SFS 2015:721 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

150721.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 4 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

16 kap.

4 §

2

Emittenten ska så snart som möjligt och senast fyra månader efter ut-

gången av varje räkenskapsår offentliggöra sin årsredovisning och, i förekom-
mande fall, en koncernredovisning.

Års- och koncernredovisningar ska vara granskade av emittentens revisor.

Revisionsberättelsen ska offentliggöras tillsammans med års- och koncern-
redovisningen. Bestämmelser om revision finns i 17 kap. 11 och 12 §§ för-
säkringsrörelselagen (2010:2043), 4 a kap. sparbankslagen (1987:619), 8 kap.
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 7 a kap. lagen (1995:1570) om
medlemsbanker, revisionslagen (1999:1079) och 9 kap. aktiebolagslagen
(2005:551).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Senaste lydelse 2010:2075.

SFS 2015:721

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.