SFS 1975:228

750228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:228 Lag

utkom f rän tr ycket

ändring i lagen (1955: 416) om sparbanker;

den 3 ju ni 1975

utfärdad den 22 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivas i f råga om lagen (1955: 416) om

sparbanker^

dels att i 35 b, 79, 80, 83, 91 och 99 §§ ordet "Konungen" och böj­

ningsform av detta ord skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande

form,

dels att 24, 26, 28, 30, 32 och 39 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

1 Prop. 1975: 73, NU 24, rskr 152.

2 Senaste lydelse av

35 b § 1973: 1187

83 § 1968: 602

79 § 1962:234

91 § 1974: 167

346

80 § 1973:556

99 § 1972: 657.

¬

background image

24

Sparbank får förvärva

1. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att bereda sparbanken

lokaler för dess inrymmande eller tillgodose därmed sammanhängande

behov,

2. aktie i bolag, vilket uteslutande har till syfte att förvalta fast egen­

dom eller tomträtt som förvärvats för det under 1 angivna ändamålet,
och förlagsbevis, som utfärdats av sådant bolag,

3. inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som

sparbanken äger, eller tUl lokaler, som sparbanken i övrigt innehar,

4. bostadsrätt för att bereda bostad åt någon som är anställd i spar­

banken.

Ärende om förvärv enligt första stycket av fast egendom, tomträtt el­

ler aktie avgöres av huvudmännen, om ej annat följer av sparbankens

reglemente. Detsamma gäller ärende om förbättring av byggnad i vilken
sparbankens lokaler äro eller avses bliva inry mda.

Sparbank får till belopp, som vid varje tidpunkt sammanlagt svarar

mot högst tio procent av sparbankens egna fonder, förvärva andel i
sådan ekonomisk förening eller aktie i sådant bolag, som med rege­

ringens g odkännande verkar som en sammanslutning av svenska spar­
banker för tillgodoseende av gemensamma intressen eller garantifond-

bevis eller förlagsbevis, som utfärdats av föreningen eller bolaget,

eller i övrigt tillskjuta medel till föreningen eller bolaget.

Utöver vad som följer av tredje stycket får sparbank efter tillstånd av

tillsynsmyndigheten tillskjuta medel till förening eller aktiebolag som

avses i nämnda stycke, om antingen det tillskjutna kapitalet icke kan

grunda upplåningsrätt eller täcka krav på eget kapital hos föreningen,

bolaget eller annorstädes eller fråga är om kreditaktiebolag som har till
huvudsakligt ändamål att lämna lån mot säkerhet i form av panträtt på

grundval av inteckning i bostads-, kontors- eller affärsfastighet. Efter

tillstånd av regeringen får sparbank förvärva aktie även i annat svenskt

aktiebolag, vars ändamål kan anses gagneligt för bankväsendet eller det
allmänna, samt garantifondbevis eller förlagsbevis utfärdat av sådant
bolag.

Sparbank som medverkar vid emission av aktier eller förlagsbevis på

den allmänna marknaden får efter tillstånd av tillsynsmyndigheten för­

värva aktie eller förlagsbevis som ingår i emissionen. Sådan aktie eller

sådant förlagsbevis skall sparbanken avyttra så snart det lämpligen kan

ske och senast ett år efter förvärvet. Om synnerliga skäl föreligga, kan

tillsynsmyndigheten förlänga denna frist.

SFS 1975: 228

26 §4 Sparbank skall till insättarnas skydd ha egna fonder till visst
lägsta belopp. Detta bestämmes i förhållande till sparbankens tillgångar

och till garantiförbindelser som sparbanken ingått (placeringar). Vid be­
räkningen av kravet på egna fonder indelas placeringarna i följande fyra

grupper, nämligen

A. 1. inneliggande kassa, checkar, postremissväxlar samt fordringar

hos riksbanken och riksgäldskontoret,

3 Senaste lydelse 1972: 657.

^ Senaste lydelse 1973: 1160.

