SFS 2013:579 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

130579.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 4 och 5 §§, 6 kap. 6 §, 8 kap. 2, 19, 22 a, 22 b och

25 §§, 13 kap. 4 § och 16 kap. 3 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 8 kap. 21 a §, samt närmast

före 8 kap. 21 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

4 §

I denna lag betyder

1. finansiella instrument: överlåtbara värdepapper, penningmarknadsin-

strument, fondandelar och finansiella derivatinstrument,

2. överlåtbara värdepapper: sådana värdepapper utom betalningsmedel

som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, till exempel:

a) aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i andra typer av företag

samt depåbevis för aktier,

b) obligationer och andra skuldförbindelser inklusive depåbevis för sådana

värdepapper, och

c) andra värdepapper som ger rätt att överlåta eller förvärva sådana överlåt-

bara värdepapper som anges i a och b, eller som resulterar i en kontantavveck-
ling som beräknas utifrån kurser på överlåtbara värdepapper, valutor, räntor
eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått,

3. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, inlåningsbevis, företags-

certifikat och andra instrument som normalt omsätts på penningmarknaden,
dock inte betalningsmedel,

4. fondandelar: andelar i värdepappersfonder, fondföretag, alternativa in-

vesteringsfonder och andra företag för kollektiva investeringar,

5. finansiella derivatinstrument: sådana derivatinstrument som kan hänfö-

ras till någon av följande kategorier:

a) optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat

derivatkontrakt som avser värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, el-
ler andra derivatinstrument, finansiella index eller finansiella mått som kan
avvecklas fysiskt eller kontant,

b) optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat

derivatkontrakt som avser råvaror, som måste avvecklas kontant eller kan av-

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

SFS 2013:579

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:579

vecklas kontant på en av parternas begäran, på grund av ett annat skäl än ute-
bliven betalning eller någon annan händelse som leder till att kontraktet upp-
hör,

c) optioner, terminskontrakt, swappar och varje annat derivatkontrakt som

avser råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt att de handlas på en reglerad
marknad eller en handelsplattform,

d) optioner, terminskontrakt, swappar, terminskontrakt som inte är upp-

tagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utan-
för EES (forwards) och varje annat derivatkontrakt som

– avser råvaror,
– kan avvecklas fysiskt,
– inte omnämns i c och som inte är för kommersiella ändamål, och
– som anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instru-

ment, med utgångspunkt från bland annat om clearing och avveckling sker via
erkända system för clearing eller om de är föremål för regelmässiga marginal-
säkerhetskrav,

e) derivatinstrument för överföring av kreditrisk,
f) finansiella kontrakt avseende prisdifferenser,
g) optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat

derivatkontrakt som avser klimatvariationer, fraktavgifter, utsläppsrätter eller
inflationstakten eller någon annan officiell ekonomisk statistik, som måste av-
vecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av parternas begäran, på
grund av ett annat skäl än utebliven betalning eller någon annan händelse som
leder till att kontraktet upphör, samt varje annat derivatkontrakt som

– avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och åtgärder som inte ti-

digare omnämnts i denna punkt, och

– anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instrument,

med utgångspunkt från bland annat om det handlas på en reglerad marknad
eller en handelsplattform, om clearing och avveckling sker via erkända
system för clearing eller om de är föremål för regelmässiga marginalsäker-
hetskrav.

Ytterligare bestämmelser om vilka derivatinstrument som omfattas av för-

sta stycket 5 d och g finns i artiklarna 38 och 39 i genomförandeförordningen.

2 kap.

4 §

2

I lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande finns bestämmel-

ser om rätt för värdepappersinstitut att driva pensionssparrörelse.

5 §

3

Tillstånd enligt 1 § behövs inte för

1. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet,
2. anknutna ombud för de verksamheter som anges i 1 kap. 5 § 1,
3. börs som driver verksamhet med stöd av sitt tillstånd,
4. försäkringsföretag med tillstånd enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043),

5. företag inom en koncern som tillhandahåller investeringstjänster uteslu-

tande till andra företag i koncernen,

2 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2010:2075.

background image

3

SFS 2013:579

6. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringstjänster,

om tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig verk-
samhet som regleras av

a) bestämmelser i lag eller annan författning, eller
b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga och som inte utesluter

att tjänsten tillhandahålls,

7. fysiska och juridiska personer som inte tillhandahåller investeringstjäns-

ter eller utför investeringsverksamhet utom handel för egen räkning, såvida de
inte

a) är marknadsgaranter, eller
b) handlar för egen räkning utanför en reglerad marknad eller en handels-

plattform på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt genom att tillhan-
dahålla ett system som är tillgängligt för någon utomstående i syfte att handla
med denne,

8. företag som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består i

förvaltning av ett program som syftar till delägarskap för de anställda i företa-
get,

9. företag som tillhandahåller både
a) investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av program som

syftar till delägarskap för de anställda i företaget, och

b) andra investeringstjänster än sådana som anges i a uteslutande till andra

företag i koncernen,

10. fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verksamhet

enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt AIF-förvaltare som får
driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa inves-
teringsfonder i andra fall än efter registrering enligt 2 kap. den lagen,

