SFS 2014:985 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2014:985 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
140985.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden

dels att 7 kap. 7�9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att punkt 7 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 7 kap. 7 § ska utgå,
dels att 1 kap. 5 och 11 §§, 3 kap. 1, 2, 5, 7 och 12 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap.

42 §, 23 kap. 2 §, 24 kap. 3 och 7 §§, 25 kap. 1, 4, 8�10 och 25�28 §§ samt
rubrikerna närmast före 25 kap. 8 och 25 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 8 kap. 4 a och 8 b�8 e §§

och 25 kap. 1 a�1 c §§, samt närmast före 8 kap. 8 e § en ny rubrik av föl-
jande lydelse.

1 kap.

5 §

3

I denna lag betyder

1. anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med

ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som
hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

a) marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investe-

ringstjänster eller finansiella instrument,

c) placera finansiella instrument, eller
d) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instru-

ment eller tjänster,

2. behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna

fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att
utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en
reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörighet
att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad,

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-
hörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde-
pappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG.

3 Senaste lydelse 2013:288.

SFS 2014:985

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:985

3. börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har

fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

4. clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en

clearingorganisation,

5. clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap.

eller förordning (EU) nr 648/2012 att driva clearingverksamhet,

6. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i att
a) på clearingdeltagarnas vägnar göra avräkningar i fråga om deras förplik-

telser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utländsk
valuta,

b) träda in som motpart till både köpare och säljare av finansiella instru-

ment, eller

c) på annat väsentligt sätt ansvara för att förpliktelserna avvecklas genom

överförande av likvid eller instrument,

7. direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets

och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och
93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upp-
hävande av rådets direktiv 93/22/EEG

4, senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2010/78/EU

5,

8. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
9. emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

10. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även

ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska
anses som en enda filial,

11. genomförandeförordningen: kommissionens förordning (EG) nr

1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för
värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på markna-
den, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för till-
lämpning av det direktivet

6,

12. handelsplattform: ett multilateralt handelssystem (Multilateral Trading

Facility, MTF) inom EES som drivs av ett värdepappersinstitut eller en börs
och som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument
från tredje man � inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler
� så att detta leder till avslut,

13. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verk-

samhet som avses i denna lag,

14. investeringstjänster och investeringsverksamheter: de tjänster och

verksamheter som anges i 2 kap. 1 §,

15. kapitalbas: detsamma som avses i artikel 72 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag

7,

4 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

5 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

6 EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

7 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

background image

3

SFS 2014:985

16. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juri-
diska personer än aktiebolag,

17. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller

kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige,

18. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar 10 procent eller
mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget,

19. professionell kund: en sådan kund som avses i 8 kap. 16 eller 17 §,
20. reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför

eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finan-
siella instrument från tredje man � regelmässigt, inom systemet och i enlighet
med icke skönsmässiga regler � så att detta leder till avslut,

21. sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §,
22. sidoverksamheter:
a) för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och

4 §§,

b) för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och
c) för en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 §,
23. startkapital: det kapital som för värdepappersföretag avses i artikel

4.51 i förordning (EU) nr 575/2013,

24. systematisk internhandlare: värdepappersinstitut som på ett organise-

rat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra
kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform,

25. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet

har tillstånd att driva värdepappersrörelse,

26. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt

denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag
eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse,

27. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som

har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska
företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige,

28. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt till-

handahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet, och

29. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven
angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till han-
del på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG

8, senast

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU

9.

11 §

10

Den som är eller har varit knuten till ett värdepappersbolag, en börs

eller en clearingorganisation som anställd eller uppdragstagare får inte obehö-
rigen röja eller utnyttja vad han eller hon i anställningen eller under uppdraget
har fått veta om någon annans affärsförhållanden eller personliga förhållan-
den.

8 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38 (Celex 32004L0109).

9 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

10 Senaste lydelse 2009:522.

background image

4

SFS 2014:985

Uppgift i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt överträdelse av en

bestämmelse som gäller för verksamheten får inte obehörigen röjas, om upp-
giften kan avslöja anmälarens identitet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som inne-

bär att det som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att
uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

3 kap.