347

¬

background image

SFS 1975:228

348

2. skattkammarväxlar och obligationer som utfärdats av staten,

kommun eller därmed jämförlig samfällighet, allmän kassa eller

inrättning, vars reglemente fastställts av regeringen, eller kre­
ditaktiebolag,

3. andra fordringar för vilka staten, kommun eller därmed jäm­

förlig samfällighet, bankaktiebolag, sparbank, centralkassa eller
annan under A 1 eller 2 avsedd kassa eller inrättning, kredit­
aktiebolag, sådant bankägt aktiebolag som enligt regeringens
medgivande får jämställas med kreditaktiebolag vid tillämp­

ningen av detta stycke eller försäkringsföretag med svensk kon­

cession svarar,

4. fordringar för vilka säkerheten utgöres av värdehandling eller

fordran, som angives under A 1—3,

5. garantiförbindelser för vilka sparbanken erhållit säkerhet i

värdehandling eller fordran, som angives under A 1—4,

B. 1. andra fullgoda obligationer än de som angivas under A 2,

2. fordringar för vilka utländskt bankföretag eller annat försäk­

ringsföretag än som avses under A 3 eller samfällighetsför-
ening svarar,

3. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

värdehandling eller fordran, som angives under B 1 eller 2,

eller

inteckning i jordbruks-, affärs- eller bostadsfastighet eller

tomträtt till sådan fastighet inom sjuttiofem procent av det upp­
skattade värdet av den fasta egendomen eller, i fråga om tomt­

rätt, av byggnad som hör till tomträtten,

4. garantiförbindelser för vilka sparbanken erhållit säkerhet i

värdehandling eller fordran, som angives under B 1—3,

C. 1. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

inteckning i jordbruksfastighet, i bostadsfastighet med en- el­

ler tvåfamiljshus eller med flerfamiljshus för vilket statligt bo­

stadslån utgår eller i tomträtt till sådan fastighet, om inteck­

ningssäkerheten är förstärkt med borgen och inteckningen lig­

ger mellan sjuttiofem och etthundra procent av det uppskat­

tade värdet av den fasta egendomen eller, i fråga om tomträtt,

av byggnad som hör till tomträtten,

inteckning i fastighet, som helt eller delvis är inrättad för

industriell verksamhet, eller i tomträtt till sådan fastighet inom

femtio procent av det uppskattade* värdet av den fasta egen­
domen eller, i fråga om tomträtt, av byggnad och annan egen­
dom som hör till tomträtten,

förlagsbevis eller aktie, som noteras vid fondbörs här i lan­

det, eller

borgen, dock ej till högre belopp för varje låntagare än tjugu-

femtusen kronor,

2. garantiförbindelser för vilka sparbanken erhållit säkerhet i

form av värdehandling, fordran eller borgensförbindelse som

angives under C 1,

¬

background image

D.

övriga tillgångar och garantiförbindelser utom sådana som en-

SFS 1975: 228

ligt fe mte och sjätte styckena skola avräknas från sparbankens
egna fonder.

För placeringar, som angivas under A, fordras ej egna fonder. I övrigt

skall sparbank vid varje tidpunkt ha egna fonder till lägst ett belopp, som

motsvarar sammanlagt

en procent av summan av placeringar, som angivas under B,
fyra procent av summan av placeringar, som angivas under C, och

åtta procent av summan av placeringar, som angivas under D.

Tillgång skall tagas upp till bokfört värde och garantiförbindelse till

sitt nominella belopp.

Med egna fonder avses grundfond, reservfond och garantifond. Med

egna fonder får likställas det nominella värdet av förlagsbevis, utställda

av sp arbanken, intill ett belopp motsvarande sparbankens reservfond. I
fråga om förlagskapital, som långivaren kan återkräva inom fem år skall

dock iakttagas att med sparbankens fonder får likställas högst så stor
del av det varje år förfallande beloppet som svarar mot tio procent av

reservfonden.

Från sparbankens egna fonder skall avräknas det bokförda värdet av

vad sparbanken såsom aktiekapital eller i annan form tillskjutit till före­

tag som driver någon form av bankverksamhet. Sådan avräkning skall
dock ej ske i fråga om företag där staten är delägare eller i fråga om

kreditaktiebolag som har till huvudsakligt ändamål att lämna lån mot
säkerhet i form av panträtt på grundval av inteckning i bostads-, kon­

tors- eller affärsfastighet.

Har sparbank väsentligt ekonomiskt intresse i aktiebolag, som uteslu­

tande har till syfte att förvalta fastighet eller tomträtt som förvärvats för

att bereda sparbanken lokaler för dess inrymmande eller tillgodose där­

med sammanhängande behov, skall från sparbankens egna fonder av­
räknas åtta procent av summan av det bokförda värdet av aktierna i fas­

tighetsbolaget och bolagets bokförda skulder eller den del av dessa som
svarar mot sparbankens innehav av aktier i fastighetsbolaget.

Med uppskattat värde avses det värde, som sparbanken bestämt på

grundval av särskild värdering. Har enligt gällande bestämmelser om
lån av statsmedel till f rämjande av bostadsbyggande sådant lån beviljats

till uppf örande av viss byggnad, skall till grund för bedömandet i stället
för uppskattningsvärdet läggas det enligt nämnda bestämmelser fastställ­
da pantvärdet för byggnaden eller den fastighet, där denna uppföres,
om ej särskilda skäl föranleda annat.