11. företag som handlar med finansiella instrument för egen räkning eller

tillhandahåller investeringstjänster i fråga om derivatinstrument med råvaror
som underliggande tillgång eller sådana derivatkontrakt som avses i 1 kap.
4 § första stycket 5 g till kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utgör en kompletterande verksamhet eller, om företaget ingår i en

koncern, detta utgör en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess
helhet, och

b) den huvudsakliga verksamheten inte utgörs av tillhandahållande av in-

vesteringstjänster eller sådana tjänster som avses i 7

kap. 1 § lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringsrådgiv-

ning till kund inom ramen för annan yrkesmässig verksamhet än sådan som
omfattas av bestämmelserna i denna lag, om det inte lämnas någon specifik
ersättning för rådgivningen,

13. företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av handel för egen räk-

ning med råvaror eller derivatinstrument med råvaror som underliggande till-
gång, om företaget inte ingår i en koncern vars huvudsakliga verksamhet ut-
görs av tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana tjänster som av-
ses i 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

14. företag som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investerings-

verksamhet

a) som uteslutande består i handel för egen räkning på marknader för finan-

siella terminer, optioner eller andra derivatinstrument och på avistamarknader
bara i syfte att skydda derivatpositioner, eller

background image

4

SFS 2013:579

b) som dels handlar på uppdrag av andra medlemmar på marknaderna som

anges i a eller ställer priser för dem, dels garanteras av clearingdeltagare på
dessa marknader, om ansvaret för att avtal som ingås av företagen fullgörs
bärs av clearingdeltagarna, och

15. verksamhet enligt 1 § 1 och 5 som drivs av den som är registrerad för

förmedling av alla slag av försäkringar eller bara livförsäkringar enligt 2 kap.
3 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, om

a) verksamheten bara är en sidoverksamhet till försäkringsförmedlingen

och bara avser mottagande och vidarebefordran av order avseende andelar i
värdepappersfonder eller sådana fondföretag som avses i 1 kap. 7 § lagen om
värdepappersfonder eller andelar i specialfonder eller sådana utländska fon-
der som avses i 4 kap. 2 eller 3 § eller 5 kap. 6 § första stycket 1 eller andra
stycket eller 11 § första stycket 1 lagen om förvaltare av alternativa investe-
ringsfonder samt investeringsrådgivning till kund avseende sådana andelar,

b) kunders order vidarebefordras bara direkt till fondbolag, förvaltningsbo-

lag, fondföretag, samt AIF-förvaltare som avses i a, och

c) försäkringsförmedlaren i denna verksamhet inte tar emot kunders medel

eller fondandelar.

Tillstånd krävs inte heller för sådan förvaltning av finansiella instrument

som är reglerad i någon annan lag.

6 kap.

6 §

Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag

som hör hemma inom EES ska fortlöpande se till att anknutna ombud som det
har anmält för registrering enligt 1 eller 2 § uppfyller

1. kraven på kunskaper, kvalifikationer och lämplighet enligt 1 § första

stycket, och

2. det som enligt 8 kap. 1 och 21 a–27 §§ gäller för värdepappersinstitut.

8 kap.

2 §

Av bestämmelserna om värdepappersinstitut i detta kapitel ska bara det

som anges i 1, 12 och 21 a–33 §§ tillämpas på utländska företag som driver
värdepappersrörelse i Sverige enligt 4 kap. 1 § första stycket 1.

19 §

4

Ett värdepappersinstitut får behandla en enhet som ingår i någon av

följande grupper som en jämbördig motpart:

1. värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag,
2. kreditinstitut,
3. försäkringsföretag,
4. värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen

(2004:46) om värdepappersfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 § för-
sta stycket första meningen samma lag samt fondbolag eller förvaltningsbolag
som förvaltar dem,

5. pensionsfonder och förvaltningsbolag som förvaltar dem,
6. andra finansiella företag än sådana som avses i 1–5 som har tillstånd att

driva verksamhet enligt lagstiftningen i det land där de hör hemma eller som
regleras i lagstiftning i det landet,

4 Senaste lydelse 2011:885.

background image

5

SFS 2013:579

7. företag som är undantagna från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § första

stycket 13 och 14,

8. nationella regeringar och därmed sammanhängande organ, inklusive of-

fentliga organ som har hand om statsskuld, centralbanker och överstatliga or-
ganisationer, samt

9. andra företag än sådana som avses i 1–8, om de ska betraktas som pro-

fessionella kunder enligt 16 § första stycket 1–3.

Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som inte ingår i någon av

grupperna i första stycket som en jämbördig motpart, om företaget

1. begär att bli behandlat som en jämbördig motpart, och
2. får behandlas som en professionell kund enligt 17 § första stycket.
Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som en jämbördig motpart

enligt andra stycket bara om företaget får behandlas som en professionell
kund enligt 17 § för sådana tjänster och transaktioner.

