SFS 1971:578

710578.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:RDMFWR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:VPYZDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:WLQXXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:WLQXXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:WLQXXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:WLQXXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:22px;font-family:WLQXXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:NLQANT+Arial;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:29px;font-family:WLQXXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:55px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10"><i><b>Lag </b></i></p> <p style="position:absolute;top:78px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om �ndring i lagen (1919: 240) om fondkommissions-</b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>r�relse och fondb�rsverksamhet; </b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">given Stockholms slott den 30 juni 1971. </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:607px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1971:578 </b></p> <p style="position:absolute;top:83px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft12">den 27 j uli 1971 </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft12">dagenS funnit gott f�rordna, att 24, 37 och 40 �� lagen (1919: 240) om </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">fondkommissionsr�relse och fondb�rsverksamhet skall ha nedan an�</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">givna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">24 � Fondkommission�r �ligger vidare: </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">att f�r den, som enligt av Konungen meddelade s�rskilda best�m�</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">melser har att i s�dant h�nseende f�retr�da tillsynsmyndigheten, h�lla </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">kassa och �vriga tillg�ngar samt alla b�cker, r�kenskaper och andra </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">handlingar, evad de ang� kommissionsr�relsen eller annan av kommis-</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">sion�ren idkad aff�rsverksamhet, tillg�ngliga f�r granskning; </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">att j�mv�l i �vrigt meddela tillsynsmyndigheten alla de upplysningar </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft14">r�rande kommissionsr�relsen och sin ekonomiska st�llning, som av <br/>n�mnda myndighet �skas; </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">att enligt formul�r, som av tillsynsmyndigheten uppr�ttas, till n�mn�</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft15">da myndighet ins�nda de statistiska uppgifter, som av densamma p�<br/>fordras; </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">att, d�r tillsynsmyndigheten betr�ffande kommission�rens bokf�ring </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">meddelar f�reskrifter, som f�r n�mnda myndighets granskningsuppgift </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">funnits n�diga, st�lla sig sagda f�reskrifter till efterr�ttelse; </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">att efter r�kenskaps�rs utg�ng, s� snart det kan ske, till tillsynsmyn�</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">digheten ins�nda balansr�kning, samt, d�r det �r aktiebolag eller soli�</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">dariskt bankbolag, som driver r�relsen, styrelsens f�rvaltningsber�ttelse </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft12">j�mte vinst- och f�rlustr�kningen och, efter verkst�lld revision, den d�r�</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft14">�ver avgivna ber�ttelsen �vensom protokoll, upptagande de � bolags�<br/>st�mma i anledning av n�mnda ber�ttelser fattade beslut. </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">Tillsynsmyndigheten �ger att genom f�rel�ggande av vite tillh�lla </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">fondkommission�r att fullg�fa sina skyldigheter enligt denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">37 � Har fondb�rsstyrelse fattat beslut, som strider mot denna lag </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14">eller b�rsordningen, �ger tillsynsmyndigheten f�rbjuda verkst�llighet av <br/>beslutet. Tillsynsmyndigheten m� ock kunna f�reskriva fondb�rsstyrelse <br/>att, i h�ndelse beslut av nyss omf�rm�lda beskaffenhet g�tt i verkst�l�<br/>lighet, g�ra r�ttelse, d�r s� kan ske, s� ock att fullg�ra vad styrelsen </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft12">enligt denna lag eller b�rsordningen �ligger. </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">Tillsynsmyndigheten �ger f�rel�gga vite vid meddelande av f�rbud </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft12">eller f�reskrift enligt denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft12">40 � Talan mot beslut, som meddelas av tillsynsmyndigheten p� grund </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14">av denna lag, f�res hos Konungen genom besv�r, men beslutet g�r <br/>�ndock i verkst�llighet, d�r icke Konungen annorlunda f�rordnar. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1972. </p> <p style="position:absolute;top:1144px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft12">1 Prop, 1971: 30, KU 36, rskr 222. </p> <p style="position:absolute;top:1146px;left:722px;white-space:nowrap" class="ft12">1481 </p> <p style="position:absolute;top:1234px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft12">iS&#34;.- - ' </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1971: 578 </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:83px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft24">kungl. sigill bekr�fta l�tit. <br/>Stockholms slott den 30 juni 1971. </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:553px;white-space:nowrap" class="ft21">G. E. S TR�NG </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:553px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:7px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 "' </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i lagen (1919: 240) om fondkommissions-

