SFS 2010:1861 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2010:1861 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
101861.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder ska införas en ny paragraf, 10 kap. 6 a §, av följande lydelse.

10 kap.

6 a §

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran

från en behörig myndighet i ett annat land, lämna eller kontrollera informa-
tion som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin till-
syn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om sam-
arbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens bemyndigande, har
ingått med den utländska myndigheten.

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället lagen

(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:17, bet. 2010/11:FiU15, rskr. 2010/11:56.

SFS 2010:1861

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.