SFS 2007:558 Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

070558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 1 a, 6, 10 a, 12, 13 och 15 §§ la-

gen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument skall ha följande lydelse.

1 §

2

I denna lag förstås med

1.

finansiellt instrument

: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

2.

värdepappersinstitut

: det som anges i 1 kap. 5 § 27 lagen om värdepap-

persmarknaden,

3.

börs

: det som anges i 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden

och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad
från filial i Sverige,

4.

aktiemarknadsbolag

: svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upp-

tagna till handel på en reglerad marknad i Sverige,

5.

moder-

och

dotterföretag

: det som anges i 1 kap. 11 och 12 §§ aktie-

bolagslagen (2005:551) om moderbolag och dotterföretag, varvid det som
sägs om moderbolag skall tillämpas även på andra juridiska personer än
aktiebolag,

6.

ordinarie delårsrapport

: delårsrapport samt förhandsmeddelande om

kommande årsbokslut (bokslutskommuniké) som ett aktiemarknadsbolag är
skyldigt att lämna enligt sitt noteringsavtal med börsen eller, om sådana be-
stämmelser saknas i noteringsavtalet, årsredovisning och delårsrapport en-
ligt bestämmelserna i lagen om värdepappersmarknaden, årsredovisnings-
lagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-
företag samt delårsredogörelse enligt bestämmelserna i 16 kap. 6 § lagen om
värdepappersmarknaden,

7.

insiderinformation

: information om en icke offentliggjord eller inte all-

mänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finan-
siella instrument, och

8.

reglerad marknad

: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepap-

persmarknaden.

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2007:371.

SFS 2007:558

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:558

Om två juridiska personer äger så många aktier eller andelar i en annan

svensk eller utländsk juridisk person att de har hälften var av rösterna för
samtliga aktier eller andelar, är dock vid tillämpningen av denna lag de
förstnämnda juridiska personerna att jämställa med moderföretag och den
sistnämnda juridiska personen att jämställa med dotterföretag.

1 a §

3

Det som föreskrivs om aktiemarknadsbolag skall också tillämpas på

1. svenska aktiebolag som har gett ut aktier som är föremål för handel på

en reglerad marknad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, och

2. utländska aktiebolag som har gett ut aktier som är upptagna till handel

på en reglerad marknad i Sverige och som inte har sitt säte inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, om bolagen är skyldiga att ge in dokument
enligt 6 kap. 1 b § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
till Finansinspektionen.

Det som föreskrivs om fysiska personer som har insynsställning i aktie-

marknadsbolag skall också tillämpas på fysiska personer som har insyns-
ställning i bolag som avses i första stycket.

6 §

4

Anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet skall ha

kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att

1. aktie i bolaget tagits upp till handel på en reglerad marknad i Sverige,
2. insynsställning uppkommit enligt 3 § första stycket 1–4 eller 7 eller den

som omfattas av 3 § första stycket 5 eller 6 tagit emot underrättelse enligt 7
eller 8 §,

3. den anmälningsskyldige ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier

i bolaget eller annan ändring skett i aktieinnehavet, eller

4. den anmälningsskyldige fått vetskap om att närstående, som avses i 5 §,

innehar eller har ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier i bolaget el-
ler att annan ändring skett i den närståendes aktieinnehav.

10 a §

5

Ett svenskt aktiebolag som har gett ut överlåtbara värdepapper en-

ligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller b lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden som har tagits upp till handel på en reglerad marknad, eller så-
dana överlåtbara värdepapper för vilka en ansökan om upptagande till han-
del har lämnats in, skall fortlöpande föra en förteckning över fysiska perso-
ner som på grund av anställning eller uppdrag arbetar för bolaget och som
har tillgång till insiderinformation som rör bolaget. Förteckningen skall
innehålla uppgift om anledningen till att personen tagits upp i den och datum
då förteckningen senast uppdaterades.

Förteckningen skall uppdateras så snart förhållandena ändras. Förteck-

ningen skall sparas i minst fem år efter det att den upprättades eller, om den
uppdaterats, efter det datum då den senast uppdaterades. Förteckningen skall
på begäran lämnas till Finansinspektionen.

Bolaget skall se till att de personer som tas upp i förteckningen samtidigt

skriftligen underrättas om vad detta innebär.

3

Senaste lydelse 2007:371.

4

Senaste lydelse 2005:382.

5

Senaste lydelse 2005:382.

background image

3

SFS 2007:558

12 §

Den som är anställd eller uppdragstagare vid ett värdepappersinstitut

eller en börs och som normalt kan antas ha tillgång till icke offentliggjord in-
formation om förhållanden som kan påverka kursen på finansiella instru-
ment, skall till arbetsgivaren skriftligen anmäla innehav av finansiella instru-
ment och ändring i innehavet.

Vid tillämpningen av första stycket skall följande finansiella instrument

likställas med den anmälningsskyldiges egna, nämligen sådana som ägs av

1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,
2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad.

13 §

Värdepappersinstitut och börser skall föra förteckning över sådana

anmälningar om innehav av finansiella instrument som gjorts enligt 12 §.

Om ett värdepappersinstitut eller en börs underlåter att föra en sådan för-

teckning som avses i första stycket, skall Finansinspektionen förelägga före-
taget att göra rättelse.

15 §

6

Den som enligt 3 § första stycket 1–3 har insynsställning i ett aktie-

marknadsbolag får inför en ordinarie delårsrapport inte handla med aktier i
bolaget under trettio dagar innan rapporten offentliggörs, dagen för offent-
liggörandet inkluderad.

Detsamma gäller för
1. fysiska och juridiska personer, vilkas aktier enligt 5 § skall likställas

med aktier som innehas av personer som avses i första stycket, samt

2. aktiemarknadsbolags handel med egna aktier.
Det som sägs i andra stycket 2 skall inte tillämpas vid förvärv av egna

aktier med stöd av 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
eller när en tidigare avyttring föreskrivs i lag.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 2005:382.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.