SFS 2017:1010 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

171010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 8 och 9 §§ lagen (2006:531)

om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

6 kap.

8 §

Ett försäkringsföretag och ett blandat finansiellt holdingföretag är skyl-

digt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det
under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende
om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellan-
folklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en
europeisk utredningsorder.

9 §

Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 8 §

får besluta att företaget samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja
för kunden eller någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 8 § eller
att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller
ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-
det. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkstäl-
lighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet tidsbegränsas endast
om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp eller
den utländska myndighet som har utfärdat utredningsordern samtycker till
detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet,

ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

SFS 2017:1010

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1010

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.