SFS 2008:914 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2008:914 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
080914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden närmast efter rubriken Uppgiftsskyldighet ska införas en
ny paragraf, 1 kap. 11 a §, av följande lydelse.

1 kap.

11 a §

I 16 kap. 10 a § föräldrabalken finns bestämmelser om skyldighet

för värdepappersbolag att lämna uppgifter till överförmyndaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7.

SFS 2008:914

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.