SFS 2015:1032 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2015:1032 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
151032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden

dels att 1 kap. 5 §, 8 kap. 4 §, 15 kap. 11 §, 23 kap. 5 a, 12 och 15 §§ och

25 kap. 1 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya kapitel, 8 a, 8 b, 25 a och 25 b kap., sju nya

paragrafer, 11 kap. 11 a §, 22 kap. 2 a §, 23 kap. 3 a och 3 b §§, 24 kap. 1 a §,
25 kap. 2 b och 2 c §§, samt närmast före 11 kap. 11 a § och 23 kap. 3 b § nya
rubriker av följande lydelse.

1 kap.

5 §

3

I denna lag betyder

1. anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med

ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som
hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

a) marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investe-

ringstjänster eller finansiella instrument,

c) placera finansiella instrument, eller
d) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instru-

ment eller tjänster,

2. behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna

fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att
utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en
reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörighet
att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad,

3. börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har

fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-
tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappers-
företag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2014:985.

SFS 2015:1032

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1032

4. clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en

clearingorganisation,

5. clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap.

eller förordning (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/59/EU, att driva clearingverksamhet,

6. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i att
a) på clearingdeltagarnas vägnar göra avräkningar i fråga om deras förpliktelser

att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utländsk va-
luta,

b) träda in som motpart till både köpare och säljare av finansiella instru-

ment, eller

c) på annat väsentligt sätt ansvara för att förpliktelserna avvecklas genom

överförande av likvid eller instrument,

7. direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets och

rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella
instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rå-
dets direktiv 93/22/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2010/78/EU,

8. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
9. emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt in-

strument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

10. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett ut-

ländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska an-
ses som en enda filial,

11. genomförandeförordningen: kommissionens förordning (EG) nr

1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för
värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden,
upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämp-
ning av det direktivet, i den ursprungliga lydelsen,

12. handelsplattform: ett multilateralt handelssystem (Multilateral Trading Faci-

lity, MTF) inom EES som drivs av ett värdepappersinstitut eller en börs och som
sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje
man � inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler � så att
detta leder till avslut,

13. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verk-

samhet som avses i denna lag,

14. investeringstjänster och investeringsverksamheter: de tjänster och

verksamheter som anges i 2 kap. 1 §,

15. kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen,
16. koncern:
a) i 8 a, 8 b och 25 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016)

om resolution,

b) i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juri-
diska personer än aktiebolag,

17. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller kredit-

företag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige,

18. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar 10 procent eller

background image

3

SFS 2015:1032

mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget,

19. professionell kund: en sådan kund som avses i 8 kap. 16 eller 17 §,
20. reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför

eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finan-
siella instrument från tredje man � regelmässigt, inom systemet och i enlighet
med icke skönsmässiga regler � så att detta leder till avslut,

21. sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §,
22. sidoverksamheter:
a) för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och

4 §§,

b) för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och
c) för en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 §,
23. startkapital: det kapital som för värdepappersföretag avses i artikel 4.51 i

tillsynsförordningen,

24. systematisk internhandlare: värdepappersinstitut som på ett organise-

rat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra
kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform,

25. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet

har tillstånd att driva värdepappersrörelse,

26. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt

denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag
eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse,

27. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som har fått

tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska företag som
driver värdepappersrörelse från filial i Sverige,

28. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhanda-

hålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet,

29. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven an-
gående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på
en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU,

30. betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapital-

täckningsdirektivet,

31. blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel

4.1.21 i tillsynsförordningen,

32. blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES eta-

blerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till
ett

a) kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
b) annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något annat land inom EES,

33. EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värdepap-

persföretag som är hemmahörande i något annat land inom EES än Sverige,

34. finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i till-

synsförordningen,

35. finansiellt institut: ett finansiellt institut enligt artikel 4.1.26 i tillsyns-

förordningen,

background image

4

SFS 2015:1032

36. finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat

finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
b) annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något land inom EES,

37. holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt artikel

4.1.22 i tillsynsförordningen,

38. koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättats av ett moderföretag

inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en grupp som omfat-
tas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa koncer-
nens eller ett i koncernen ingående värdepappersbolags eller utländskt värde-
pappersföretags finansiella ställning och livskraft efter en betydande försäm-
ring av den finansiella situationen,

39. krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning
och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rå-
dets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprung-
liga lydelsen,

40. moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt mo-

derholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag
inom EES,

41. moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller

EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag
till ett

a) annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som

är etablerat i något land inom EES,

42. samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar

för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av värde-
pappersbolag och kreditinstitut som kontrolleras av finansiella moderholding-
företag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EES,

43. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-
pappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU,

44. utländskt kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § första stycket

21 lagen om bank- och finansieringsrörelse, och

45. återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett värdepappersbolag i

syfte att vidta åtgärder som bolaget avser att vidta för att bevara eller åter-
ställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av
den finansiella situationen.