1 §

11

Tillstånd att driva värdepappersrörelse ska ges ett svenskt aktiebolag,

om

1. bolaget har sitt huvudkontor i Sverige,
2. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller någon annan författ-

ning,

3. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar bola-
gets verksamhet,

4. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

bolaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av
ett värdepappersbolag,

5. den som ska ingå i styrelsen för bolaget eller vara verkställande direktör

i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet
för att delta i ledningen av ett värdepappersbolag och även i övrigt är lämplig
för en sådan uppgift,

6. styrelsen i sin helhet har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att leda

bolaget, och

7. bolaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.
Tillstånd att driva sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 § första stycket ska ges

ett värdepappersbolag, om det finns särskilda skäl och verksamheten kan
komma att underlätta rörelsen.

2 §

12

Vid bedömningen enligt 1 § första stycket 4 av om en innehavare är

lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas
om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att värdepappersbolagets verksamhet

drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författ-
ningar som reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget är ett finan-

siellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag ska det vid be-
dömningen av innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning upp-

11 Senaste lydelse 2009:365.

12 Senaste lydelse 2009:365.

background image

5

SFS 2014:985

fyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap. 5 §
lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-
siella konglomerat.

Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av värdepappersbolaget.

5 §

13

Ett värdepappersbolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter.

Bolaget ska ha en verkställande direktör.

Den som är verkställande direktör får inte vara ordförande i styrelsen.

Finansinspektionen får, efter ansökan från värdepappersbolaget, medge un-
dantag från detta förbud.

Ett värdepappersbolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som

bolagsstämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

7 §

14

Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i för-

ordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditin-
stitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 6 §, och
2. vilka krav som enligt 1 § första stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 § andra

stycket 1 ska ställas på den som ska ingå i styrelsen eller vara verkställande
direktör i ett värdepappersbolag, eller vara ersättare för någon av dem och på
styrelsen i dess helhet.

7 kap.

1 §

Ett värdepappersbolag får inneha bara

1. egendom som behövs för att
a) driva värdepappersrörelse, och
b) tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet,
2. aktier, andelar och andra finansiella instrument med de begränsningar

som anges i 2�6 §§ samt i förordning (EU) nr 575/2013, och

3. egendom till skyddande av fordran enligt 10�12 §§.

8 kap.

4 a §

Ett värdepappersbolag ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporte-

ringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta över-
trädelser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter

inom ramen för sådana rapporteringssystem som avses i första stycket.

8 b §

Den som är ledamot i styrelsen för ett värdepappersbolag eller är dess

verkställande direktör får utöver detta uppdrag ha det antal uppdrag som sty-

13 Senaste lydelse 2013:233.

14 �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

background image

6

SFS 2014:985

relseledamot eller verkställande direktör i andra företag som bedöms lämpligt
med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet samt till arten, omfatt-
ningen och komplexiteten hos bolagets verksamhet.

Om ett värdepappersbolag är betydande i fråga om storlek, intern organisa-

tion samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, får en styrelseleda-
mot eller verkställande direktör endast inneha en av följande kombinationer
av uppdrag:

1. ett uppdrag som verkställande direktör och två uppdrag som styrelse-

ledamot, eller

2. fyra uppdrag som styrelseledamot.

8 c §

Vid tillämpningen av 8 b § andra stycket ska

1. uppdrag inom samma koncern eller i företag där värdepappersbolaget

har ett kvalificerat innehav räknas som ett enda uppdrag, och

2. uppdrag i verksamheter och organisationer som inte huvudsakligen har

ett kommersiellt syfte inte beaktas.

Om styrelseledamoten representerar svenska staten, gäller inte 8 b § andra

stycket.

En styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepappersbolag som

är betydande får, efter tillstånd av Finansinspektionen, ha ytterligare ett upp-
drag som styrelseledamot utöver de som anges i 8 b § andra stycket 1 eller 2.

8 d §

Den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepap-

persbolag ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt uppdrag.

Rörlig ersättning

8 e §

Den rörliga ersättningen till en anställd vars funktion eller totala

ersättningsnivå innebär att han eller hon kan ha en väsentlig inverkan på ett
värdepappersbolags riskprofil får inte vara större än den fasta ersättningen.

