SFS 2015:184 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

150184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse

3

dels att nuvarande 15 kap. 1 a–1 c §§ ska betecknas 15 kap. 1 b–1 d §§,
dels att 1 kap. 5 a §, 15 kap. 1 b, 1 c, 8, 9, 11, 14 och 18 §§ och 17 kap. 1 §

ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 15 kap. 1 § ska lyda ”Ingripanden mot kredit-

institut och vissa fysiska personer”,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 14 kap. 7 a §, 15 kap. 1 a, 8 a och

9 a–9 d §§, och närmast före 15 kap. 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

5 a §

4

Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat innehav en-

ligt 5 § 15 ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument tillämpas:

– 2 § första stycket 1 om depåbevis,
– 4 § första stycket, andra stycket 1–8, samt tredje och femte styckena, om

beräkning av innehavet,

– 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,
– 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveck-

ling eller förvaltas för någon annans räkning,

– 13 § om aktier som ingår i handelslager,
– 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt
– 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.
Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter
– om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd

av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap.
15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

– om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av

7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

1 Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-
hörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde-
pappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG.

3 Senaste lydelse av 15 kap. 1 c § 2014:982.

4 Senaste lydelse 2009:361.

SFS 2015:184

Utkom från trycket
den 9 april 2015

background image

2

SFS 2015:184

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt

första och andra styckena ska också tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kreditinstitut som

driver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6
lagen om värdepappersmarknaden ska dock inte beaktas vid bedömningen,
under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emit-

tentens förvaltning, samt

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet.
Det som föreskrivs i fjärde stycket ska gälla också för aktier eller andelar

som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepap-
persföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse.

14 kap.

7 a §

Finansinspektionen får utöver det som anges i 6 och 7 §§ besluta att en

ägare som inte följer bestämmelserna i 1 eller 3 § ska betala en sanktionsav-
gift som bestäms i enlighet med 15 kap. 8–9 §§.

15 kap.

1 a §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett kreditinsti-

tuts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av
dem, om kreditinstitutet

1. har fått tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse genom att

lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. i strid med 14 kap. 4 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

3. i strid med 14 kap. 4 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller an-
delar i institutet samt storleken på innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 6 kap. 1–4 a, 4 c eller 5 § eller i föreskrifter som

har meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 4,

5. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att upp-
fylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 575/2013, i den
ursprungliga lydelsen, i strid med artikel 99.1 i den förordningen,

6. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information

till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i förordning
(EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

7. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med artikel
394.1 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

8. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och
415.2 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

9. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel
430.1 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

background image

3

SFS 2015:184

10. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida till-

gångar i strid med artikel 412 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprung-
liga lydelsen,

11. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt artikel

395 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

12. är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprung-
liga lydelsen,

13. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig in-

formation i strid med någon av artiklarna 431.1–431.3 och 451.1 i förordning
(EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

14. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i institutets ka-

pitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
eller artikel 28, 51 eller 63 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprungliga
lydelsen, när dessa artiklar förbjuder sådana betalningar till innehavare av in-
strument som ingår i kapitalbasen,

15. har befunnits ansvarigt för en allvarlig överträdelse av lagen (2009:62)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

16. har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare

för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i institutet eller kvarstå i insti-
tutet trots att kraven i 3 kap. 2 § första stycket 4 eller 5, 10 kap. 8 a–8 c §§,
12 kap. 6 a–6 c §§ eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.
1 § 2 inte är uppfyllda.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 14 kap. 1 eller 3 § för förvärv eller avyttring av
aktier eller andelar i institutet, ska första stycket 2 och 3 inte gälla för den per-
sonen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om institutets överträ-

delse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år,

inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett kreditinstitut,
eller ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1 b §

5

Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur all-

varlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till
överträdelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det
finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa

eller ursäktlig, om kreditinstitutet gör rättelse eller om den fysiska personen
verkat för att institutet gör rättelse eller om någon annan myndighet har vidta-
git åtgärder mot institutet eller den fysiska personen och dessa åtgärder be-
döms tillräckliga.

