SFS 2012:197 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

120197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

dels att 1 kap. 5 §, 18 kap. 8 och 9 §§, 22 kap. 8 §, 23 kap. 5 §, 25 kap. 5,

12, 13 och 24 §§ samt rubriken närmast före 23 kap. 5 § ska ha följande
lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 23 kap. 5 a §, av följande

lydelse.

1 kap.

5 §

3

I denna lag betyder

1. anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal

med ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag
som hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räk-
ning

a) marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investe-

ringstjänster eller finansiella instrument,

c) placera finansiella instrument, eller
d) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instru-

ment eller tjänster,

2. behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna

fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att
utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en
reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörighet
att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad,

1 Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

3 Senaste lydelse 2009:365.

SFS 2012:197

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:197

3. börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som

har fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

4. clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en

clearingorganisation,

5. clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. att

driva clearingverksamhet,

6. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i att
a) på clearingdeltagarnas vägnar göra avräkningar i fråga om deras för-

pliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller ut-
ländsk valuta,

b) genom att träda in som part eller som garant ta över ansvaret för att för-

pliktelserna fullgörs, eller

c) på annat väsentligt sätt ansvara för att förpliktelserna avvecklas genom

överförande av likvid eller instrument,

7. direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för
finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och
93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt
upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG

4, senast ändrat genom Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2010/78/EU

5,

8. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
9. emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

10. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även

ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige
ska anses som en enda filial,

11. genomförandeförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 1287/

2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för vär-
depappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden,
upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för till-
lämpning av det direktivet

6,

12. handelsplattform: ett multilateralt handelssystem (Multilateral Tra-

ding Facility, MTF) inom EES som drivs av ett värdepappersinstitut eller en
börs och som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instru-
ment från tredje man – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga
regler – så att detta leder till avslut,

13. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verk-

samhet som avses i denna lag,

14. investeringstjänster och investeringsverksamheter: de tjänster och

verksamheter som anges i 2 kap. 1 §,

15. kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

16. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra ju-
ridiska personer än aktiebolag,

4 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

5 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

6 EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

background image

3

SFS 2012:197

17. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller

kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige,

18. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar 10 procent el-
ler mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsent-
ligt inflytande över ledningen av företaget,

19. professionell kund: en sådan kund som avses i 8 kap. 16 eller 17 §,
20. reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför

eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finan-
siella instrument från tredje man – regelmässigt, inom systemet och i enlig-
het med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

21. sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §,
22. sidoverksamheter:
a) för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och

4 §§,

b) för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och
c) för en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 §,
23. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 17 lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse,

24. systematisk internhandlare: värdepappersinstitut som på ett organise-

rat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra
kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform,

25. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet

har tillstånd att driva värdepappersrörelse,

26. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt

denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag
eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

27. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som

har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska
företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige,

28. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt till-

handahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet, och

29. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven
angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG

7,

senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU

8.

18 kap.

8 §

För en utgivare av skuldebrev får Finansinspektionen, efter ansökan,

besluta om undantag från bestämmelserna i 3–6 §§, om utgivaren uppfyller
de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som
motsvarar dessa bestämmelser. Finansinspektionen ska underrätta Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas.

7 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38 (Celex 32004L0109).

8 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

background image

4

SFS 2012:197

9 §

För en utgivare av aktier får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta

om undantag från bestämmelserna i 10–12 §§, om utgivaren uppfyller de
krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som
motsvarar dessa bestämmelser. Finansinspektionen ska underrätta Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas.

22 kap.

8 §

Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller stängning ska omedel-

bart offentliggöras. Om Finansinspektionen har meddelat beslut om handels-
stopp enligt 2 § första stycket, ska inspektionen samtidigt underrätta de be-
höriga myndigheterna i andra länder inom EES och Europeiska värdepap-
pers- och marknadsmyndigheten.

23 kap.

Samarbete och utbyte av information

5 §

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta

information med behöriga myndigheter, Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden i den utsträck-
ning som följer av direktivet om marknader för finansiella instrument och
öppenhetsdirektivet.