8 kap.

4 §

Ett värdepappersbolag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och

ha kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Bolaget ska se
till att det har en tillfredsställande intern kontroll.

background image

5

SFS 2015:1032

Sådana värdepappersbolag som anges i 8 a kap. 1 § ska också upprätta en åter-

hämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan enligt samma kapitel.

Ett värdepappersbolag ska särskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker,

operativa risker och andra risker sammantagna inte medför att dess förmåga att full-
göra sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav ska bolaget ha me-
toder som gör det möjligt att fortlöpande värdera och upprätthålla ett kapital
som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att täcka arten och nivån
på de risker som bolaget är eller kan komma att bli exponerat för.

Bolaget ska utvärdera dessa metoder för att säkerställa att de är heltäck-

ande.

8 a kap. �&terhämtningsplaner

Definition

1 §

Med värdepappersbolag avses i detta kapitel värdepappersbolag enligt

2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution.

Upprättande av en återhämtningsplan

2 §

Ett värdepappersbolag ska upprätta en återhämtningsplan och vid behov

uppdatera den.

Bolagets styrelse ska godkänna återhämtningsplanen. Den ska därefter, vid

den tidpunkt Finansinspektionen bestämmer, lämnas in till inspektionen.

Ett värdepappersbolag som är föremål för gruppbaserad tillsyn tillsammans

med andra koncernföretag inom EES omfattas inte av skyldigheten enligt första
och andra styckena.

Upprättande av en koncernåterhämtningsplan

3 §

Ett värdepappersbolag som ingår i en koncern som står under gruppba-

serad tillsyn ska omfattas av en koncernåterhämtningsplan som upprättas och
uppdateras av moderföretaget inom EES. Ett sådant bolag ska upprätta en in-
dividuell återhämtningsplan om Finansinspektionen beslutar det. För en
gränsöverskridande koncern ska ett sådant beslut fattas enligt 9 eller 10 §.

En koncernåterhämtningsplan ska identifiera åtgärder som kan bli nödvän-

diga att vidta på nivån för moderföretaget inom EES och i ett enskilt dotter-
företag som omfattas av den gruppbaserade tillsynen.

Moderföretagets styrelse ska godkänna planen. Den ska därefter, vid den

tidpunkt Finansinspektionen bestämmer, ges in till inspektionen. För en
gränsöverskridande koncern ska planen i stället ges in till den samordnande
tillsynsmyndigheten. Om Finansinspektionen är den samordnande tillsyns-
myndigheten, ska inspektionen sända över planen till berörda behöriga myn-
digheter och resolutionsmyndigheter.

Om ett moderföretag har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna paragraf,

ska Finansinspektionen ingripa enligt 25 kap.

Krav på en återhämtningsplan

4 §

Av innehållet i en återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan

ska det framgå att

background image

6

SFS 2015:1032

1. de åtgärder som identifieras rimligen kan förväntas leda till att värdepap-

persbolaget eller koncernen kan bevara eller återställa sin finansiella ställning
och livskraft, och

2. planen och de åtgärder som identifieras i den rimligen kan förväntas bli

genomförda snabbt och effektivt vid finansiell stress och utan att leda till en
allvarlig störning i det finansiella systemet.

En återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan ska innehålla de

ytterligare uppgifter som framgår av föreskrifter som meddelats med stöd av
13 § eller tekniska standarder beslutade av Europeiska kommissionen enligt
artikel 5.10 i krishanteringsdirektivet.

De åtgärder som identifieras i en återhämtningsplan och en koncernåter-

hämtningsplan får inte leda till att det uppkommer väsentliga hinder mot att
rekonstruera eller avveckla ett värdepappersbolag eller, i förekommande fall,
ett annat koncernföretag som omfattas av planen.

Väsentliga brister eller hinder i en plan

5 §

Finansinspektionen ska granska en återhämtningsplan för att bedöma

om den uppfyller kraven i 4 §. Granskningen ska göras efter samråd med be-
höriga myndigheter i de länder inom EES där det finns en betydande filial.

Riksgäldskontoret ska ges tillfälle att granska planen i syfte att identifiera

eventuella åtgärder i planen som skulle kunna inverka negativt på värde-
pappersbolagets möjlighet till resolution och lämna rekommendationer till
Finansinspektionen.

Hur granskningen och bedömningen av en koncernåterhämtningsplan för

en gränsöverskridande koncern ska gå till framgår av 9�12 §§. Bestämmel-
serna i 6�8 §§ om värdepappersbolag gäller även för moderföretag inom EES
som inte är värdepappersbolag, om granskningen avser en koncernåterhämt-
ningsplan.

