SFS 2014:982 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

140982.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse

3

dels att 7 kap. 9–11 §§ och 9 kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 5, 8 och 10 §§, 3 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 9 kap. 1 §, 10 kap.

37 §, 12 kap. 20 §, 13 kap. 3, 4, 6 a och 6 b, 7 och 11 §§, 14 kap. 2 och 6 §§,
15 kap. 1–3, 5 och 7–15 §§ och 16 kap. 1 § samt rubrikerna närmast före 15
kap. 7 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tolv nya paragrafer, 6 kap. 2 a och 4 c §§, 10

kap. 8 a–8 c §§, 12 kap. 6 a–6 c §§, 13 kap. 6 c § och 15 kap. 1 a–1 c §§, samt
närmast före 6 kap. 4 c § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

5 §

4

I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla data-
tjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den
huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag
eller motsvarande utländska företag,

2. bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,
3. bankaktiebolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bank-

rörelse,

4. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att utöva

tillsyn över utländska kreditinstitut,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en enda
filial,

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-
hörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde-
pappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG.

3 Senaste lydelse av
7 kap. 9 § 2006:543
7 kap. 11 § 2006:1387.

4 Senaste lydelse 2011:768.

SFS 2014:982

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:982

7. finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappers-

bolag eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet
är att

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,
b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2–10, 12 och 15 utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §,

8. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som avses i

denna lag,

9. kapitalbas: detsamma som avses i artikel 72 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012

5,

10. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,
11. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kredit-
institut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring
av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och
2006/49/EG

6,

12. kreditmarknadsbolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva

finansieringsrörelse,

13. kreditmarknadsförening: en ekonomisk förening som har fått tillstånd

att driva finansieringsrörelse,

14. kreditmarknadsföretag: kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsför-

ening,

15. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller
mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget,

16. medlemsbank: en ekonomisk förening som avses i lagen (1995:1570)

om medlemsbanker,

17. sparbank: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619),
18. startkapital: det kapital som för kreditinstitut avses i artikel 4.51 i för-

ordning (EU) nr 575/2013,

19. utländskt bankföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva bankrörelse,

20. utländskt kreditföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva finansieringsrörelse, och

21. utländskt kreditinstitut: ett utländskt bankföretag och ett utländskt kre-

ditföretag.

8 §

7

Om ett kreditinstitut står under tillsyn på gruppnivå i enlighet med ar-

tiklarna 11–23 i förordning (EU) nr 575/2013, ska bestämmelserna i 6–9, 13
och 15 kap. denna lag samt bestämmelserna i lagen (2014:968) om särskild
tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag om ett instituts rörelse och
om tillsyn över ett institut, gälla i tillämpliga delar för övriga företag i före-

5 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

6 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

7 Senaste lydelse 2013:455.

background image

3

SFS 2014:982

tagsgruppen. Begränsningarna i fråga om ett instituts rörelse ska avse företa-
gen i företagsgruppen gemensamt.

Om det finns särskilda skäl får ett företag undantas från bestämmelserna i

första stycket. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

10 §

8

Enskildas förhållanden till kreditinstitut får inte obehörigen röjas.

Detsamma gäller en uppgift i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt
överträdelse av en bestämmelse som gäller för kreditinstitutets verksamhet,
om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot

förbudet i första stycket.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som inne-

bär att vad som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att
uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

3 kap.

2 §

9

Ett svenskt företag ska ges tillstånd att driva bankrörelse eller finansie-

ringsrörelse, om

1. bolagsordningen, stadgarna eller reglementet stämmer överens med

denna lag och andra författningar och i övrigt innehåller de särskilda bestäm-
melser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av den planerade
verksamheten,

2. det finns skäl att anta att den planerade rörelsen kommer att drivas enligt

bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar företagets
verksamhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

företaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av
ett kreditinstitut,

4. den som ska ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställande direk-

tör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfa-
renhet för att delta i ledningen av ett kreditinstitut och även i övrigt är lämplig
för en sådan uppgift, och

5. styrelsen i sin helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att

leda företaget.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om en innehavare är lämplig

ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det
finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att kreditinstitutets verksamhet drivs

på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar
som reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

8 Senaste lydelse 2009:504.

9 Senaste lydelse 2009:361.

background image

4

SFS 2014:982

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget är ett finan-

siellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid
bedömningen av innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap. 5 §
lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-
siella konglomerat.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av företaget.

