SFS 2015:958 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

150958.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1991:980) om han-

del med finansiella instrument

3

dels att nuvarande 6 kap. 3 b–3 e §§ ska betecknas 6 kap. 3 l, 3 g, 3 m och

3 n §§,

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 39 §, 4 kap. 2, 4, 5, 10, 18 och 22 §§, 6 kap. 3 a,

3 g och 3 l–3 n §§, 8 kap. 1 § och rubriken närmast före 6 kap. 3 a § ska ha
följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 2 § ska lyda ”Föreläggande vid vite”,
dels att det ska införas 12 nya paragrafer, 2 kap. 40 §, 4 kap. 13 a § och

6 kap. 3 b–3 f, 3 h–3 k och 3 o §§, och närmast före 6 kap. 3 h, 3 m och 3 o §§
nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

4

I denna lag betyder

finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

överlåtbart värdepapper: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 2 lagen

om värdepappersmarknaden,

penningmarknadsinstrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 3 la-

gen om värdepappersmarknaden,

börs: det som anges i 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden och

sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från
filial i Sverige,

reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepappers-

marknaden,

1 Prop. 2015/16:26, bet. 2015/16:FiU14, rskr. 2015/16:95.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om
de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas
upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2013/50/EU, och Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående
upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2013/50/EU.

3 Lagen omtryckt 1992:558.
Senaste lydelse av rubriken närmast före 6 kap. 2 § 2005:833.

4 Senaste lydelse 2012:378.

SFS 2015:958

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:958

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
anmält avvecklingssystem: det som anges i 2 § lagen (1999:1309) om sys-

tem för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

samverkande system: det som anges i 2 § lagen om system för avveckling

av förpliktelser på finansmarknaden,

prospektdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av

den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepap-
per erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direk-
tiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/50/EU,

prospektförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av

den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa,
införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och sprid-
ning av annonser, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning
(EU) 2015/1604,

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt in-

strument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

aktierelaterat överlåtbart värdepapper:
1. aktie och överlåtbart värdepapper som kan jämställas med aktie, såsom

interimsbevis, fondaktierätt och teckningsrätt, samt

2. överlåtbart värdepapper, såsom konvertibel där rätten att begära konver-

tering tillkommer emittenten och teckningsoption, som ger rätt att förvärva
sådant värdepapper som avses i 1 genom konvertering eller utövande av an-
nan rättighet som värdepapperet är bärare av, om värdepapperet utfärdats av
emittenten av den aktie som rättigheten hänför sig till eller av ett bolag som
ingår i samma koncern som den emittenten,

kvalificerad investerare:
1. sådan kund som avses i 8 kap. 16 § lagen om värdepappersmarknaden,

om inte denna kund har begärt att bli behandlad som en icke-professionell
kund,

2. sådan kund som avses i 8 kap. 17 § lagen om värdepappersmarknaden,
3. sådan enhet som avses i 8 kap. 19 § lagen om värdepappersmarknaden,

om inte denna enhet har begärt att bli behandlad som en icke-professionell
kund, samt

4. sådan kund som avses i punkten 13 i ikraftträdande- och övergångsbe-

stämmelserna till lagen om värdepappersmarknaden,

emissionsprogram: ett program för utgivning av icke aktierelaterade över-

låtbara värdepapper av likartad sort eller kategori, fortlöpande eller vid uppre-
pade tillfällen under en särskilt angiven emissionsperiod,

offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av

aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt bolag att överlåta samtliga
eller en del av dessa aktier till budgivaren,

budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,
målbolag: bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande läm-

nas,

öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en regle-
rad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU,

background image

3

SFS 2015:958

nyckelinformation: väsentlig och väl strukturerad information som ska läm-

nas till investerare med följande innehåll:

1. en kortfattad redogörelse för väsentliga uppgifter om och risker förenade

med emittenten och eventuell garant, innefattande tillgångar, skulder och fi-
nansiell ställning,

2. en kortfattad redogörelse för väsentliga uppgifter om och risker förenade

med investeringen i värdepapperet, innefattande eventuella rättigheter fören-
ade med värdepapperet,

3. erbjudandets allmänna villkor, inklusive en uppskattning av de kostna-

der som emittenten eller erbjudaren tar ut av investeraren,

4. närmare upplysningar om upptagandet till handel, och
5. motiven för erbjudandet och användningen av de medel som emissionen

tillför, samt

företag med begränsat börsvärde: ett företag vars överlåtbara värdepapper

är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har ett genomsnittligt
börsvärde på mindre än 100 miljoner euro beräknat på slutkursen för de tre
föregående kalenderåren.

