rsber�ttelsen.

Om Finansinspektionen f�rordnat en revisor enligt 10 kap. 7 � ska revis-

orn delta i granskningen.

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Senaste lydelse 2006:611.

SFS 2010:842

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:842

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Katarina Back
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.