6 kap.

2 a §

Ett kreditinstitut ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporterings-

system för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser
av bestämmelser som gäller för kreditinstitutets verksamhet.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter

inom ramen för sådana rapporteringssystem som avses i första stycket.

Rörlig ersättning

4 c §

Den rörliga ersättningen till en anställd vars funktion eller totala

ersättningsnivå innebär att han eller hon kan ha en väsentlig inverkan på ett
kreditinstituts riskprofil får inte vara större än den fasta ersättningen.

7 kap.

2 §

Ett kreditinstitut får inneha bara

1. egendom som behövs för att driva sådan verksamhet som avses i 1 §,
2. egendom som förvärvats till skyddande av fordran enligt 3–8 §§, och
3. aktier och andelar med de begränsningar som anges i tillsynsförord-

ningen.

9 kap.

1 §

10

Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, lagen
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och
lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

10 kap.

8 a §

Den som är ledamot i styrelsen för ett bankaktiebolag eller är dess

verkställande direktör får utöver detta uppdrag ha det antal uppdrag som sty-
relseledamot eller verkställande direktör i andra företag som bedöms lämpligt

10 Senaste lydelse 2006:1387.

background image

5

SFS 2014:982

med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet samt till arten, omfatt-
ningen och komplexiteten hos bolagets verksamhet.

Om ett bankaktiebolag är betydande i fråga om storlek, intern organisation

samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, får en styrelseledamot
eller verkställande direktör endast inneha en av följande kombinationer av
uppdrag:

1. ett uppdrag som verkställande direktör och två uppdrag som styrelsele-

damot, eller

2. fyra uppdrag som styrelseledamot.

8 b §

Vid tillämpningen av 8 a § andra stycket ska

1. uppdrag inom samma koncern eller i företag där bankaktiebolaget har ett

kvalificerat innehav räknas som ett enda uppdrag, och

2. uppdrag i verksamheter och organisationer som inte huvudsakligen har

ett kommersiellt syfte inte beaktas.

Om styrelseledamoten representerar svenska staten gäller inte 8 a § andra

stycket.

En styrelseledamot eller verkställande direktör i ett bankaktiebolag som är

betydande får, efter tillstånd av Finansinspektionen, ha ytterligare ett uppdrag
som styrelseledamot utöver de som anges i 8 a § andra stycket 1 eller 2.

8 c §

Den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i ett bank-

aktiebolag ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt uppdrag.

37 §

11

Vad som i 29 kap. 1–3 §§ aktiebolagslagen (2005:551) föreskrivs om

ansvar vid överträdelse av där angivna bestämmelser gäller för bankaktie-
bolag även vid överträdelse av denna lag, förordning (EU) nr 575/2013, lagen
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och
lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

12 kap.

6 a §

Den som är ledamot i styrelsen för en kreditmarknadsförening eller är

dess verkställande direktör får utöver detta uppdrag ha det antal uppdrag som
styrelseledamot eller verkställande direktör i andra företag som bedöms lämp-
ligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet samt till arten, om-
fattningen och komplexiteten hos föreningens verksamhet.

Om en kreditmarknadsförening är betydande i fråga om storlek, intern

organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, får en sty-
relseledamot eller verkställande direktör endast inneha en av följande kombi-
nationer av uppdrag:

1. ett uppdrag som verkställande direktör och två uppdrag som styrelse-

ledamot, eller

2. fyra uppdrag som styrelseledamot.

6 b §

Vid tillämpningen av 6 a § andra stycket ska

1. uppdrag inom samma koncern eller i företag där kreditmarknads-

föreningen har ett kvalificerat innehav räknas som ett enda uppdrag, och

11 Senaste lydelse 2006:1387.

background image

6

SFS 2014:982

2. uppdrag i verksamheter och organisationer som inte huvudsakligen har

ett kommersiellt syfte inte beaktas.

