SFS 2013:288 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

130288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 16 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden

dels att 20 kap. 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 och 5 §§, 20 kap. 3 § samt rubriken närmast före 20 kap.

3 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om värdepappersmarknaden.

I 2–11 kap. finns särskilda bestämmelser om värdepappersrörelse, i 12–

18 kap. om börsverksamhet m.m. och i 19–21 kap. om clearingverksamhet.
I 22–26 kap. finns vissa gemensamma bestämmelser.

För sådan clearingverksamhet som avses i 5 § 6 b gäller endast följande be-

stämmelser i denna lag:

– 1 kap. 11 och 12–14 §§ om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, meddelan-

deförbud och ansvar,

– 23 kap. 1 § första och andra styckena, 2 §, 4 § första stycket samt 7, 11,

12 och 14 §§ om tillsyn,

– 25 kap. 1, 2, 6, 8–11, 17 samt 25–29 §§ om ingripanden, och
– 26 kap. 1 § om överklagande.
Ytterligare bestämmelser om sådan clearingverksamhet som avses i 5 § 6 b

finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-
derivat, centrala motparter och transaktionsregister

2 och lagen (2013:287)

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, cen-
trala motparter och transaktionsregister.

5 §

3 I denna lag betyder

1. anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med

ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som
hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

a) marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investe-

ringstjänster eller finansiella instrument,

1 Prop. 2012/13:72, bet. 2012/13:FiU39, rskr. 2012/13:213.

2 EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

3 Senaste lydelse 2012:197.

SFS 2013:288

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:288

c) placera finansiella instrument, eller
d) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instru-

ment eller tjänster,

2. behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna

fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att
utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en
reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörighet
att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad,

3. börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har

fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

4. clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en clea-

ringorganisation,

5. clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. el-

ler förordning (EU) nr 648/2012 att driva clearingverksamhet,

6. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i att
a) på clearingdeltagarnas vägnar göra avräkningar i fråga om deras förplik-

telser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utländsk
valuta,

b) träda in som motpart till både köpare och säljare av finansiella instru-

ment, eller

c) på annat väsentligt sätt ansvara för att förpliktelserna avvecklas genom

överförande av likvid eller instrument,

7. direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets

och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/
EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphä-
vande av rådets direktiv 93/22/EEG

4, senast ändrat genom Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2010/78/EU

5,

8. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
9. emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

10. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även

ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska
anses som en enda filial,

11. genomförandeförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 1287/

2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värde-
pappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden,
upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämp-
ning av det direktivet

6,

12. handelsplattform: ett multilateralt handelssystem (Multilateral Trading

Facility, MTF) inom EES som drivs av ett värdepappersinstitut eller en börs
och som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument
från tredje man – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler
– så att detta leder till avslut,

4 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

5 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

6 EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

0288.fm Page 2 Friday, May 17, 2013 1:19 PM

background image

3

SFS 2013:288

13. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verk-

samhet som avses i denna lag,

14. investeringstjänster och investeringsverksamheter: de tjänster och

verksamheter som anges i 2 kap. 1 §,

15. kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

16. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juri-
diska personer än aktiebolag,

17. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller

kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige,

18. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar 10 procent eller
mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget,

19. professionell kund: en sådan kund som avses i 8 kap. 16 eller 17 §,
20. reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför

eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finan-
siella instrument från tredje man – regelmässigt, inom systemet och i enlighet
med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

21. sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §,
22. sidoverksamheter:
a) för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och

4 §§,

b) för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och
c) för en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 §,
23. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 17 lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse,

24. systematisk internhandlare: värdepappersinstitut som på ett organise-

rat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra
kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform,

25. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet

har tillstånd att driva värdepappersrörelse,

26. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt

denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag el-
ler ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

27. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som

har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska
företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige,

28. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhan-

dahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet, och

29. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/

EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående
upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en
reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG

7, senast ändrat ge-

nom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU

8.

7 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38 (Celex 32004L0109).

8 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

0288.fm Page 3 Friday, May 17, 2013 1:19 PM

background image

4

SFS 2013:288

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

20 kap.

Krav på säkerhet

3 §

En clearingorganisation ska se till att parterna ställer säkerhet för gjorda

åtaganden i den utsträckning det behövs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. En clearingorganisation som vid ikraftträdandet har tillstånd att driva så-

dan clearingverksamhet som avses i 1 kap. 5 § 6 b får, om en ansökan om
auktorisation enligt artikel 14 i förordning (EU) nr 648/2012 har getts in i en-
lighet med artikel 89.3 i samma förordning, fortsätta att driva denna verksam-
het enligt äldre bestämmelser till dess att ansökan har prövats slutligt. Om
auktorisation vägras, ska clearingorganisationen upphöra med verksamheten.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

0288.fm Page 4 Friday, May 17, 2013 1:19 PM

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.