SFS 1971:613

710613.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 2 7 juli 1971

SFS 1971:613 Lag
utkom från t rycket Om äodring i la gOD (1955:4X6) om sparbanker;

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dageni, funnit gott förordna, att 91 § lagen (1955: 416) om sparbanker

skall ha nedan angivna lydelse,

91 §- Talan mot tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag föres hos

Konungen genom besvär, men beslutet går ändock i verkställighet, där

icke Konungen förordnar annorlunda.

Den som icke åtnöjes med registreringsmyndighetens beslut, varigenom

registrering vägrats, må sist in om två månader från beslutets dag anföra
besvär däröver hos kammarrätten. I samma ordning må besvär anföras

över beslut om sådan förklaring, som avses i 86 § 3 mom.

1512

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 2 22.

~ Senaste lydelse 1962: 234.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

SFS 1971; 613

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

G. E. S TRÄNG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.