6 §

Finansinspektionen ska underrätta värdepappersbolaget om utfallet av

granskningen.

Om Finansinspektionen finner väsentliga brister i en återhämtningsplan

eller väsentliga hinder mot att genomföra åtgärderna i återhämtningsplanen,
ska inspektionen underrätta värdepappersbolaget om vilka väsentliga brister
eller hinder myndigheten identifierar och ge bolaget tillfälle att yttra sig över
bedömningen. Om värdepappersbolagets yttrande inte leder till att inspektio-
nen ändrar sin bedömning, ska inspektionen förelägga bolaget att inom två
månader lämna in en ändrad plan som åtgärdar de brister eller hinder som in-
spektionen identifierat. På värdepappersbolagets begäran får Finansinspektio-
nen besluta att förlänga denna tid med ytterligare en månad.

7 §

Om ett värdepappersbolag inte följer inspektionens föreläggande eller

om de ändringar som värdepappersbolaget gjort inte undanröjer de väsentliga
bristerna eller hindren, ska Finansinspektionen

1. förelägga värdepappersbolaget att göra konkreta ändringar i återhämt-

ningsplanen för att undanröja de väsentliga bristerna eller hindren, eller

2. om sådana ändringar inte på ett adekvat sätt kan åtgärda bristerna eller

hindren, förelägga värdepappersbolaget att identifiera vilka ändringar av sin
affärsverksamhet som det kan göra för att undanröja de väsentliga bristerna
eller hindren.

background image

7

SFS 2015:1032

8 §

Om Finansinspektionen efter ett föreläggande enligt 7 § bedömer att det

inte längre finns väsentliga brister i en återhämtningsplan eller väsentliga hin-
der mot att genomföra planen, ska inspektionen underrätta bolaget om detta.

Om det trots ett föreläggande enligt 7 § fortfarande finns väsentliga brister

i en återhämtningsplan eller väsentliga hinder mot att genomföra planen, får
Finansinspektionen förelägga värdepappersbolaget att

1. reducera riskprofilen i bolaget, även likviditetsrisken,
2. möjliggöra kapitaliseringsåtgärder i rätt tid,
3. se över bolagets strategi och struktur,
4. vidta ändringar i finansieringsstrategin för att förstärka motståndskraften

i kärnaffärsområdena och de kritiska verksamheterna, eller

5. vidta förändringar i bolagets styrningsstruktur.
Vid bedömningen av vilka åtgärder som är nödvändiga och proportioner-

liga ska hänsyn tas till hur allvarliga bristerna och hindren är och den effekt
som åtgärderna skulle ha på värdepappersbolagets affärsverksamhet.

�verenskommelser om en koncernåterhämtningsplan för en
gränsöverskridande koncern

9 §

När Finansinspektionen är den samordnande tillsynsmyndigheten, ska

inspektionen se till att samråd sker med sådana behöriga myndigheter som av-
ses i artikel 116 i kapitaltäckningsdirektivet och de myndigheter som ansvarar
för betydande filialer.

Inom fyra månader från det att Finansinspektionen eller en annan samord-

nande tillsynsmyndighet har överlämnat en koncernåterhämtningsplan till de
myndigheter som anges i 3 § tredje stycket, ska inspektionen försöka komma
överens med behöriga myndigheter som ingår i tillsynskollegiet för koncer-
nen om

1. granskningen och bedömningen av koncernåterhämtningsplanen,
2. huruvida en återhämtningsplan ska upprättas för ett individuellt värde-

pappersbolag eller ett utländskt värdepappersföretag som ingår i koncernen,
och

3. tillämpningen av åtgärder som avses i artikel 6.5 och 6.6 i krishante-

ringsdirektivet för att komma till rätta med väsentliga brister i planen eller vä-
sentliga hinder mot att genomföra den.

Om myndigheterna kommer överens, ska Finansinspektionen i enlighet

med överenskommelsen fatta de beslut som behövs.

10 §

Om en överenskommelse inte har träffats inom fyra månader, ska

Finansinspektionen i egenskap av samordnande myndighet fatta beslut om

1. granskningen och bedömningen av koncernåterhämtningsplanen,
2. huruvida en återhämtningsplan ska upprättas för ett individuellt värde-

pappersbolag i koncernen som står under inspektionens tillsyn, och

3. åtgärder som moderföretaget inom EES eller ett värdepappersbolag som

står under inspektionens tillsyn ska vidta för att komma till rätta med väsent-
liga brister i planen eller väsentliga hinder mot att genomföra den.