Sparbank, som på grund av avtal enligt 79 § skall uppbära blivande

överskott vid annan sparbanks lilcvidation, får vid bestämmande av kra­

vet på egna fonder under tiden för likvidationen taga överskottet i be­

räkning intill belopp och på villkor som tillsynsmyndigheten fas tställer.

28 §5 Kredit får beviljas endast mot betryggande säkerhet i fast eller
lös egendom eller i form av borgen. Utan säkerhet får dock Icredit lä m­

nas till ett sammanlagt belopp, som vid varje tidpunkt svarar mot högst

Senaste lydelse 1973; 1160.

349

¬

background image

SFS 1975: 228

fem procent av summan av sparbanks fonder och dess inlåning. Därut­

över får kredit utan säkerhet beviljas

1. sådan låntagare, som avses i 26 § första stycket A 2 eller 3, samt ut­

ländskt bankföretag,

2. samfällighetsförening,
3. näringsidkare i och för hans rörelse, om krediten är kortvarig.
Aktie i bolag, som huvudsakligen förvaltar eller driver handel med

aktier eller som idkar emissionsrörelse, får mottagas som pant endast
om aktien noteras vid fondbörs här i landet. Vad nu sagts gäller även
förlagsbevis som utfärdats av sådant bolag.

Sparbank får ej som pant mottaga förlagsbevis, som sparbanken ut­

färdat, och ej heller bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i
sparbanken.

350

30 §ö Till befattningshavare i ledande ställning i sparbank som ensam
eller i förening med annan får avgöra på sparbankens styrelse ankom­

mande kreditärenden eller till den som är gift med sådan person får spar­

banken lämna kredit endast

1. mot säkerhet av borgen eller garanti av staten eller kommun eller

av samfällighet, kassa, inrättning eller bolag eller annan sammanslutning,
som avses i 26 § första stycket A 2 eller 3,

2. mot säkerhet av fordran eller värdehandling som avses i 26 § första

stycket A eller B, dock att inteckning skall ligga inom sextio procent av
det uppskattade värdet av den intecknade egendomen,

3. intill ett belopp av femtiotusen kronor, mot annan pantsäkerhet.
Ledamot av sparbanks styrelse eller styrelsesuppleant, som ej är sådan

befattningshavare som avses i första stycket, eller den som är gift med

sådan person får beviljas kredit endast mot säkerhet av sådan borgen el­
ler garanti som avses i första stycket 1 eUer mot säkerhet av pant.

Sparbank får ej lämna kredit till revisor i sparbanken eller revisors­

suppleant eller till den som är gift med sådan person.

Sparbank får ej heller lämna kredit mot säkerhet av borgen eller ford­

ringsbevis, som utfärdats av någon som avses i första—tredje styckena,
eller mot växel, fÖr vilken denne är betalningsskyldig.

Första—fjärde styckena äga motsvarande tillämpning på bolag, för­

ening eller annan sammanslutning, vari person som avses i f örsta—tredje
styckena eller sådan persons make i egenskap av delägare eller medlem

har ett väsentligt ekonomiskt intresse, om ej annat följer av vad som
föreskrives nedan i denna paragraf.

Sammanslutning, i vilken sådan person som avses i första stycket

såsom delägare eller medlem har väsentligt ekonomiskt intresse, får ej

beviljas kredit som angives i första stycket 3.

Utan hinder av bestämmelsen i femte stycket får sparbank lämna

sammanslutning, i vilken sådan person som avses i första eller andra

stycket i egenskap av delägare eller medlem har väsentligt ekonomiskt
intresse, kredit genom diskontering av växel, som är grundad på verk­
lig handelsaffär, och bevilja kredit mot växel, som nu nämnts och för

vilken sammanslutningen är betalningsskyldig.

Tillsynsmyndigheten prövar fråga om befattningshavare skall anses ha

sådan ledande ställning som avses i första stycket.

« Senaste lydelse 1970: 722.

¬

background image

32 §'^ Ställes lån icke att betalas inom ett år, skall sparbank förbehålla

SFS 1975: 228

sig rätt att säga upp lånet till återbetalning senast inom sagda tid.

Utan förbehåll enligt första stycket får sparbank

1. bevilja återlån enligt reglementet angående allmänna pensionsfon­

dens förvaltning med längre löptid än ett år,

2. utlämna andra lån mot skuldebrev med längre löptid än ett år till

ett sammanlagt belopp, som vid varje tidpunkt svarar mot högst tjugu­
fem procent av summan av sparbankens fonder och dess inlåning efter
avdrag för lån som tagits upp hos allmänna pensionsfonden i samband

med återlån.

