SFS 2004:47 Lag om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder / SFS 2004:47 Lag om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder
040047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införande av lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Lagen (2004:46) om investeringsfonder och denna lag träder i kraft

den 1 april 2004.

2 §

Genom lagen (2004:46) om investeringsfonder upphävs lagen

(1990:1114) om värdepappersfonder och lagen (1990:1115) om ikraft-
trädande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

3 §

Fondbolag och andra fondförvaltare som vid ikraftträdandet av lagen

(2004:46) om investeringsfonder har tillstånd att driva verksamhet enligt la-
gen (1990:1114) om värdepappersfonder får fortsätta med denna verksamhet
fram till den 13 februari 2007. Under denna tid gäller bestämmelserna i la-
gen om värdepappersfonder.

Ett fondbolag eller annan fondförvaltare som inte har beviljats tillstånd

enligt lagen om investeringsfonder senast den 13 februari 2007 skall upp-
höra med sin verksamhet enligt första stycket.

4 §

Om fondbestämmelserna för en fond enligt lagen (1990:1114) om vär-

depappersfonder inte har godkänts enligt lagen (2004:46) om investerings-
fonder senast den 13 februari 2007, skall fonden upplösas.

5 §

För fonder enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder som för-

valtas av ett fondbolag eller annan fondförvaltare som enligt 3 § andra
stycket skall upphöra med sin verksamhet enligt den lagen skall bestämmel-
serna om upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en investerings-
fond i 9 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder tillämpas. Motsvarande
gäller fonder som skall upplösas enligt 4 §.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

GUNNAR LUND
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.

SFS 2004:47

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.