2 kap.

39 §

5

Sverige är hemmedlemsstat om emittenten inte har säte i en stat inom

EES och ger ut andra överlåtbara värdepapper än sådana som avses i 38 §
första stycket, om

1. det är i Sverige som de överlåtbara värdepapperen antingen kommer att

erbjudas till allmänheten första gången efter den 26 november 2013 eller
kommer att tas upp till handel på en reglerad marknad första gången efter det
datumet, och

2. emittenten, den som lämnar erbjudandet eller den som ansöker om att de

överlåtbara värdepapperen ska tas upp till handel på en reglerad marknad väl-
jer Sverige som hemmedlemsstat.

Sverige är inte hemmedlemsstat för en emittent som avses i första stycket

om emittenten ändrat sitt val av hemmedlemsstat enligt förutsättningarna i
1 kap. 8 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

40 §

Sverige är även hemmedlemsstat för en emittent som inte har säte i en

stat inom EES och ger ut andra överlåtbara värdepapper än sådana som avses
i 38 § första stycket, om

1. den som utöver emittenten är skyldig att upprätta prospekt har valt en

hemmedlemsstat inom EES som inte är Sverige och emittenten senare, under
samma förutsättningar som i 39 §, väljer Sverige som hemmedlemsstat, eller

2. emittentens överlåtbara värdepapper inte längre är upptagna till handel

på en reglerad marknad i den stat emittenten tidigare valt som hemmedlems-
stat och emittenten har valt att Sverige ska vara ny hemmedlemsstat i enlighet
med 1 kap. 8 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

5 Senaste lydelse 2007:535.

background image

4

SFS 2015:958

4 kap.

2 §

6

Det som anges om aktier i 1, 3–18 och 22 §§ ska också tillämpas på

1. depåbevis som medför rätt att rösta för de aktier som depåbevisen avser,
2. finansiella instrument som ger rätt för innehavaren att förvärva aktier

som redan har getts ut av sådana bolag som avses i 1 § första eller andra
stycket, och

3. finansiella instrument som inte omfattas av 2 men som hänför sig till så-

dana aktier som avses där och har en ekonomisk effekt liknande den som de
finansiella instrumenten i 2 har, oavsett om de kan avvecklas fysiskt eller
kontant.

Vid tillämpningen av första stycket ska följande finansiella instrument,

under förutsättning att de uppfyller villkoren i 2 eller 3, anses som sådana in-
strument som avses där:

– överlåtbara värdepapper,
– optioner,
– terminskontrakt,
– swappar,
– räntesäkringsavtal,
– finansiella kontrakt avseende prisdifferenser, och
– varje annat kontrakt eller avtal som kan avvecklas fysiskt eller kontant.
Om ett sådant finansiellt instrument som avses i första stycket 2 eller 3 för-

faller, ska detta anses som en överlåtelse av det finansiella instrumentet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om vilka finansiella instrument som avses i första stycket 2 och 3.

4 §

7

Vid tillämpningen av 5 § ska till den anmälningsskyldiges innehav räk-

nas aktier som denne innehar i eget namn och för egen räkning eller i eget
namn för någon annans räkning.