Om styrelseledamoten representerar svenska staten, gäller inte 6 a § andra

stycket.

En styrelseledamot eller verkställande direktör i en kreditmarknads-

förening som är betydande får, efter tillstånd av Finansinspektionen, ha ytter-
ligare ett uppdrag som styrelseledamot utöver de som anges i 6 a § andra
stycket 1 eller 2.

6 c §

Den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i en kredit-

marknadsförening ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt upp-
drag.

20 §

12

Vad som i 13 kap. 1–3 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska fören-

ingar föreskrivs om ansvar vid överträdelse av den lagen, av tillämplig lag om
årsredovisning och av stadgarna gäller beträffande kreditmarknadsföreningar
även vid överträdelse av denna lag, förordning (EU) nr 575/2013, lagen
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och
lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

13 kap.

3 §

Ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut som inrättat filial i

Sverige ska lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet
och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

Finansinspektionen får även begära sådana upplysningar som avses i första

stycket av personer som är anställda hos de institut som avses i första stycket
samt av personer som är anställda i företag som avses i 6 kap. 1 § lagen
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

4 §

Finansinspektionen får när inspektionen anser att det är nödvändigt

genomföra en undersökning hos ett kreditinstitut och sådana utländska kredit-
institut som inrättat filial i Sverige.

Innan en undersökning genomförs hos ett utländskt kreditinstitut som har

inrättat filial enligt 4 kap. 1 §, ska Finansinspektionen samråda med behörig
myndighet i det land inom EES som har auktoriserat det utländska kreditinsti-
tutet.

6 a §

13

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och ut-

byta information med utländska behöriga myndigheter, Europeiska bankmyn-
digheten, Europeiska systemrisknämnden och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap
i Europeiska unionen.

6 b §

14

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för

12 Senaste lydelse 2006:1387.

13 Senaste lydelse 2012:193.

14 Senaste lydelse 2012:193.

background image

7

SFS 2014:982

tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 112.2, 116 och 133 i kapital-
täckningsdirektivet.

6 c §

Finansinspektionen får även hänskjuta sådana frågor som avses i 6 b §

till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i enlighet med artiklarna
41.2, 43.5, 50.4 och 51.2 i kapitaltäckningsdirektivet.

7 §

15

Efter anmälan till Finansinspektionen kan en behörig myndighet i ett

annat land inom EES genomföra en undersökning hos en i Sverige inrättad
filial till utländskt kreditinstitut som avses i 4 kap. 1 § och hos en filial till ett
sådant företag som avses i 4 kap. 3 §.

11 §

16

Styrelsen i en sparbank, en medlemsbank eller i en kreditmarknads-

förening är skyldig att genast låta upprätta en särskild balansräkning, om det
finns skäl att anta att institutet inte kan uppfylla kapitalbaskravet enligt 2 kap.
1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag.

Balansräkningen ska granskas av institutets revisor. Om granskningen visar

att kravet inte är uppfyllt, ska institutets styrelse genast underrätta Finans-
inspektionen.

14 kap.

2 §

17

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms

lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett kreditinstitut
och det kan antas att det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska
tas till förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten i kreditinstitutet.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och kapi-

talstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för kredit-

institutet eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon
av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett kre-
ditinstitut och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift samt om styrelsen
i sin helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda institutet,

2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att kredit-

institutets rörelse drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och andra
författningar som reglerar institutets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om förvärvaren är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt

holdingföretag ska det vid bedömningen av förvärvarens anseende särskilt
beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant

15 Ändringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

16 Senaste lydelse 2006:1387.

17 Senaste lydelse 2009:361.

background image

8

SFS 2014:982

företag enligt 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinsti-
tut och värdepappersbolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om sär-
skild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan kreditinstitutet och

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av institutet.

