SFS 2014:554 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

140554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden

dels att nuvarande 12 kap. 6 a § och 19 kap. 7 a § ska betecknas 12 kap.

6 b § och 19 kap. 7 b §,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 12 kap. 6 a § och 19 kap. 7 a §

ska sättas närmast före de nya 12 kap. 6 b § respektive 19 kap. 7 b §,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 8 kap. 8 a §, 12 kap. 6 a §

och 19 kap. 7 a §, av följande lydelse.

8 kap.

8 a §

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för sty-

relsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning
för sitt arbete gäller även för styrelsen i ett värdepappersbolag som är ett pri-
vat aktiebolag. Detsamma gäller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § samma lag
för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbets-
fördelningen mellan bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som

anges i denna paragraf.

12 kap.

6 a §

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för sty-

relsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning
för sitt arbete gäller även för styrelsen i en börs som är ett privat aktiebolag.
Detsamma gäller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § samma lag för styrelsen i
ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen
mellan bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som

anges i denna paragraf.

19 kap.

7 a §

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för sty-

relsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning

1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

SFS 2014:554

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

2

SFS 2014:554

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

för sitt arbete gäller även för styrelsen i en clearingorganisation som är ett pri-
vat aktiebolag. Detsamma gäller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § samma lag
för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbets-
fördelningen mellan bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som

anges i denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.