Om Finansinspektionen inte är samordnande myndighet, ska inspektionen

ensam fatta beslut enligt första stycket 2 och 3 beträffande värdepappersbolag
i koncernen som står under inspektionens tillsyn.

background image

8

SFS 2015:1032

När Finansinspektionen fattar beslut om koncernåterhämtningsplanen en-

ligt första stycket 1 och 3, ska inspektionen beakta synpunkter och reservatio-
ner från de övriga behöriga myndigheterna.

11 §

Om någon eller några av de behöriga myndigheterna inom fyra måna-

der från det att Finansinspektionen eller en annan samordnande tillsynsmyn-
dighet har överlämnat återhämtningsplanen enligt 9 § andra stycket har hän-
skjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i
förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av
beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut
2009/78/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning
806/2014/EU, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt 10 § med en må-
nad och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att
fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett
beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten. Om Europeiska bankmyn-
digheten inte har fattat ett beslut inom en månad, får inspektionen fatta beslut
enligt 10 §.

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyn-

digheten efter det att fyramånadersfristen har löpt ut eller en överenskom-
melse har träffats.

Finansinspektionen får hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyndighe-

ten bara om det rör

1. bedömningen av koncernåterhämtningsplanen, eller
2. sådana åtgärder som anges i 8 § andra stycket 1, 2 eller 4.

12 §

Ett beslut enligt 9 § som fattas av en utländsk samordnande tillsyns-

myndighet efter en överenskommelse med behöriga myndigheter eller på
grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom de
tidsfrister som anges i 9 § gäller i Sverige.

Bemyndigande

13 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om innehållet i en återhämtningsplan enligt 2 § och en kon-
cernåterhämtningsplan enligt 3 §, när planerna ska upprättas och hur ofta de
ska uppdateras.

8 b kap. Avtal om koncerninternt finansiellt stöd

Definitioner

1 §

I detta kapitel betyder

1. finansiellt stöd: penninglån, utställande av garanti, ställande av säkerhet

eller en kombination av dessa stödformer, och

2. koncerninternt finansiellt stöd: finansiellt stöd som lämnas av ett företag

till ett annat i samma koncern när det mottagande företaget uppfyller förut-
sättningarna för ingripande enligt 25 kap. 2 b §.

background image

9

SFS 2015:1032

Vilka som får ingå avtal om koncerninternt finansiellt stöd

2 §

Ett avtal om koncerninternt finansiellt stöd får ingås mellan å ena sidan

ett moderinstitut i en medlemsstat, ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt
holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett holdingföretag
med blandad verksamhet som är etablerat inom EES, och å andra sidan ett
dotterföretag.

Ett företag som anges i första stycket och som uppfyller förutsättningarna

för ingripande enligt 25 kap. 2 b §, får inte ingå ett avtal om koncerninternt
finansiellt stöd.

Myndighets godkännande av avtal om finansiellt stöd

3 §

Innan ett avtal om koncerninternt finansiellt stöd ingås, ska en ansökan

om godkännande av avtalet göras till Finansinspektionen, om inspektionen är
den samordnande tillsynsmyndigheten för den koncern som avtalet gäller.

Finansinspektionen ska skyndsamt lämna information om ansökan till de

behöriga myndigheterna för varje part i avtalet.

Moderinstitutet inom EES ansvarar för att ansökan görs.

4 §

Finansinspektionen ska godkänna ett avtal om koncerninternt finansiellt

stöd, om stödet

1. i betydande grad avhjälper de finansiella svårigheterna i det företag som

tar emot det,

2. syftar till att bevara eller återställa den finansiella stabiliteten i koncer-

nen som helhet eller i något av företagen inom koncernen, och

3. inte äventyrar den finansiella stabiliteten i ett eller flera länder inom

EES, i synnerhet i det land där det stödgivande företaget finns.

Dessutom ska följande krav vara uppfyllda med avseende på det stödgi-

vande företaget:

1. Det kan antas att ersättningen för stödet kommer att betalas och, om det

avser ett lån, även kapitalbeloppet återbetalas. Om stödet ges i form av en ga-
ranti eller annan slags säkerhet, tillämpas samma villkor på den skuld som
uppkommer ifall garantin eller säkerheten utlöses.

2. Det finansiella stödet ges på sådana villkor att det stödgivande företagets

intressen gynnas.

3. Likviditeten eller solvensen i det stödgivande företaget äventyras inte till

följd av tillhandahållandet av det finansiella stödet.

4. Det stödgivande företaget uppfyller de krav som gäller avseende kapital-

bas och likviditet i kapitaltäckningsdirektivet samt de övriga krav som gäller
enligt artikel 104.2 i samma direktiv vid tidpunkten för det finansiella stödet.

5. Det stödgivande företaget uppfyller de krav som gäller för stora expone-

ringar.

