SFS 1971:612

710612.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971: 612 Lag

Utkom från trycket

den 27 ju li 19 71

om ändring i lag en (1955:183) om bankrörelse;

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 175 § lagen (1955; 183) om bankrörelse
skall ha nedan angivna lydelse.

175 § Talan mot tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag föres hos

Konungen genom besvär, men beslutet går ändock i verkställighet, där
icke Konungen annorlunda förordnar.

Den som icke åtnöjes med registreringsmyndighetens beslut, varigenom

registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag däröver

anföra besvär hos kammarrätten. I samma ordning må besvär anföras

över beslut om sådan förklaring, som avses i 167 § 2 mom. och 168 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

1 Prop. 1971: 30, KU 36, r skr 222.

G. E. STRÄNG
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.