6 §

18

Finansinspektionen får besluta att den som har ett kvalificerat innehav

av aktier eller andelar i ett kreditinstitut vid stämman inte får företräda fler
aktier eller andelar än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat

1. om innehavaren motverkar eller kan antas komma att motverka att kre-

ditinstitutets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna
lag och andra författningar som reglerar institutets verksamhet,

2. om innehavaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i

näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet,

3. om innehavaren är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finan-

siellt holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på led-
ningen i ett sådant företag enligt 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild till-
syn över kreditinstitut och värdepappersbolag respektive 5 kap. 16 § lagen
(2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har

ansökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen be-
sluta att innehavaren vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna
till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller
andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

15 kap.

1 §

19

Om ett kreditinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag,

andra författningar som reglerar institutets verksamhet, institutets bolagsord-
ning, stadgar eller reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i
författningar som reglerar institutets verksamhet, ska Finansinspektionen in-
gripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom viss tid be-

gränsa eller minska riskerna i rörelsen i något avseende, begränsa eller helt
underlåta utdelning eller räntebetalningar eller vidta någon annan åtgärd för
att komma till rätta med situationen, meddela ett förbud att verkställa beslut

18 Senaste lydelse 2009:361.

19 Senaste lydelse 2006:1387.

background image

9

SFS 2014:982

eller genom att göra en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska kredit-
institutets tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen ska även ingripa genom att utfärda ett föreläggande i

enlighet med andra stycket, om det är sannolikt att ett kreditinstitut inom tolv
månader inte längre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt denna lag
eller andra författningar som reglerar institutets verksamhet.

1 a §

Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvar-

lig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till över-
trädelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finan-
siella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa

eller ursäktlig, om kreditinstitutet gör rättelse eller om någon annan myndig-
het har vidtagit åtgärder mot institutet och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

1 b §

Utöver det som anges i 1 a § ska i försvårande riktning beaktas om

kreditinstitutet tidigare har begått en överträdelse. Vid denna bedömning bör
särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som har
gått mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska beaktas om institutet
1. i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspek-

tionens utredning, och

2. snabbt upphört med överträdelsen sedan den anmälts till eller påtalats av

Finansinspektionen.

1 c §

I lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag finns bestämmelser om möjlighet att ingripa genom beslut om
särskilt kapitalbaskrav och särskilt likviditetskrav.

I lagen (2014:966) om kapitalbuffertar finns bestämmelser om ingripande

mot ett kreditinstitut som inte uppfyller kapitalbaskraven enligt den lagen.

2 §

Om någon som ingår i ett kreditinstituts styrelse eller är dess verkstäl-

lande direktör inte uppfyller de krav som anges i 3 kap. 2 § 4, ska Finansin-
spektionen återkalla institutets tillstånd. Det får dock ske bara om inspektio-
nen först beslutat att anmärka på personen eller personerna och om denne el-
ler dessa, sedan en av inspektionen bestämd tid om högst tre månader har gått,
fortfarande finns kvar i styrelsen eller som verkställande direktör

Första stycket gäller också om styrelsen i sin helhet inte uppfyller de krav

som anges i 3 kap. 2 § 5.

I stället för att återkalla tillståndet, får Finansinspektionen besluta att en

styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det. Finans-
inspektionen får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess
institutet utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör.

3 §

20

Finansinspektionen ska återkalla ett kreditinstituts tillstånd om institu-

tet

1. inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller anmälan har

avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har vunnit laga kraft,

20 Senaste lydelse 2005:1055.

background image

10

SFS 2014:982

2. inte inom ett år från det tillstånd beviljades har börjat driva sådan rörelse

som tillståndet avser,

3. har förklarat sig avstå från tillståndet,
4. har överlåtit hela sin rörelse,
5. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan

rörelse som tillståndet avser,

6. försatts i konkurs eller om beslut fattats om att institutet ska träda i

tvångslikvidation, eller

7. har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat

otillbörligt sätt.

I fall som avses i första stycket 2, 5 och 7 får i stället varning meddelas, om

det är tillräckligt.

