SFS 2013:233 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2013:233 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
130233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 5 §, 12 kap. 6 a § och 19 kap.

7 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

2

Ett värdepappersbolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter. Bo-

laget ska ha en verkställande direktör.

Ett värdepappersbolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som bo-

lagsstämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

12 kap.

6 a §

3

En börs ska ha minst en revisor som utses av stämman. Bara den som

är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor.

Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

19 kap.

7 a §

4

En clearingorganisation ska ha minst en revisor som utses av stäm-

man. Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor.

Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2 Senaste lydelse 2010:844.

3 Senaste lydelse 2010:844.

4 Senaste lydelse 2010:844.

SFS 2013:233

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.