42 §

15

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

1 §,

2. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de

krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer
och instruktioner som avses i 3�8 §§,

3. värdepappersbolags mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt

resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

4. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och

tillämpa enligt 9 §,

5. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt

10 §,

6. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

11 §,

7. dokumentation enligt 12 §,
8. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 13 §,

15 Senaste lydelse 2011:1050.

background image

7

SFS 2014:985

9. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav som institutet ska

uppfylla vid uppdragsavtal enligt 14 §,

10. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta när det delar in sina kunder i

kategorier enligt 15 §,

11. hantering av intressekonflikter enligt 21 §,
12. vilken information ett värdepappersinstitut ska lämna till sina kunder

enligt 22 §,

13. på vilket sätt information enligt 22 b § ska lämnas till kunderna,
14. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid inhämtande av uppgifter från

sina kunder enligt 23 och 24 §§,

15. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid en prövning enligt 23 och

24 §§,

16. vilka finansiella instrument som ska anses vara okomplicerade enligt

25 § första stycket 1 e,

17. dokumentation och rapportering till kund enligt 26 och 27 §§,
18. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla kraven på att

uppnå bästa möjliga resultat enligt 28 §,

19. riktlinjer för utförande av order enligt 29 §,
20. hantering av kunders order enligt 33 §,
21. hantering av finansiella instrument enligt 34 §,
22. hantering av medel enligt 35 §,
23. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system för

hantering av vissa uppgifter enligt 36 §,

24. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt 37 §

andra stycket, och

25. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 38 § fjärde

stycket.

23 kap.

2 §

Värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer och sådana ut-

ländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i
Sverige ska lämna Finansinspektionen upplysningar om sin verksamhet och
därmed sammanhängande omständigheter enligt föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen.

Företagen ska, utöver vad som anges i första stycket, lämna Finansinspek-

tionen de upplysningar som inspektionen begär.

Finansinspektionen får även begära sådana upplysningar som avses i första

och andra styckena av personer som är anställda hos de företag som avses i
första stycket samt av personer som är anställda i företag som avses i 6 kap.
1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag.

24 kap.

3 §

16

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms

lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett värdepappers-
bolag, en börs eller en clearingorganisation och det kan antas att det tilltänkta
förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sannolika

16 Senaste lydelse 2009:365.

background image

8

SFS 2014:985

påverkan på verksamheten i värdepappersbolaget, börsen eller clearingorga-
nisationen.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och kapi-

talstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för värde-

pappersbolaget, börsen eller clearingorganisationen eller vara verkställande
direktör i detta företag, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig
insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett värdepappersbolag, en
börs eller en clearingorganisation och även i övrigt är lämplig för en sådan
uppgift samt om styrelsen i sin helhet har tillräckliga kunskaper och erfaren-
heter för att leda företaget,

2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att värde-

pappersbolagets, börsens eller clearingorganisationens rörelse drivs på ett sätt
som är förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar företa-
gets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om det är fråga om ett värdepappersbolag och förvärvaren är ett finansiellt

holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag ska det vid bedöm-
ningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller
de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap. 5 § lagen
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat.

Om förvärvet av aktier i ett värdepappersbolag skulle leda till nära förbin-

delser mellan bolaget och någon annan, ska tillstånd ges bara om förbindel-
serna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

7 §

17

Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav av

aktier eller andelar vid stämman inte får företräda fler aktier eller andelar än
som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att värde-

pappersbolagets, börsens eller clearingorganisationens verksamhet drivs på
ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar företagets verksamhet,

2. om ägaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i

näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet,

3. om ägaren, när det är fråga om ett värdepappersbolag, är ett finansiellt

holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och dess ledning
inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap.
5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-
siella konglomerat, eller

17 Senaste lydelse 2009:365.

background image

9

SFS 2014:985

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har

ansökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen be-
sluta att innehavaren vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna
till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller
andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

25 kap.