6. Det finansiella stödet leder inte till att de krav som anges i 4 eller 5 inte

uppfylls.

7. Möjligheten till resolution av det stödgivande företaget äventyras inte till

följd av det finansiella stödet.

Finansinspektionen får bevilja undantag från kraven i andra stycket 4 och

5.

background image

10

SFS 2015:1032

5 §

Finansinspektionen ska överlämna varje avtal som inspektionen god-

känt, och ändringar av sådana avtal, till Riksgäldskontoret.

Avtalsparternas godkännande av avtal om finansiellt stöd

6 §

Innan beslut fattas om att ingå ett avtal om koncerninternt finansiellt

stöd, ska bolagsstämman eller motsvarande organ i samtliga företag som är
parter i avtalet om koncerninternt finansiellt stöd godkänna avtalet.

7 §

Ett beslut enligt 6 § ska innehålla ett bemyndigande för styrelsen att be-

sluta om att lämna eller ta emot koncerninternt finansiellt stöd.

8 §

Ett beslut av styrelsen i det stödgivande företaget om att lämna koncer-

ninternt finansiellt stöd ska innehålla följande uppgifter:

1. de överväganden som gjorts,
2. för vilket ändamål stödet lämnas, och
3. hur stödet uppfyller de krav som anges i 4 §.

9 §

Styrelsen i det stödmottagande företaget ska besluta om mottagande av

koncerninternt finansiellt stöd.

10 §

Styrelsen i ett företag som är part i ett avtal om koncerninternt finan-

siellt stöd ska årligen rapportera till bolagsstämman eller motsvarande organ
om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av det avtal om sådant stöd
som bolagsstämman eller motsvarande organ godkänt.

Anmälan om givande av stöd

11 §

Innan något koncerninternt finansiellt stöd lämnas, ska styrelsen i det

stödgivande företaget göra en anmälan till Finansinspektionen och Europe-
iska bankmyndigheten.

Om Finansinspektionen inte är behörig myndighet för det stödmottagande

företaget, ska styrelsen i det stödgivande företaget även göra en anmälan en-
ligt första stycket till den behöriga myndigheten för det stödmottagande före-
taget.

Anmälan enligt första stycket ska även göras till den samordnande myndig-

heten, om denna myndighet inte samtidigt är behörig myndighet för det stöd-
givande eller för det stödmottagande företaget.

Om det stödgivande företaget har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna

paragraf, ska Finansinspektionen ingripa enligt 25 kap.

12 §

En anmälan enligt 11 § ska innehålla styrelsens beslut enligt 8 § och en

detaljerad beskrivning av det avtal om koncerninternt finansiellt stöd som an-
mälan avser samt en kopia av avtalet.

13 §

Finansinspektionen ska fatta beslut om att förbjuda, begränsa eller

godkänna ett koncerninternt finansiellt stöd enligt en anmälan enligt 11 §, om
inspektionen är behörig myndighet för det stödgivande företaget.

14 §

Ett beslut av Finansinspektionen att godkänna, förbjuda eller begränsa

det finansiella stödet ska omedelbart anmälas till den samordnande tillsyns-

background image

11

SFS 2015:1032

myndigheten, den behöriga myndigheten för det stödmottagande företaget
och Europeiska bankmyndigheten.

15 §

Om Finansinspektionen inom fem arbetsdagar, räknat från den dag då

inspektionen tog emot en fullständig anmälan enligt 11 § inte har fattat ett be-
slut enligt 13 §, får stödet lämnas i enlighet med villkoren i det anmälda avta-
let.

Offentliggörande av avtalet

16 §

Styrelsen i varje företag som ingått ett avtal om koncerninternt finan-

siellt stöd ska offentliggöra att företaget ingått ett sådant avtal och vilka som
är parter i avtalet. Styrelsen ska även offentliggöra en översiktlig beskrivning
av avtalsinnehållet.

Styrelsen ska minst en gång om året uppdatera den information som offent-

liggörs.

Bemyndiganden

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. innehållet i ansökan om godkännande av avtal gällande koncerninternt

finansiellt stöd enligt 3 § första stycket,

2. innehållet i en anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd en-

ligt 11 §,

3. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt 8 §

ska innehålla, och

4. offentliggörandet av information enligt 16 §.
Regeringen får även meddela föreskrifter om Finansinspektionens hand-

läggning av ansökan om godkännande av avtal gällande koncerninternt finan-
siellt stöd enligt detta kapitel och av anmälan om givande av sådant stöd.

11 kap.

Hinder mot handel

11 a §

Ett värdepappersinstitut ska avslå en ansökan om att ett finansiellt in-

strument ska handlas på en handelsplattform eller besluta att ett finansiellt in-
strument inte längre ska handlas på en handelsplattform, om Riksgäldskonto-
ret begär det enligt 14 kap. 3 § första stycket 2 lagen (2015:1016) om resolu-
tion eller en utländsk resolutionsmyndighet begär det enligt nationell lagstift-
ning som genomför artikel 64.1 c i krishanteringsdirektivet.

