SFS 2014:491 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

140491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden

dels att 23 kap. 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 23 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

23 kap.

2 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 2 § första stycket ska lämnas till
Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

12 §

Värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer samt sådana ut-

ländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i
Sverige ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt
Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas
för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275.

SFS 2014:491

Utkom från trycket
den 17 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.