5 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna
58a, 62.1, 62.2 och 62.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument
och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet.

25 kap.

5 §

Finansinspektionen ska återkalla ett svenskt värdepappersinstituts, en

börs eller en svensk clearingorganisations tillstånd om

1. företaget har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på

något annat otillbörligt sätt,

2. företaget inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat driva

sådan rörelse som tillståndet avser,

3. företaget har förklarat sig avstå från tillståndet,
4. företaget under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit

sådan rörelse som tillståndet avser, eller

5. när det är fråga om svenska aktiebolag som har beviljats tillstånd att

driva en reglerad marknad eller clearingverksamhet, bolagets egna kapital
understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte
har täckts inom tre månader från det att den blev känd för bolaget.

I de fall som avses i första stycket 1, 2, 4 och 5 får i stället varning medde-

las om det är tillräckligt.

Vid tillämpningen av första stycket 5 ska det egna kapitalet beräknas en-

ligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

background image

5

SFS 2012:197

Om ett värdepappersinstituts eller en börs tillstånd återkallas, ska Finans-

inspektionen underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighe-
ten.

12 §

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt värdepappersföretag

som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige,
att göra rättelse om det överträder någon av följande bestämmelser eller fö-
reskrifter som meddelats med stöd av dem eller överträder bestämmelser i
genomförandeförordningen som hänför sig till någon av följande bestäm-
melser:

– uppföranderegler m.m. i 8 kap. 1, 12 och 22–33 §§,
– hantering av limitorder i 9 kap. 1 §,
– systematiska internhandlare i 9 kap. 2–8 §§,
– information efter handel i 9 kap. 9 §,
– dokumentation i 10 kap. 2 §, eller
– rapportering av transaktioner i 10 kap. 3 och 4 §§.
Om företaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta

den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda värdepappersföre-

taget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan förbud meddelas ska in-
spektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Euro-
peiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndig-
heten ska omedelbart informeras när ett förbud meddelas.

13 §

Om ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och

som driver verksamhet från filial i Sverige, överträder någon annan bestäm-
melse i genomförandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats
med stöd av denna lag än dem som anges i 12 §, ska Finansinspektionen un-
derrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Detsamma gäller
om ett företag som genom direkt tillhandahållande av tjänster eller genom att
driva en handelsplattform överträder någon bestämmelse i genomförande-
förordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen.

Om värdepappersföretaget efter en sådan underrättelse fortsätter överträ-

delsen genom att handla på ett sätt som tydligt skadar investerarnas intresse i
Sverige eller leder till att marknaden inte fungerar korrekt, får Finansinspek-
tionen förelägga företaget att göra rättelse eller förbjuda företaget att påbörja
nya transaktioner i Sverige. Innan föreläggande eller förbud meddelas, ska
inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Eu-
ropeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyn-
digheten ska omedelbart informeras när ett föreläggande eller förbud medde-
las.

24 §

Om Finansinspektionen finner att en emittent som inte har Sverige

som hemmedlemsstat men vars överlåtbara värdepapper är upptagna till han-
del vid en reglerad marknad i Sverige inte uppfyller de krav som följer av
bestämmelserna i öppenhetsdirektivet i fråga om behandling av innehavare
av värdepapperen och information till sådana innehavare, ska inspektionen
underrätta den behöriga myndigheten i den stat inom EES där emittenten en-
ligt tillämplig nationell rätt ska lagra sin regelbundna finansiella informa-
tion. Detsamma gäller om inspektionen finner att emittenten inte offentlig-

background image

6

SFS 2012:197

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

gör information som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öp-
penhetsdirektivet, eller inte offentliggör informationen på ett sätt som upp-
fyller sådana krav. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Om emittenten, trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myn-

dighet som Finansinspektionen har underrättat, inte följer de bestämmelser i
en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har anta-
gits av den stat som avses i första stycket, ska inspektionen offentliggöra det
förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före offentliggörandet ska Fi-
nansinspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansin-
spektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.