15 kap.

11 §

En börs ska avslå en begäran om upptagande till handel eller besluta att

ett finansiellt instrument inte längre ska vara upptaget till handel (avnotering),
om instrumentet inte uppfyller de krav som gäller för upptagande till handel
eller om emittenten allvarligt åsidosätter sina förpliktelser enligt denna lag
eller någon annan författning eller om Riksgäldskontoret begär det
enligt 14 kap. 3 § första stycket 1 lagen (2015:1016) om resolution eller en ut-

background image

12

SFS 2015:1032

ländsk resolutionsmyndighet begär det enligt nationell lagstiftning som genom-
för artikel 64.1 c i krishanteringsdirektivet. Avnotering av ett finansiellt instru-
ment som har tagits upp till handel ska även ske på begäran av den efter vars
begäran instrumentet har tagits upp till handel. Om det är lämpligt från allmän
synpunkt, får avnotering skjutas upp.

Avnotering får inte beslutas utan att emittenten har fått tillfälle att yttra sig

över det som har tillförts ärendet genom någon annan än emittenten själv, om
det inte är uppenbart obehövligt eller om beslutet inte kan skjutas upp.

En börs ska omedelbart offentliggöra ett beslut om avnotering och informera Fi-

nansinspektionen om beslutet. Inspektionen ska därefter underrätta övriga be-
höriga myndigheter inom EES om beslutet.

22 kap.

2 a §

Finansinspektionen ska pröva om förutsättningarna i 2 § första eller

andra stycket om handelsstopp är uppfyllda, om Riksgäldskontoret begär det
enligt 14 kap. 3 § första stycket 3 lagen (2015:1016) om resolution eller en ut-
ländsk resolutionsmyndighet begär det enligt nationell lagstiftning som ge-
nomför artikel 64.1 c i krishanteringsdirektivet.

23 kap.

3 a §

Ett värdepappersbolag och ett företag som avses i 1 kap. 1 § första

stycket 2 lagen (2015:1016) om resolution ska underrätta Finansinspektionen
om det fallerar eller sannolikt kommer att fallera. Finansinspektionen ska
omedelbart informera Riksgäldskontoret och andra berörda resolutionsmyn-
digheter om underrättelsen.

Om företaget har åsidosatt sina skyldigheter enligt första stycket, ska Fi-

nansinspektionen ingripa enligt 25 kap.

Register över avtal

3 b §

Finansinspektionen får besluta att ett värdepappersbolag ska upprätta

register över sina finansiella avtal och andra avtal av väsentlig betydelse för
värdepappersbolagets verksamhet.

5 a §

4

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 58a,
62.1, 62.2 och 62.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument och
artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan

behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för tvistlös-
ning i de fall som framgår av artiklarna 8.3 andra stycket, 8.4 andra stycket,
20.7 och 30.5�30.7 i krishanteringsdirektivet.

Finansinspektionen får även begära att Europeiska bankmyndigheten bistår

de behöriga myndigheterna med att nå en överenskommelse i de fall som
framgår av artiklarna 8.2 tredje stycket, 20.5 andra stycket, 25.4 och 30.4
andra stycket i krishanteringsdirektivet.

4 Senaste lydelse 2012:197.

background image

13

SFS 2015:1032

12 §

5

Värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer samt sådana ut-

ländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i
Sverige ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt
Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas
för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmäl-

ningar och underrättelser enligt denna lag.

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 2 §

första stycket och när upplysningarna ska lämnas,

2. hur uppgiftsskyldigheten enligt 3 § ska fullgöras,
3. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 3 b §, vad

registren ska innehålla och inom vilken tid värdepappersbolaget ska ge in re-
gistren för olika typer av avtal,

4. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearing-

organisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en
reglerad marknad från filial i Sverige, samt

5. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser

som avses i 12 och 13 §§.

24 kap.

1 a §

Bestämmelserna i 2, 4 och 5 §§ gäller inte vid beslut om överföring,

minskning eller konvertering enligt 6 kap., 16 kap., 17 kap. eller 21 kap. lagen
(2015:1016) om resolution.

25 kap.

