SFS 2015:720 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

150720.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 3 § lagen (2006:531) om sär-

skild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

I denna lag betyder

1. AIF-förvaltare: en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder

enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-
fonder,

2. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster
eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsak-
liga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller mot-
svarande utländska företag,

3. behörig myndighet: Finansinspektionen eller någon annan myndighet

inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett reglerat
företag med huvudkontor inom EES,

4. blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett regle-

rat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är ett
reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett
finansiellt konglomerat,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värdepappers-

bolag, fondbolag, eller AIF-förvaltare eller motsvarande utländskt företag och
vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,
b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2–10, 12 och 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

7. finansiell sektor: ett eller flera av följande företag

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om
upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II).

3 Senaste lydelse 2013:670.

SFS 2015:720

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:720

a) kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag, AIF-förvaltare eller mot-

svarande utländska företag samt finansiella institut och anknutna företag
(bank- och värdepapperssektorn),

b) försäkringsföretag eller motsvarande utländska företag, försäkrings-

holdingföretag och specialföretag (försäkringssektorn), och

c) blandade finansiella holdingföretag,
8. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fond-

verksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

9. försäkringsföretag: ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkrings-

bolag eller en försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),

10. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäkrings-

företag eller ett motsvarande utländskt företag eller ett blandat finansiellt
holdingföretag och vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva och förvalta
andelar i dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är försäkrings-
företag eller motsvarande utländska företag eller specialföretag,

11. institut: kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förval-

tare,

12. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut,
försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat
och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG,
92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets
direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2013/36/EU,

13. kreditinstitut: en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om

bank- och finansieringsrörelse,

14. reglerat företag:
a) ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller
b) ett försäkringsföretag eller ett motsvarande utländskt företag eller ett

specialföretag,

15. relevant behörig myndighet:
a) en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell före-

tagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som ingår i
ett finansiellt konglomerat, särskilt över det företag som är det överordnade
moderföretaget i bank- och värdepapperssektorn respektive försäkringssek-
torn,

b) någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till sam-

ordnare för ett finansiellt konglomerat, eller

c) någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i a och

b kommer överens om är relevant,

16. samordnare: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för

tillsynen över ett finansiellt konglomerat,

17. sektorsbestämmelser: de bestämmelser i lag och andra författningar

som gäller för den rörelse som drivs av institut och försäkringsföretag, och

18. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

background image

3

SFS 2015:720

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.