SFS 2010:2073 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat / SFS 2010:2073 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
102073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2006:531) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster
eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsak-
liga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller mot-
svarande utländska företag,

2. behörig myndighet: Finansinspektionen eller någon annan myndighet

inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett regle-
rat företag med huvudkontor inom EES,

3. blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett reg-

lerat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är
ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett
finansiellt konglomerat,

4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
5. finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värdepap-

persbolag eller fondbolag eller motsvarande utländskt företag och vars hu-
vudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,
b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2�10 och 12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

6. finansiell sektor: ett eller flera av följande företag
a) kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag eller motsvarande utländ-

ska företag samt finansiella institut och anknutna företag (bank- och värde-
papperssektorn),

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2007:569.

SFS 2010:2073

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2073

b) försäkringsföretag, utländska direktförsäkringsföretag, utländska åter-

försäkringsföretag och försäkringsholdingföretag (försäkringssektorn), och

c) blandade finansiella holdingföretag,
7. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fond-

verksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8. försäkringsföretag: ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkrings-

bolag eller en försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen
(2010:2043),

9. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäkrings-

företag, ett utländskt direktförsäkringsföretag, ett utländskt återförsäkrings-
företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga
verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslu-
tande eller huvudsakligen är försäkringsbolag, utländska direktförsäkrings-
företag eller utländska återförsäkringsföretag,

10. institut: kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag,
11. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/

87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäk-
ringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om
ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/
EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 98/78/EG och 2000/12/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/1/EG,

12. kreditinstitut:
a) en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om bank- och fi-

nansieringsrörelse, eller

b) ett institut för elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgiv-

ning av elektroniska pengar,

13. reglerat företag:
a) ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller
b) ett försäkringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag,
14. relevant behörig myndighet:
a) en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell före-

tagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som ingår i
ett finansiellt konglomerat,

b) någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till sam-

ordnare för ett finansiellt konglomerat, eller

c) någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i a och

b kommer överens om är relevant,

15. samordnare: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för

tillsynen över ett finansiellt konglomerat,

16. sektorsbestämmelser: de bestämmelser i lag och andra författningar

som gäller för den rörelse som drivs av institut och försäkringsföretag,

17. utländskt återförsäkringsföretag: ett företag som inte är ett försäk-

ringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag och vars huvudsak-
liga verksamhet är att försäkra risker som överlåts av försäkringsföretag, ut-
ländska direktförsäkringsföretag eller utländska återförsäkringsföretag, och

18. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

background image

3

SFS 2010:2073

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.