1 a §

6

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett värdepap-

persbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för nå-
gon av dem, om värdepappersbolaget

1. har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse genom att lämna falska

uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

3. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller an-
delar i företaget samt storleken på innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 8 kap. 3�6, 8, 8 e, 9 eller 11 § eller i föreskrifter

som har meddelats med stöd av 8 kap. 42 § 2, 4 och 6,

5. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att upp-
fylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med arti-
kel 99.1 i den förordningen,

5 Senaste lydelse 2014:491.

6 Senaste lydelse 2015:186.

background image

14

SFS 2015:1032

6. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information

till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i tillsynsför-
ordningen,

7. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med artikel
394.1 i tillsynsförordningen,

8. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och
415.2 i tillsynsförordningen,

9. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel
430.1 i tillsynsförordningen,

10. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida till-

gångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

11. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt artikel

395 i tillsynsförordningen,

12. är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen,

13. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig in-

formation i strid med någon av artiklarna 431.1�431.3 och 451.1 i tillsynsför-
ordningen,

14. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i institutets

kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder
sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

15. har befunnits ansvarigt för en allvarlig överträdelse av lagen (2009:62)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

16. har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare

för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget
trots att kraven i 3 kap. 1 § första stycket 5 eller 6 eller 8 kap. 8 b�8 d §§ eller
i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är uppfyllda,

17. i strid med 8 a kap. 3 § låter bli att upprätta eller lämna in en koncern-

återhämtningsplan,

18. i strid med 8 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finan-

siellt stöd ska lämnas,

19. i strid med 23 kap. 3 a § låter bli att underrätta Finansinspektionen om

att värdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera, eller

20. i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att

lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av
aktier eller andelar i bolaget, ska första stycket 2 och 3 inte gälla för den per-
sonen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse

är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat
överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte

får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepappersbolag,
eller ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

background image

15

SFS 2015:1032

2 b §

När Finansinspektionen har anledning att ingripa mot ett värdepap-

persbolag enligt 1 eller 4 § och överträdelserna är av sådan art eller omfatt-
ning att det finns skäl att anta att värdepappersbolaget kan komma att omfat-
tas av resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution, ska Finansinspektio-
nen underrätta Riksgäldskontoret och Sveriges riksbank om detta. Finans-
inspektionen ska också lämna de uppgifter till Riksgäldskontoret som
myndigheten behöver för att förbereda sådana åtgärder som avses i den lagen.

Finansinspektionen ska även underrätta värdepappersbolaget om inspektio-

nen anser att en ökning av kapitalet i värdepappersbolaget är nödvändig för
att bolaget inte ska fallera.

2 c §

Om Finansinspektionen ingriper mot ett värdepappersbolag när förut-

sättningarna i 2 b § är uppfyllda, ska inspektionen i beslutet ange att ingripan-
det är en sådan krisavvärjande åtgärd som avses i lagen (2015:1016) om reso-
lution.

25 a kap. Tillfällig förvaltning

Utseende av tillfällig förvaltare

1 §

Finansinspektionen får utse en eller flera tillfälliga förvaltare för ett vär-

depappersbolag, om det finns skäl att anta att värdepappersbolaget kan
komma att bli föremål för ett sådant resolutionsförfarande som avses i lagen
(2015:1016) om resolution, och

1. värdepappersbolaget har en finansiell situation som föranlett Finans-

inspektionen att ingripa enligt 25 kap. 1, 2 eller 4 § utan att den finansiella
situationen väsentligen förbättrats efter ingripandet, och inga andra åtgärder
bedöms tillräckliga för att komma tillrätta med situationen, eller

2. Finansinspektionen har meddelat värdepappersbolaget en varning enligt

25 kap. 1 §.

Finansinspektionen får besluta att den tillfälliga förvaltaren ska träda i sty-

relsens och den verkställande direktörens ställe eller arbeta tillsammans med
styrelsen och den verkställande direktören.

Ett beslut om att förvaltaren ska träda i styrelsens och den verkställande di-

rektörens ställe ska offentliggöras och registreras hos Bolagsverket.

2 §

Finansinspektionen ska i beslutet om att utse en tillfällig förvaltare be-

skriva förvaltarens uppdrag och ange eventuella villkor för uppdraget.

När en tillfällig förvaltare utses för att arbeta tillsammans med styrelsen

och den verkställande direktören, får Finansinspektionen föreskriva att vissa
beslut eller åtgärder ska föregås av samråd med eller samtycke från förvalta-
ren.

�&sidosätter styrelsen eller den verkställande direktören kravet på samråd

eller samtycke som anges i andra stycket inverkar detta inte på rättshandling-
ens giltighet.

3 §

Den tillfälliga förvaltaren får inte kalla till bolagsstämma i värdepap-

persbolaget utan medgivande från Finansinspektionen.

background image

16

SFS 2015:1032

4 §

Den som utses till tillfällig förvaltare ska uppfylla samma krav på lämp-

lighet som enligt 3 kap. 1 § första stycket 5 gäller för styrelseledamot och
verkställande direktör.