r�relse och fondb�rsverksamhet;

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

SFS 1971:578

Utkom fr�n trycket

den 27 j uli 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-

dagenS funnit gott f�rordna, att 24, 37 och 40 �� lagen (1919: 240) om

fondkommissionsr�relse och fondb�rsverksamhet skall ha nedan an�

givna lydelse.

24 � Fondkommission�r �ligger vidare:

att f�r den, som enligt av Konungen meddelade s�rskilda best�m�

melser har att i s�dant h�nseende f�retr�da tillsynsmyndigheten, h�lla

kassa och �vriga tillg�ngar samt alla b�cker, r�kenskaper och andra

handlingar, evad de ang� kommissionsr�relsen eller annan av kommis-

sion�ren idkad aff�rsverksamhet, tillg�ngliga f�r granskning;

att j�mv�l i �vrigt meddela tillsynsmyndigheten alla de upplysningar

r�rande kommissionsr�relsen och sin ekonomiska st�llning, som av
n�mnda myndighet �skas;

att enligt formul�r, som av tillsynsmyndigheten uppr�ttas, till n�mn�

da myndighet ins�nda de statistiska uppgifter, som av densamma p�
fordras;

att, d�r tillsynsmyndigheten betr�ffande kommission�rens bokf�ring

meddelar f�reskrifter, som f�r n�mnda myndighets granskningsuppgift

funnits n�diga, st�lla sig sagda f�reskrifter till efterr�ttelse;

att efter r�kenskaps�rs utg�ng, s� snart det kan ske, till tillsynsmyn�

digheten ins�nda balansr�kning, samt, d�r det �r aktiebolag eller soli�

dariskt bankbolag, som driver r�relsen, styrelsens f�rvaltningsber�ttelse

j�mte vinst- och f�rlustr�kningen och, efter verkst�lld revision, den d�r�

�ver avgivna ber�ttelsen �vensom protokoll, upptagande de � bolags�
st�mma i anledning av n�mnda ber�ttelser fattade beslut.

Tillsynsmyndigheten �ger att genom f�rel�ggande av vite tillh�lla

fondkommission�r att fullg�fa sina skyldigheter enligt denna paragraf.

37 � Har fondb�rsstyrelse fattat beslut, som strider mot denna lag

eller b�rsordningen, �ger tillsynsmyndigheten f�rbjuda verkst�llighet av
beslutet. Tillsynsmyndigheten m� ock kunna f�reskriva fondb�rsstyrelse
att, i h�ndelse beslut av nyss omf�rm�lda beskaffenhet g�tt i verkst�l�
lighet, g�ra r�ttelse, d�r s� kan ske, s� ock att fullg�ra vad styrelsen

enligt denna lag eller b�rsordningen �ligger.

Tillsynsmyndigheten �ger f�rel�gga vite vid meddelande av f�rbud

eller f�reskrift enligt denna paragraf.

40 � Talan mot beslut, som meddelas av tillsynsmyndigheten p� grund

av denna lag, f�res hos Konungen genom besv�r, men beslutet g�r
�ndock i verkst�llighet, d�r icke Konungen annorlunda f�rordnar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1972.

1 Prop, 1971: 30, KU 36, rskr 222.

1481

iS".- - '

background image

SFS 1971: 578

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt

kungl. sigill bekr�fta l�tit.
Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

G. E. S TR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

1 "'

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.