Andelar och aktier i alternativa investeringsfonder

21 a §

Ett värdepappersinstitut får, direkt eller indirekt, erbjuda andelar el-

ler aktier i alternativa investeringsfonder till eller placera andelar eller aktier i
alternativa investeringsfonder hos kunder inom EES enbart om andelarna el-
ler aktierna får marknadsföras till den aktuella kategorin investerare enligt la-
gen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller andra
tillämpliga nationella bestämmelser i förvaltarens hemland som genomför
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om
förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv
2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och
(EU) nr 1095/2010

5.

22 a §

6

Ett värdepappersinstitut som förmedlar andelar i värdepappersfon-

der eller i sådana fondföretag som avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om vär-
depappersfonder eller i specialfonder eller i andra alternativa investeringsfon-
der som marknadsförs till icke-professionella investerare enligt lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt 2 kap. 1 § 1
och 2 eller ger råd enligt 2 kap. 1 § 5 till en kund ska, utan att kunden begär
det, tillhandahålla kunden faktablad i god tid innan avtal ingås.

22 b §

7

Ett värdepappersinstitut ska till varje kund skyndsamt lämna sådan

information som anges i 4 kap. 12 § första stycket fjärde meningen lagen
(2004:46) om värdepappersfonder och som institutet får från ett fondbolag,
förvaltningsbolag, en AIF-förvaltare eller annat värdepappersinstitut.

25 §

8

Ett värdepappersinstitut får tillhandahålla investeringstjänsterna mot-

tagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella in-
strument och utförande av order avseende finansiella instrument på kunders
uppdrag utan att uppfylla kraven i 24 §, om

1. tjänsten avser

5 EUT L 174, 1.7.2011, s. 1 (Celex 32011L0061).

6 Senaste lydelse 2011:885.

7 Senaste lydelse 2011:885.

8 Senaste lydelse 2011:885.

background image

6

SFS 2013:579

a) aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad eller på en mot-

svarande marknad utanför EES,

b) penningmarknadsinstrument,
c) obligationer eller andra former av skuldförbindelser utan derivatinslag,
d) andelar i en värdepappersfond som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25

lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i ett fondföretag som avses i
1 kap. 7 § första stycket första meningen samma lag, eller

e) andra okomplicerade finansiella instrument,
2. tjänsten tillhandahålls på kundens initiativ, samt
3. kunden klart och tydligt har informerats om att institutet inte kommer att

bedöma om instrumentet eller tjänsten passar kunden.

Information enligt första stycket 3 får lämnas i standardiserad form.

13 kap.

4 §

Överlåtbara värdepapper som har getts ut eller utfärdats av någon som

enligt öppenhetsdirektivet har möjlighet att välja hemmedlemsstat får inte tas
upp till handel på en reglerad marknad förrän emittenten har valt en stat inom
EES som hemmedlemsstat.

Första stycket gäller inte i fråga om
1. andelar i
a) en värdepappersfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 §

lagen (2004:46) om värdepappersfonder, eller

b) en specialfond eller i en sådan alternativ investeringsfond som avses i

4 kap. 2 eller 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-
fonder, eller

2. penningmarknadsinstrument med kortare löptid än ett år.

16 kap.

3 §

9

Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas i fråga om

1. andelar
a) i en värdepappersfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap.

7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, eller

b) i en specialfond eller i en sådan alternativ investeringsfond som avses i

4 kap. 2 eller 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-
fonder,

2. penningmarknadsinstrument med en kortare löptid än ett år, eller
3. obligationer eller andra överlåtbara skuldförbindelser som var och en har

ett nominellt värde motsvarande minst 100 000 euro och som inte är av sådant
slag som anges i 18 kap. 2 § första stycket 1.

11 §

En emittent som inte har säte i en stat inom EES får tillämpa sådana

bestämmelser om års- och koncernredovisning samt halvårsrapport som finns
i en offentlig reglering i en stat utanför EES, om dessa bestämmelser motsva-
rar de krav som ställs på sådan regelbunden finansiell information i öppen-
hetsdirektivet. Emittenten får även tillämpa ett tredjelands bestämmelser om
kvartalsrapport, om dessa bestämmelser motsvarar de krav på sådan rapport

9 Senaste lydelse 2012:382.

background image

7

SFS 2013:579

som ställs i de bestämmelser om delårsrapport som anges i 8 § och som skulle
ha varit tillämpliga om emittenten hade haft sitt säte i Sverige.

En emittent som inte har säte i en stat inom EES får även tillämpa sådana

bestämmelser om koncernredovisning och halvårsrapport för koncernen som
finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES, om villkoren i artikel 1 i
kommissionens beslut nr 961/2008/EG av den 12 december 2008 om tredje-
landsemittenters användning av vissa tredjeländers redovisningsstandarder
och internationella redovisningsstandarder vid upprättandet av sina koncern-
redovisningar

10 är uppfyllda.

Om ett tredjelands bestämmelser enligt första stycket inte anses likvärdiga

eller om villkoren enligt andra stycket inte är uppfyllda, ska emittenten upp-
rätta års- och koncernredovisning, halvårsrapport respektive kvartalsrapport i
enlighet med de bestämmelser som anges i 8 § och som gäller för en emittent
av motsvarande slag.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

10 EUT L 340, 19.12.2008, s. 112 (Celex 32008D0961).

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.