Den som står i sådant förhållande till värdepappersbolaget att det kan rubba

förtroendet för att han eller hon ska utföra sitt uppdrag opartiskt får inte vara
tillfällig förvaltare. Det får inte heller i övrigt finnas någon omständighet som
medför att förtroendet för hans eller hennes opartiskhet kan rubbas.

Förvaltaren ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om omständig-

heter som kan medföra jäv för honom eller henne.

Tiden för förvaltningen

5 §

Finansinspektionen ska förordna den tillfälliga förvaltaren för en viss

tid, dock högst ett år. Tiden får förlängas med högst ett år åt gången.

Entledigande av tillfällig förvaltare

6 §

Finansinspektionen får, med omedelbar verkan, skilja den tillfälliga för-

valtaren från sitt uppdrag. Om en tillfällig förvaltare begär att få bli entledigad
och visar skäl till det, ska Finansinspektionen entlediga förvaltaren.

25 b kap. Beslut om vissa ingripanden och tillfällig förvaltning
avseende gränsöverskridande koncerner

1 §

När Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet, ska inspek-

tionen underrätta Europeiska bankmyndigheten och samråda med de behöriga
myndigheterna i tillsynskollegiet för koncernen, om moderföretaget inom
EES har gjort sig skyldigt till en överträdelse

1. som är av sådan art eller omfattning som anges i 25 kap. 2 b §, eller
2. som innebär att förutsättningarna för att utse en tillfällig förvaltare enligt

25 a kap. är uppfyllda.

När en underrättelse har lämnats, får Finansinspektionen besluta om att

vidta en åtgärd. När Finansinspektionen fattar ett sådant beslut, ska inspektio-
nen beakta synpunkter som framförts av de behöriga myndigheterna och de
effekter som beslutet kan få på den finansiella stabiliteten i de berörda län-
derna inom EES.

2 §

Finansinspektionen ska samråda med den samordnande tillsynsmyndighe-

ten, när inspektionen i en sådan situation som anges i 1 § första stycket avser att
vidta åtgärder mot ett dotterföretag till ett moderföretag inom EES.

När samråd har skett, får Finansinspektionen besluta om att vidta en åtgärd.

När Finansinspektionen fattar beslutet, ska inspektionen beakta de synpunkter
som har framförts av den samordnande tillsynsmyndigheten och, i förekom-
mande fall, av andra behöriga myndigheter. Inspektionen ska också beakta de
effekter som beslutet kan få på den finansiella stabiliteten i de berörda län-
derna inom EES.

3 §

Om både Finansinspektionen och andra behöriga myndigheter avser att

vidta åtgärder mot företag i samma koncern, ska Finansinspektionen inom
fem dagar från en underrättelse enligt 1 § från den samordnande tillsynsmyn-
digheten, försöka komma överens med den samordnande tillsynsmyndigheten

background image

17

SFS 2015:1032

och övriga behöriga myndigheter, om att åtgärderna ska samordnas eller om
att samma tillfälliga förvaltare ska utses för företagen.

Om myndigheterna kommer överens, ska Finansinspektionen i enlighet

med överenskommelsen fatta de beslut som behövs.

Första och andra styckena gäller också när Finansinspektionen är samord-

nande tillsynsmyndighet.

4 §

Om en överenskommelse enligt 3 § inte har träffats inom fem dagar från

underrättelsen, får Finansinspektionen fatta beslut om vilka åtgärder enligt 1
eller 2 § som ska vidtas.

När Finansinspektionen prövar en fråga som avses i första stycket, ska in-

spektionen beakta de synpunkter som framförts av de behöriga myndighe-
terna och de effekter som beslutet kan få på den finansiella stabiliteten i de
berörda länderna inom EES.

5 §

Om någon behörig myndighet före utgången av samrådsperioden enligt

1 eller 2 § eller utgången av den femdagarsperiod som anges i 3 § har hän-
skjutit ett ärende om krisavvärjande åtgärder till Europeiska bankmyndighe-
ten i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EU) nr 1093/2010, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning 806/2014/EU, ska Finansinspektio-
nen skjuta upp sitt beslut enligt 1, 2, 3 eller 4 § med tre dagar och invänta det be-
slut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3
i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut i saken från Euro-
peiska bankmyndigheten.

De krisavvärjande åtgärder som omfattas av första stycket är krav om att
1. företagets ledning vidtar vissa åtgärder för att stärka företagets finan-

siella ställning,

2. företagets ledning upprättar en förhandlingsplan om skuldomläggning,

eller

3. företaget ska ändra sina juridiska eller operativa strukturer.
Finansinspektionen får inte hänskjuta ett sådant ärende till Europeiska

bankmyndigheten enligt 23 kap. 5 a § efter det att femdagarsfristen har löpt ut
eller en överenskommelse har träffats.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.