1 c §

6

Utöver det som anges i 1 b § ska i försvårande riktning beaktas om

kreditinstitutet eller den fysiska personen tidigare har begått en överträdelse.

5 Senaste lydelse av tidigare 1 a § 2014:982.

6 Senaste lydelse av tidigare 1 b § 2014:982.

background image

4

SFS 2015:184

Vid denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdelserna är lik-
artade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska beaktas om
1. institutet eller den fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt

samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

2. institutet snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen

snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller
påtalats av Finansinspektionen.

8 §

7

Sanktionsavgiften för ett kreditinstitut ska fastställas till högst

1. tio procent av kreditinstitutets omsättning närmast föregående räken-

skapsår,

2. två gånger den vinst som institutet erhållit till följd av regelöverträdel-

sen, om beloppet går att fastställa, eller

3. två gånger de kostnader som institutet undvikit till följd av regelöverträ-

delsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Om överträdelsen har skett under institutets första verksamhetsår eller om
uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får den uppskat-
tas.

Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven en-

ligt 6 kap. 1 §.

8 a §

Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas till högst

1. ett belopp som per den 17 juli 2013 i svenska kronor motsvarade fem

miljoner euro,

2. två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

3. två gånger de kostnader som den fysiska personen undvikit till följd av

regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

9 §

8

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till så-

dana omständigheter som anges i 1 b och 1 c §§ samt till institutets eller den
fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst
som institutet eller den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdel-
sen eller de kostnader som undvikits.

Sanktionsföreläggande

9 a §

Frågor om ingripanden mot fysiska personer för överträdelser enligt

1 a § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att

inom en viss tid godkänna ett ingripande enligt 1 a § fjärde stycket som är be-
stämt till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som

fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläg-
gandet är utan verkan.

7 Senaste lydelse 2014:982.

8 Senaste lydelse 2014:982.

background image

5

SFS 2015:184

9 b §

Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

1. den fysiska person som föreläggandet avser,
2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna

den,

3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
4. den sanktion som föreläggs personen.
Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om sank-

tion kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns inom
den tid som Finansinspektionen anger.

9 c §

Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får

Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En så-
dan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett
överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot kreditinstitu-
tet för samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 d §

En sanktion för en överträdelse enligt 1 a § får beslutas bara om sank-

tionsföreläggande har delgetts den som sanktionen riktas mot inom två år från
den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

11 §

9

Sanktionsavgiften eller förseningsavgiften ska betalas till Finansin-

spektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om den fått laga kraft eller
sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslutet eller
föreläggandet.

14 §

10

En sanktionsavgift eller förseningsavgift som påförts faller bort i den

utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick
laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

18 §

Om någon driver sådan rörelse som omfattas av denna lag utan att vara

berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med
rörelsen. Inspektionen får besluta hur avvecklingen av rörelsen ska ske. I ett
föreläggande som ställs till ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk
förening ska Finansinspektionen upplysa om att rätten efter ansökan av in-
spektionen kan komma att besluta att bolaget eller föreningen ska gå i likvida-
tion om föreläggandet inte följs.

Finansinspektionen får även ingripa mot den som driver rörelsen, genom

beslut om sanktionsavgift enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på viss rörelse, får inspektionen

förelägga den som driver rörelsen att lämna de upplysningar om rörelsen som
inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet. Vidare är den som är re-
visor i ett företag skyldig att på begäran av Finansinspektionen lämna sådana
upplysningar om företagets rörelse som revisorn fått kännedom om vid full-
görandet av sitt uppdrag.

I fråga om utländska företag får ett föreläggande enligt denna paragraf rik-

tas mot såväl företaget som den som här i landet är verksam för företagets
räkning.

9 Senaste lydelse 2014:982.

10 Senaste lydelse 2014:982.

background image

6

SFS 2015:184

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

17 kap.

1 §

11

Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 § och 15 kap. 9 a § och

18 § tredje stycket får inte överklagas.

Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 1 får

överklagas till regeringen.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i
20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller åter-

kallelse ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

11 Senaste lydelse 2013:455.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.