710614.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1956:216) om jordbmks-

kasserörelsen;

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, f unnit gott förordna, att 82 § lagen (1956: 216) om jordbruks­

kasserörelsen skall ha nedan angivna lydelse.

82 § Den som icke åtnöjes med tillsynsmyndighetens beslut, varigenom

registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag föra ta­
lan däremot hos kammarrätten genom besvär. I samma ordning föres
talan mot beslut om sådan förklaring som avses i 103 § 2 mom. lagen
om ekonomiska föreningar.

Talan mot annat beslut, som tillsynsmyndigheten meddelar med stöd

av denna lag, föres hos Konungen genom besvär, men beslutet går än­
dock i verk ställighet, om icke Konungen annorlunda förordnar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill be kräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

SFS 1971: 614

Utkom från trycket

den 27 j uli 1971

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

J Prop. 1971; 30, KU 36, rskr 2 22.

1513

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.