1 §

Om ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en svensk clearing-

organisation har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra författ-
ningar som reglerar företagets verksamhet, företagets bolagsordning, stadgar
eller reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i en författning
som reglerar företagets verksamhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom viss tid be-

gränsa eller minska riskerna i rörelsen i något avseende, begränsa eller helt
underlåta utdelning eller räntebetalningar eller vidta någon annan åtgärd för
att komma till rätta med situationen, meddela ett förbud att verkställa beslut
eller genom att göra en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig, ska företa-
gets tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen ska även ingripa genom att utfärda ett föreläggande i

enlighet med andra stycket om det är sannolikt att ett värdepappersbolag inom
tolv månader inte längre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt denna
lag eller andra författningar som reglerar bolagets verksamhet.

1 a §

Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvar-

lig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till över-
trädelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finan-
siella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa

eller ursäktlig, om företaget gör rättelse eller om någon annan myndighet har
vidtagit åtgärder mot företaget och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

1 b §

Utöver det som anges i 1 a § ska i försvårande riktning beaktas om fö-

retaget tidigare har begått en överträdelse. Vid denna bedömning bör särskild
vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som har förflutit
mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska beaktas om företaget
1. i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspek-

tionens utredning, och

2. snabbt upphört med överträdelsen sedan den anmälts till eller påtalats av

Finansinspektionen.

background image

10

SFS 2014:985

1 c §

I lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag finns bestämmelser om möjlighet att ingripa genom ett beslut
om ett särskilt kapitalbaskrav och särskilda likviditetskrav.

I lagen (2014:966) om kapitalbuffertar finns bestämmelser om ingripande

mot ett värdepappersbolag som inte uppfyller kapitalbaskraven enligt den
lagen.

4 §

Om någon som ingår i ett värdepappersbolags, en börs eller en svensk

clearingorganisations styrelse eller är verkställande direktör inte uppfyller de
krav som anges i 3 kap. 1 § första stycket 5, 12 kap. 2 § 4 och 19 kap. 3 § 4,
ska Finansinspektionen återkalla företagets tillstånd. Detta får dock ske bara
om inspektionen först har beslutat att påtala för företaget att personen eller
personerna inte uppfyller kraven och om denne eller dessa, sedan en av in-
spektionen bestämd tid om högst tre månader har gått, fortfarande finns kvar i
styrelsen eller som verkställande direktör.

Första stycket gäller också om styrelsen i sin helhet inte uppfyller de krav

som anges i 3 kap. 1 § 6.

I stället för att återkalla tillståndet, får Finansinspektionen besluta att en

styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det. Inspektio-
nen får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess företaget
har utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör.

Det som sägs i första och tredje styckena om verkställande direktör ska till-

lämpas även på en ställföreträdare för verkställande direktör.

Sanktionsavgift

8 §

Om ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en svensk clearing-

organisation har meddelats beslut om anmärkning eller varning enligt 1 §
eller varning enligt 5 § första stycket 1 och 5 jämfört med andra stycket, får
Finansinspektionen besluta att företaget ska betala en sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.

9 §

Sanktionsavgiften ska fastställas till högst

1. tio procent av företagets omsättning närmast föregående räkenskapsår,
2. två gånger den vinst som erhållits till följd av regelöverträdelsen, om be-

loppet går att fastställa, eller

3. två gånger de kostnader som undvikits till följd av regelöverträdelsen,

om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om
uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får den upp-
skattas.

För värdepappersinstitut får avgiften inte vara så stor att institutet därefter

inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 § denna lag eller 6 kap. 1 § lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse.

10 §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till

sådana omständigheter som anges i 1 a och 1 b §§, samt till företagets finan-
siella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som företaget erhållit
till följd av regelöverträdelsen eller de kostnader som undvikits.

background image

11

SFS 2014:985

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift, särskild avgift, straffavgift
och förseningsavgift

25 §

En sanktionsavgift, särskild avgift, straffavgift eller förseningsavgift

ska betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om
den har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

26 §

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift, särskild avgift, straff-

avgift eller förseningsavgift får verkställas enligt utsökningsbalkens bestäm-
melser, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 25 §.

27 §

Om sanktionsavgiften, den särskilda avgiften, straffavgiften eller för-

seningsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 25 §, ska Finansinspek-
tionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indriv-
ning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m.

28 §

En sanktionsavgift, särskild avgift, straffavgift, eller förseningsavgift

som har beslutats faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett
inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller för överträdelser som inträffat före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.