SFS 2012:375 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2012:375 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
120375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

dels att 2 kap. 3 § och 13 kap. 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 14 kap. 3 a § och

26 kap. 5 §, av följande lydelse.

2 kap.

3 §

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva

annan verksamhet än att tillhandahålla de sidotjänster som anges i 2 §.

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen
1. driva valutahandel, och
2. tillhandahålla investeringstjänster, driva investeringsverksamhet och

tillhandahålla sidotjänster som avser sådana utsläppsrätter som inte är finan-
siella instrument och som auktioneras i enlighet med kommissionens förord-
ning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, adminis-
tration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser
i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

2.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att utöva försäkringsförmed-

ling under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2005:405) om försäk-
ringsförmedling.

13 kap.

12 §

En börs får, utöver den verksamhet som tillståndet omfattar, på rim-

liga affärsmässiga villkor ge värdepappersinstitut och utländska värdepap-
persföretag tillträde till de funktioner inom den reglerade marknaden som
används för att offentliggöra information enligt 9�11 §§. En börs får även
driva annan verksamhet som har nära samband med den verksamhet som
tillståndet omfattar.

En börs får också efter tillstånd av Finansinspektionen
1. driva en handelsplattform, och

1 Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238.

2 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

SFS 2012:375

Utkom från trycket
den 15 juni 2012

background image

2

SFS 2012:375

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

2. driva en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en regle-

rad marknad i enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010.

För verksamhet enligt andra stycket 1 ska 7 § första stycket och 11 kap.

gälla.

För verksamhet enligt andra stycket 2 ska bestämmelserna i denna lag om

reglerade marknader gälla och det som i de bestämmelserna anges om finan-
siella instrument tillämpas även på sådana utsläppsrätter som inte är finan-
siella instrument.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ge tillstånd till en börs

att driva även annan verksamhet.

14 kap.

3 a §

Särskilda bestämmelser om deltagare i handeln på en reglerad mark-

nad när det är fråga om auktionering av utsläppsrätter på en auktionsplatt-
form finns i artiklarna 15�21 i förordning (EU) nr 1031/2010.

26 kap.

5 §

Den som är missnöjd med ett beslut av en börs att avslå en ansökan om

tillstånd att lägga bud vid en auktionsplattform som avses i 13 kap. 12 §
andra stycket 2, eller ett beslut om att dra in eller tillfälligt upphäva ett
sådant tillstånd, får väcka talan mot börsen vid allmän domstol inom tre må-
nader från dagen för beslutet. Om talan inte väckts inom denna tid, är rätten
till talan förlorad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.