SFS 2012:382 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2012:382 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
120382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 8 § och 16 kap. 3 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1 kap.

8 §

Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare som inte har säte i en stat

inom EES, om

1. utgivaren har gett ut aktier eller sådana skuldebrev som avses i 18 kap.

2 § första stycket och vart och ett av skuldebreven har ett nominellt värde
som understiger motsvarande 1 000 euro, och

2. Sverige är hemmedlemsstat enligt 2 kap. 39 § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument.

16 kap.

3 §

Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas i fråga om

1. andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som avses i

1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,

2. penningmarknadsinstrument med en kortare löptid än ett år, eller
3. obligationer eller andra överlåtbara skuldförbindelser som var och en

har ett nominellt värde motsvarande minst 100 000 euro och som inte är av
sådant slag som anges i 18 kap. 2 § första stycket 1.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. För sådana skuldförbindelser som avses i 16 kap. 3 § 3 och som redan

upptagits till handel på en reglerad marknad före den 31 december 2010 ska
äldre bestämmelser gälla under skuldförbindelsernas återstående löptid, när
det gäller tillämpligheten av informationskrav på emittenten enligt 16 kap.

1 Prop. 2011/12:129, bet. 2011/12:FiU49, rskr. 2011/12:239.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värde-
papper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG
om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värde-
papper är upptagna till handel på en reglerad marknad (EUT L 327, 11.12.2010, s. 1,
Celex 32010L0073).

SFS 2012:382

Utkom från trycket
den 15 juni 2012

background image

2

SFS 2012:382

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.