SFS 2012:382 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2012:382 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
120382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 juni 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 1 kap. 8 � och 16 kap. 3 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Sverige �r hemmedlemsstat f�r en utgivare som inte har s�te i en stat</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">inom EES, om</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. utgivaren har gett ut aktier eller s�dana skuldebrev som avses i 18 kap.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">2 � f�rsta stycket och vart och ett av skuldebreven har ett nominellt v�rde<br/>som understiger motsvarande 1 000 euro, och</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Sverige �r hemmedlemsstat enligt 2 kap. 39 � lagen (1991:980) om</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">handel med finansiella instrument.</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:685px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i detta kapitel ska inte till�mpas i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. andelar i en investeringsfond eller i ett s�dant fondf�retag som avses i</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">1 kap. 7 eller 9 � lagen (2004:46) om investeringsfonder,</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">2. penningmarknadsinstrument med en kortare l�ptid �n ett �r, eller<br/>3. obligationer eller andra �verl�tbara skuldf�rbindelser som var och en</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">har ett nominellt v�rde motsvarande minst 100 000 euro och som inte �r av<br/>s�dant slag som anges i 18 kap. 2 � f�rsta stycket 1.</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2012.<br/>2. F�r s�dana skuldf�rbindelser som avses i 16 kap. 3 � 3 och som redan</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">upptagits till handel p� en reglerad marknad f�re den 31 december 2010 ska<br/>�ldre best�mmelser g�lla under skuldf�rbindelsernas �terst�ende l�ptid, n�r<br/>det g�ller till�mpligheten av informationskrav p� emittenten enligt 16 kap.</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2011/12:129, bet. 2011/12:FiU49, rskr. 2011/12:239.</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/73/EU av den 24 november 2010<br/>om �ndring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentligg�ras n�r v�rde-<br/>papper erbjuds till allm�nheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG<br/>om harmonisering av insynskraven ang�ende upplysningar om emittenter vars v�rde-<br/>papper �r upptagna till handel p� en reglerad marknad (EUT L 327, 11.12.2010, s. 1,<br/>Celex 32010L0073).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:382</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 juni 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:382</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Katarina Back<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 1 kap. 8 � och 16 kap. 3 � lagen

(2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

8 �

Sverige �r hemmedlemsstat f�r en utgivare som inte har s�te i en stat

inom EES, om

1. utgivaren har gett ut aktier eller s�dana skuldebrev som avses i 18 kap.

2 � f�rsta stycket och vart och ett av skuldebreven har ett nominellt v�rde
som understiger motsvarande 1 000 euro, och

2. Sverige �r hemmedlemsstat enligt 2 kap. 39 � lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument.

16 kap.

3 �

Best�mmelserna i detta kapitel ska inte till�mpas i fr�ga om

1. andelar i en investeringsfond eller i ett s�dant fondf�retag som avses i

1 kap. 7 eller 9 � lagen (2004:46) om investeringsfonder,

2. penningmarknadsinstrument med en kortare l�ptid �n ett �r, eller
3. obligationer eller andra �verl�tbara skuldf�rbindelser som var och en

har ett nominellt v�rde motsvarande minst 100 000 euro och som inte �r av
s�dant slag som anges i 18 kap. 2 � f�rsta stycket 1.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2012.
2. F�r s�dana skuldf�rbindelser som avses i 16 kap. 3 � 3 och som redan

upptagits till handel p� en reglerad marknad f�re den 31 december 2010 ska
�ldre best�mmelser g�lla under skuldf�rbindelsernas �terst�ende l�ptid, n�r
det g�ller till�mpligheten av informationskrav p� emittenten enligt 16 kap.

1 Prop. 2011/12:129, bet. 2011/12:FiU49, rskr. 2011/12:239.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/73/EU av den 24 november 2010
om �ndring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentligg�ras n�r v�rde-
papper erbjuds till allm�nheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG
om harmonisering av insynskraven ang�ende upplysningar om emittenter vars v�rde-
papper �r upptagna till handel p� en reglerad marknad (EUT L 327, 11.12.2010, s. 1,
Celex 32010L0073).

SFS 2012:382

Utkom fr�n trycket
den 15 juni 2012

background image

2

SFS 2012:382

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.