Förfallotiden för lån skall bestämmas så, att den är förenlig med vill­

koren för sparbankens förbindelser. Lån som avses i andra stycket 2
får icke ställas på längre återbetalningstid än tio år. Har för sådant

lån icke ställts säkerhet i fast eller lös egendom, skall i skuldebrevet

utfästas årlig avbetalning i förhållande till den tid för vilken lånet be­
viljas.

Sparbanken skall förbehålla sig rätt att säga upp lån som avses i and ra

stycket till återbetalning senast inom tre månader, om säkerheten för
lånet försvagas i märklig mån eller, i fråga om lån utan säkerhet, om

trygghet icke längre föreligger för låneförbindelsens fullgörande.

Bestämmelserna i denna paragraf äga icke tillämpning på lån, för

vars fulla gäldande staten, kommun eller därmed jämförlig samfällig-

het svarar. Föreskriften i tredje stycket första punkten gäller dock även

sådant lån. I fråga om lån för vilket utländsk stat eller utländskt bank­

företag svarar får, om särskilda skäl föreligga, undantag ske från tredje
stycket tredje punkten och fjärde stycket. Undantag från tredje stycket

tredje punkten får, om särskilda skäl föreligga, ske även i fråga om
lån som lämnas av sparbank tillsammans med utländskt bankföretag
eller som i sin helhet refinansieras utomlands.

39 §® Styrelsen får, om reglementet medgiver det, uppdraga åt sty­

relseledamot eller annan att ensam eller i förening med annan avgöra

ärenden av beskaffenhet att annars ankomma på styrelsens egen pröv­

ning.

Om den befogenhet, som skall tillkomma person som avses i första

stycket, åligger det styrelsen att meddela föreskrifter i en för ett år i

sänder fastställd instruktion. Avser uppdraget beviljande av kredit, skola
grunderna för kreditgivningen fastställas. Styrelsen skall, så snart det kan
ske, till tillsynsmyndigheten insända avskrift av instruktionen och un­

derrätta myndigheten om de ändringar som vidtagas i instruktionen.

Uppdrag enligt första stycket kan när som helst återkallas eller in­

skränkas. Utan hinder av uppdrag får styrelsen själv avgöra ärende av
varje slag.

Styrelsen får ej uppdraga åt enskild styrelseledamot eller annan att av­

göra ärende, som avser

1. inrättande eller indragning av filial eller övertagande av annan

bankrörelse,

'

Senaste lydelse 1970: 722.

8 Senaste lydelse 1968: 602.

351

¬

background image

SFS 1975:228

\

2. förvärv eller avyttring av fastighet, som är avsedd för sparbankens

inrymmande eller för att tillgodose därmed sammanhängande behov,

3. beviljande av kredit till befattningshavare, som avses i 30 § första

stycket, eller annan befattningshavare, som ensam eller i förening meo

annan får avgöra på styrelsen ankommande ärenden, till den som är
gift med sådan befattningshavare, till person som avses i 30 § andra
stycket eller till bolag, förening eller annan sammanslutning, vari sådan

person är styrelseledamot eller som delägare eller medlem har ett vä­

sentligt ekonomiskt intresse; för kredit, som nu sägs, får dock styrelsen
fastställa vissa gränser, inom vilka utan styrelsens beslut i varje särslcilt
fall kredit får beviljas i och för en av låntagaren idkad rörelse,

4. förvärv av aktie eller förlagsbevis i andra fall än då fråga är om

aktie eller förlagsbevis, som är utmätt eller pantsatt för sparbankens
fordran,

5. fastställande av allmänna räntesatser för in- och utlåning; dock att

beslut, om det är påkallat av allmän ränteförändring, får utan styrelsens
hörande meddelas för tiden till nästa styrel sesammanträde,

6. meddelande av bestämmelser om kassaverksamheten vid sparban­

ken eller om rörelsen i dess helhet vid fUial och hur denna rörelse skall

övervakas från huvudkontorets sida.

Bestämmelser om kredit skola gälla även i fråga om garantiförbin­

delse, som sparbank ikläder sig.

Denna lag träder i laaft den 1 juli 1975.
Vid tillämpningen av 24 och 26 §§ i den nya lydelsen skall med sådant

beslut av regeringen som där sägs jämställas beslut som före den 1 januari
1975 har fattats av Konungen.

På regeringens vägnar

G. E. STRÄNG

Edmund Gabrielsson
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.