SFS 2014:559 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2014:559 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
140559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1998:1479) om konto-

föring av finansiella instrument ska införas en ny paragraf, 2 kap. 5 a §, av
följande lydelse.

2 kap.

5 a §

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för sty-

relsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning
för sitt arbete gäller även för styrelsen i en central värdepappersförvarare som är
ett privat aktiebolag. Detsamma gäller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b §
samma lag för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner
ange arbetsfördelningen mellan bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som

anges i denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

SFS 2014:559

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.