Till den anmälningsskyldiges innehav ska även räknas sådana aktier som
1. innehas av någon annan med vilken den anmälningsskyldige har träffat

en överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en
långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning,

2. innehas av någon annan för den anmälningsskyldiges räkning, om den

anmälningsskyldige kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas,

3. innehas av ett dotterföretag till den anmälningsskyldige,
4. innehas av någon annan som enligt ett avtal med den anmälningsskyl-

dige för en begränsad tid och mot ersättning har överfört rätten att rösta för
aktierna till den anmälningsskyldige,

5. den anmälningsskyldige har tagit emot som säkerhet, om den anmäl-

ningsskyldige kontrollerar hur rösträtterna för aktierna utövas och har förkla-
rat sig ha för avsikt att utnyttja dem,

6. den anmälningsskyldige har en livslång dispositionsrätt till, om denne

kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas,

7. har deponerats hos den anmälningsskyldige, om denne själv kontrollerar

hur rösträtterna för aktierna ska utövas, och

8. den anmälningsskyldige har fått fullmakt att utöva rösträtten för, om

denne själv kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas.

6 Senaste lydelse 2007:365.

7 Senaste lydelse 2007:365. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

background image

5

SFS 2015:958

Sådana aktier som avses i andra stycket 4–8 ska inte räknas in i innehavet

för den som inte längre kontrollerar hur rösträtterna ska utövas.

Med dotterföretag avses i denna paragraf detsamma som i 1 kap. 11 och

12 §§ aktiebolagslagen (2005:551). Det som anges där om moderbolag ska
även tillämpas på fysiska personer och andra juridiska personer än aktiebolag.

5 §

8

En ändring av ett innehav ska anmälas om ändringen medför att den an-

del av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget
som innehavet motsvarar

1. uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50,

66 2/3 och 90 procent, eller

2. går ned under någon av gränserna i 1.
En beräkning enligt första stycket av antalet aktier eller röstetalet ska grun-

das på de uppgifter som bolaget har offentliggjort enligt 9 § första stycket.
Vid beräkningen ska även sådana aktier som inte får företrädas på en bolags-
stämma beaktas.

För finansiella instrument som endast kan avvecklas kontant ska en beräk-

ning enligt första stycket av antalet aktier eller röstetalet grundas på de upp-
gifter som bolaget har offentliggjort enligt 9 § första stycket multiplicerat
med instrumentets deltavärde. Bestämmelser om beräkning av deltavärde
finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/761 av den 17 de-
cember 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/109/EG vad gäller vissa tekniska standarder för tillsyn om större inne-
hav.

Från en lång position får det inte göras avdrag för korta positioner som hän-

för sig till samma emittent. Med lång och kort position avses detsamma som i
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den
14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar, i den ur-
sprungliga lydelsen.

När ett finansiellt instrument som avses i 2 § första stycket 2 eller 3 utnytt-

jas för förvärv av aktier, ska ändringen i innehavet anmälas till bolaget och
Finansinspektionen, om den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röste-
talet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar därigenom uppnår
eller överstiger någon av gränserna i första stycket 1. Detta gäller även om
innehavet av det finansiella instrumentet har anmälts enligt första stycket 1.

10 §

9

En anmälan enligt 3 § ska ha kommit in till bolaget och Finansinspek-

tionen så snart som möjligt, men senast

1. tre handelsdagar efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått av-

tal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktiein-
nehavet har skett,

2. i de fall som avses i 4 § andra stycket, tre handelsdagar efter den dag då

ändringen i aktieinnehavet har skett.

En anmälan enligt 9 § andra stycket ska ha kommit in till bolaget och

Finansinspektionen så snart som möjligt, men senast tre handelsdagar efter
den dag då bolaget har offentliggjort uppgifter om ökningen eller minsk-
ningen av antalet aktier eller röster enligt 9 § första stycket.

8 Senaste lydelse 2007:365.

9 Senaste lydelse 2007:365.

background image

6

SFS 2015:958

13 a §

Vid tillämpningen av bestämmelserna om anmälningsskyldighet i

3 § och 9 § andra stycket ska aktier som förvärvats med tillämpning av det
förfarande som anges i kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den
22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilise-
ring av finansiella instrument, i den ursprungliga lydelsen, inte räknas med,
om rösträtterna för aktierna inte utnyttjas eller används på annat sätt för att in-
gripa i förvaltningen av emittenten.

