SFS 2015:186 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

150186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden

3

dels att nuvarande 25 kap. 1 a–1 c §§ ska betecknas 25 kap. 1 b–1 d §§,
dels att 25 kap. 1 b, 1 c, 9, 10, 17, 25 och 28 §§ och 26 kap. 1 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att rubriken närmast före 25 kap. 1 § ska lyda ”Ingripanden mot

svenska värdepappersinstitut, börser och svenska clearingorganisationer samt
vissa fysiska personer”,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 24 kap. 8 a §, 25 kap. 1 a, 9 a och

10 a–10 d §§, och närmast före 25 kap. 10 a § en ny rubrik av följande ly-
delse.

24 kap.

8 a §

Finansinspektionen får utöver det som anges i 7 och 8 §§ besluta att en

ägare i ett värdepappersbolag som inte följer bestämmelserna i 1 eller 4 § ska
betala en sanktionsavgift som bestäms i enlighet med 25 kap. 9–10 §§.

25 kap.

1 a §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett värdepap-

persbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för nå-
gon av dem, om värdepappersbolaget

1. har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse genom att lämna falska

uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

3. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller an-
delar i företaget samt storleken på innehaven,

1 Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-
hörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde-
pappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG.

3 Senaste lydelse av 25 kap. 1 c § 2014:985.

SFS 2015:186

Utkom från trycket
den 9 april 2015

background image

2

SFS 2015:186

4. inte uppfyller kraven i 8 kap. 3–6, 8, 8 e, 9 eller 11 § eller i föreskrifter

som har meddelats med stöd av 8 kap. 42 § 2, 4 och 6,

5. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att upp-
fylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 575/2013, i den
ursprungliga lydelsen, i strid med artikel 99.1 i den förordningen,

6. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information

till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i förordning
(EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

7. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med artikel
394.1 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

8. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och
415.2 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

9. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel
430.1 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

10. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida till-

gångar i strid med artikel 412 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprung-
liga lydelsen,

11. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt artikel

395 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

12. är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprung-
liga lydelsen,

13. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig in-

formation i strid med någon av artiklarna 431.1–431.3 och 451.1 i förordning
(EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

14. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i institutets ka-

pitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
eller artikel 28, 51 eller 63 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprungliga
lydelsen, när dessa artiklar förbjuder sådana betalningar till innehavare av in-
strument som ingår i kapitalbasen,

15. har befunnits ansvarigt för en allvarlig överträdelse av lagen (2009:62)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

16. har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare

för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget
trots att kraven i 3 kap. 1 § första stycket 5 eller 6 eller 8 kap. 8 b–8 d §§ eller
i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är uppfyllda.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av
aktier eller andelar i bolaget, ska första stycket 2 och 3 inte gälla för den per-
sonen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse

är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat
överträdelsen.

Ingripande sker genom

background image

3

SFS 2015:186

1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte

får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepappersbolag,
eller ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1 b §

4

Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur all-

varlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till
överträdelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det
finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa

eller ursäktlig, om företaget gör rättelse eller om den fysiska personen verkat
för att företaget gör rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åt-
gärder mot företaget eller den fysiska personen och dessa åtgärder bedöms
tillräckliga.

1 c §

5

Utöver det som anges i 1 b § ska i försvårande riktning beaktas om

företaget eller den fysiska personen tidigare har begått en överträdelse. Vid
denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade
och den tid som har förflutit mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska beaktas om
1. företaget eller den fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt

samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

2. företaget snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen

snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller
påtalats av Finansinspektionen.

9 §

6

Sanktionsavgiften för ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en

svensk clearingorganisation ska fastställas till högst

1. tio procent av företagets omsättning närmast föregående räkenskapsår,
2. två gånger den vinst som företaget erhållit till följd av regelöverträdel-

sen, om beloppet går att fastställa, eller

3. två gånger de kostnader som företaget undvikit till följd av regelöverträ-

delsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om
uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får den uppskat-
tas.

För värdepappersinstitut får avgiften inte vara så stor att institutet därefter

inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 § denna lag eller 6 kap. 1 § lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse.

9 a §

Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas till högst

1. ett belopp som per den 17 juli 2013 i svenska kronor motsvarade fem

miljoner euro,

2. två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

4 Senaste lydelse av tidigare 1 a § 2014:985.

5 Senaste lydelse av tidigare 1 b § 2014:985.

6 Senaste lydelse 2014:985.

background image

4

SFS 2015:186

3. två gånger de kostnader som den fysiska personen undvikit till följd av

regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

10 §

7

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till

sådana omständigheter som anges i 1 b och 1 c §§, samt till företagets eller
den fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den
vinst som företaget eller den fysiska personen erhållit till följd av regelöver-
trädelsen eller de kostnader som undvikits.

Sanktionsföreläggande

10 a §

Frågor om ingripanden mot fysiska personer för överträdelser enligt

1 a § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att

inom en viss tid godkänna ett ingripande enligt 1 a § fjärde stycket som är be-
stämt till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som

fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläg-
gandet är utan verkan.

10 b §

Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

1. den fysiska person som föreläggandet avser,
2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna

den,

3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
4. den sanktion som föreläggs personen.
Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om sank-

tion kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns inom
den tid som Finansinspektionen anger.

10 c §

Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får

Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En så-
dan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett
överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot värdepap-
persbolaget för samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

10 d §

En sanktion för en överträdelse enligt 1 a § får beslutas bara om

sanktionsföreläggande har delgetts den som sanktionen riktas mot inom två år
från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

17 §

Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan att

vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga denne att upphöra
med verksamheten. Detsamma gäller om någon i handel med finansiella in-
strument använder beteckningen börs utan att ha tillstånd att driva en reglerad
marknad.

7 Senaste lydelse 2014:985.

background image

5

SFS 2015:186

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspek-

tionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om
verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får

riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för företagets
räkning.

Finansinspektionen får även ingripa mot någon som driver värdepappers-

rörelse utan att vara berättigad till det, genom beslut om sanktionsavgift enligt
bestämmelserna i detta kapitel.

25 §

8

En sanktionsavgift, särskild avgift, straffavgift eller förseningsavgift

ska betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om
den har fått laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre
tid som anges i beslutet eller föreläggandet.

28 §

9

En sanktionsavgift, särskild avgift, straffavgift, eller förseningsavgift

som har beslutats faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett
inom fem år från det att beslutet fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet
godkändes.

26 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut enligt 23 kap. 11 § och 25 kap. 10 a § och

17 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får över-

klagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden
som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Katarina Back
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2014:985.

9 Senaste lydelse 2014:985.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.