5 §

Har Finansinspektionen av en behörig myndighet underrättats om att ett

svenskt kreditinstitut överträtt föreskrifter som gäller i det landet för sådana
institut, ska inspektionen genast vidta de åtgärder som anges i 1–4 §§ mot
institutet, om det föreligger någon omständighet som avses där. Inspektionen
ska genast underrätta den behöriga myndigheten om vilka åtgärder som vid-
tas.

Sanktionsavgift

7 §

21

Om ett kreditinstitut har meddelats beslut om anmärkning eller

varning enligt 1 § eller varning enligt 3 § första stycket 7 jämfört med andra
stycket, får Finansinspektionen besluta att institutet ska betala en sanktions-
avgift.

Avgiften tillfaller staten.

8 §

Sanktionsavgiften ska fastställas till högst

1. tio procent av kreditinstitutets omsättning närmast föregående räken-

skapsår,

2. två gånger den vinst som erhållits till följd av regelöverträdelsen, om

beloppet går att fastställa, eller

3. två gånger de kostnader som undvikits till följd av regelöverträdelsen,

om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Om överträdelsen har skett under institutets första verksamhetsår eller om
uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får den uppskat-
tas.

Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven

enligt 6 kap. 1 §.

9 §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till

sådana omständigheter som anges i 1 a och 1 b §§ samt till institutets finan-
siella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som institutet erhållit
till följd av regelöverträdelsen eller de kostnader som undvikits.

21 Senaste lydelse 2013:455.

background image

11

SFS 2014:982

10 §

22

Om ett kreditinstitut underlåter att i tid lämna de upplysningar som

föreskrivits med stöd av 16 kap. 1 § första stycket 7, får Finansinspektionen
besluta att institutet ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift och förseningsavgift

11 §

Sanktionsavgiften eller förseningsavgiften ska betalas till Finans-

inspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om den vunnit laga kraft
eller den längre tid som anges i beslutet.

12 §

Finansinspektionens beslut att påföra sanktionsavgift eller försenings-

avgift får verkställas utan föregående dom eller utslag om avgiften inte har
betalts inom den tid som anges i 11 §.

13 §

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den

tid som anges i 11 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för
indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

14 §

En sanktionsavgift eller förseningsavgift som påförts faller bort i den

utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann
laga kraft.

15 §

Om ett utländskt kreditinstitut som driver verksamhet i Sverige enligt

4 kap. 1, 2 eller 3 § inte driver sin verksamhet i enlighet med de bestämmelser
som avses i 1 § eller om det finns en väsentlig risk för att bestämmelserna inte
följs, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i institu-
tets hemland.

I brådskande fall får inspektionen, i avvaktan på åtgärder som vidtas av

hemlandets behöriga myndigheter, själv vidta åtgärder mot institutet i syfte att
värna den finansiella stabiliteten i Sverige. Åtgärderna ska stå i proportion till
syftet och upphöra så snart de inte längre behövs eller hemmedlemsstatens
myndigheter vidtar en sådan rekonstruktionsåtgärd som avses i artikel 3 i
direktiv 2001/24/EG

23.

16 kap.

1 §

24

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till

dem som institutet erbjuder sina tjänster,

2. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut

enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5–7 §§,

22 Senaste lydelse 2005:197.

23 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om re-
konstruktion och likvidation av kreditinstitut.

24 Senaste lydelse 2011:830.

background image

12

SFS 2014:982

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4. vilka åtgärder som ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på

soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av
uppgifter om insättare och deras insättningar, sundhet samt riktlinjer och
instruktioner som avses i 6 kap. 1–5 §§,

5. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser

för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

6. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kredit-

marknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant
enligt 10 kap. 12 §,

7. vilka upplysningar som ett kreditinstitut och sådana utländska kredit-

institut som inrättat filial i Sverige ska lämna till Finansinspektionen för dess
tillsynsverksamhet, och

8. sådana avgifter för tillsyn som avses i 13 kap. 16 §.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om

13 kap. 6 c och 7 §§ samt 15 kap. 15 § och i övrigt den 2 augusti 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.