18 §

10

Ett aktiebolag som avses i 1 § första stycket som förvärvar eller över-

låter egna aktier ska offentliggöra uppgifter om detta, om förvärvet eller över-
låtelsen medför att den andel av aktierna i bolaget som innehas av bolaget
självt eller den andel av det totala antalet röster i bolaget som de egna aktierna
representerar uppnår, överstiger eller går ned under någon av gränserna i 5 §
första stycket 1.

Uppgifterna ska offentliggöras så snart som möjligt, men senast klockan

12.00 tre handelsdagar efter förvärvet eller överlåtelsen.

22 §

11

Bestämmelserna i 3–18, 20 och 21 §§ ska, om inte annat framgår av

23 och 24 §§, tillämpas också i fråga om aktier som har getts ut av ett aktiebo-
lag som inte har säte i en stat inom EES, om Sverige är hemmedlemsstat en-
ligt 1 kap. 8 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

6 kap.

Sanktionsavgift

12

3 a §

13

Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av

den som

1. trots att prospektskyldighet föreligger inte i rätt tid ansöker om godkän-

nande av ett prospekt enligt 2 kap. 25 §,

2. inte ansöker om godkännande av ett tillägg till ett prospekt enligt 2 kap.

34 §,

3. inte offentliggör ett prospekt enligt 2 kap. 28 och 29 §§ eller ett tillägg

till ett prospekt enligt 2 kap. 34 §,

4. trots att det finns en skyldighet att upprätta en erbjudandehandling inte

ansöker om godkännande enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,

5. inte offentliggör en erbjudandehandling enligt 2 a kap. 9 §,
6. inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och

Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket, eller

7. inte i rätt tid offentliggör uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket eller

18 §.

Avgiften tillfaller staten.

3 b §

För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 1–5 ska sanktions-

avgiften fastställas till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

10 Senaste lydelse 2007:365.

11 Senaste lydelse 2012:378.

12 Senaste lydelse 2005:833.

13 Senaste lydelse 2012:378. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

7

SFS 2015:958

För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 6 ska sanktionsavgiften

fastställas till lägst 15 000 kronor och högst det högsta av

1. för en juridisk person:
a) ett belopp som per den 26 november 2013 motsvarade tio miljoner euro,
b) fem procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående

räkenskapsår,

c) två gånger den vinst som den juridiska personen erhållit till följd av re-

gelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

d) två gånger de kostnader som den juridiska personen undvikit till följd av

regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa,

2. för en fysisk person:
a) ett belopp som per den 26 november 2013 motsvarade två miljoner euro,
b) två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

c) två gånger de kostnader som den fysiska personen undvikit till följd av

regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 7 ska sanktionsavgiften

fastställas enligt andra stycket 1.

Om överträdelsen som anges i 3 a § första stycket 6 eller 7 har skett under

den juridiska personens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsätt-
ningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

3 c §

Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av nå-

gon som ingår i en juridisk persons styrelse eller är dess verkställande direk-
tör, eller ersättare för någon av dem, om den juridiska personen

1. inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till Finansinspektio-

nen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket, eller

2. inte i rätt tid offentliggör uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket eller

18 §.

En sanktionsavgift får tas ut enligt första stycket endast om den juridiska

personens överträdelse är allvarlig och den fysiska personen i fråga uppsåtli-
gen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Sanktionsavgiften ska fastställas enligt 3 b § andra stycket 2.
Avgiften tillfaller staten.

3 d §

När Finansinspektionen beslutar om ett ingripande eller en sanktion

mot en fysisk eller juridisk person, ska inspektionen ta hänsyn till hur allvar-
lig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till över-
trädelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finan-
siella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar.

3 e §

Utöver det som anges i 3 d § ska det i försvårande riktning beaktas om

den juridiska eller fysiska personen tidigare har begått en överträdelse. Vid
denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade
och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. den juridiska eller fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt

samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

2. den juridiska personen snabbt upphört med överträdelsen eller den fy-

siska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den an-
mälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

background image

8

SFS 2015:958

3 f §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska hänsyn tas till sådana om-

ständigheter som anges i 3 d och 3 e §§ samt till den juridiska eller fysiska
personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som
den juridiska eller fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen
eller de kostnader som undvikits.

3 g §

Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns sär-

skilda skäl, får en sanktionsavgift efterges helt eller delvis.

Sanktionsföreläggande

3 h §

Frågor om sanktionsavgift mot fysiska personer för överträdelser en-

ligt 3 c § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att

inom en viss tid godkänna ett beslut om sanktionsavgift enligt 3 c § som är
bestämt till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som

fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläg-
gandet är utan verkan.

3 i §

Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

1. den fysiska personen som föreläggandet avser,
2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna

den,

3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
4. den sanktionsavgift som föreläggs personen.
Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om sank-

tionsavgift kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns
inom den tid som Finansinspektionen anger.

3 j §

Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får

Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktionsavgiften ska beslu-
tas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att
pröva ett överklagande av Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift mot
den juridiska personen för samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

3 k §

En sanktionsavgift för en överträdelse enligt 3 c § får beslutas bara

om sanktionsföreläggande har delgetts den som sanktionsavgiften riktas mot
inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

3 l §

Finansinspektionen får meddela ett beslut om en sanktionsavgift bara

om den som inspektionen avser att ta ut avgiften av har delgetts en upplysning
om att frågan om sanktionsavgift har tagits upp av inspektionen

1. inom sex månader från det att överträdelsen ägde rum i de fall som avses

i 3 a § första stycket 1–5, eller

2. inom två år från det att överträdelsen ägde rum i de fall som avses i 3 a §

första stycket 6 eller 7.

background image

9

SFS 2015:958

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

3 m §

En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio

dagar efter det att ett beslut eller en dom om att ta ut avgiften fått laga kraft
eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslutet
eller i föreläggandet.

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift får verkställas utan föregå-

ende dom eller utslag, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i
första stycket.

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket,

ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestäm-
melser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om in-
drivning av statliga fordringar m.m.

3 n §

En sanktionsavgift som har beslutats enligt 3 a § första stycket 1–5

faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det
att beslutet eller domen fått laga kraft.

Förbud mot att utöva rösträtt

3 o §

Om det finns synnerliga skäl, får Finansinspektionen besluta att den

som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till inspektionen enligt
4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket vid stämman inte får företräda aktierna till
den del innehavets andel av samtliga aktier i aktiebolaget eller av röstetalet
för samtliga aktier i aktiebolaget uppnår eller överstiger någon av gränserna i
4 kap. 5 § första stycket 1.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ansöka om att tingsrät-

ten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana aktier som
enligt första stycket inte får företrädas av ägaren. En sådan ansökan prövas av
tingsrätten i den ort där ägaren har sin hemvist eller, om ägaren inte har hem-
vist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersätt-

ningen ska betalas av ägaren till aktierna och ska på begäran förskotteras av
ägaren till aktierna. Om den betalningsskyldige inte godtar förvaltarens an-
språk, fastställs ersättningen av tingsrätten.

8 kap.

1 §

14

Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 3 h § får inte överklagas.

Andra beslut som Finansinspektionens meddelar enligt denna lag får över-

klagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden
som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. I fråga om anmälan enligt 4 kap. 3 § om ändring i aktieinnehav som av-

ser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i 4 kap. 4,
5 och 10 §§.

14 Senaste lydelse 2007:365.

background image

10

SFS 2015:958

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

3. I fråga om anmälan enligt 4 kap. 9 § andra stycket om att den andel av

det totala antalet aktier eller röster som innehavet motsvarar uppnår eller
överstiger någon av gränserna i 4 kap. 5 § första stycket 1 eller går ned under
någon av dem som avser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre be-
stämmelser i 4 kap. 4, 5 och 10 §§.

4. I fråga om offentliggörande enligt 4 kap. 18 § första stycket av förvärv

och överlåtelse av egna aktier som avser förhållanden före ikraftträdandet till-
lämpas äldre bestämmelser i 4 kap. 5 § och 18 § andra stycket.

5. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.