770691.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1951:308) om ekonomiska

föreningar;

utfärdad den 24 augusti 1977,

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 72, 74, 97, 104 och 105 §§ lagen

(1951:308) om ekonom iska föreningar skall ha nedan angivna lydelse.

72 § Saknar förening till regis tret anmäld behörig styrelse, vare styrelse­

ledamot, föreningsmedlem eller borgenär, så ock envar annan, vars rätt
kan vara beroende av att någon finnes som äger företräda föreningen,
berättigad att hos rätten göra ansökan, att föreningen skall förklaras
skyldig att träda i likvidation.

Har förhållande som i första stycket avses varat mer än ett år, skall

länsstyrelsen, där det varder för denna kunnigt, göra anmälan därom hos

rätten.

Sker ansökan eller anmälan, skall rätten ofördröjligen utfärda kallelse å

föreningen samt å före ningsmedlemmar och borgenärer, som vilja yttra sig
i ärend et, att inställa sig för rätten å utsatt dag, då frågan om föreningens

trädande i likvidation skall prövas av rätten. Kallelsen skall delgivas för­

eningen på sätt om s tämning i tviste mål är stadgat, där upplysning vinnes
om någon med vilken delgivni ng kan äga rum. Genom rättens försorg skall

kungörelse om kallelsen införas i Post- och I nrikes Tidningar minst två och

högst fyra månader före nämnda dag. Rätten äge, där så äskas eller eljest

finnes erforderligt, förordna en eller flera sysslomän att taga fö reningens

egendom under vård samt bevaka dess angelägenheter och företräda före­
ningen till dess rätten meddelat beslut i ärend et.

Styrkes ej innan ärendet företages till avgörande, att behörig styrelse

finnes samt att införing i registr et skett, förklare rätten, att föreningen skall
träda i likvida tion, och förordne en eller flera likvidatorer.

74 § Har rörande förening under de tio sista åren icke inkommit någon

anmälan till registret och föreligger anledning till antagande att föreningen

upphört med sin verksamhet, skall länsstyrelsen genom skrivelse till fö re­
ningen eller på annat lämpligt sätt förhöra sig, huruvida föreningen äger
bestånd. Vinnes ej upplysning, att föreningen fortfarande består, skall

länsstyrelsen förklara att föreningen skall anses upplöst och avföra den ur

registret,

' Prop. 1976/77:63. KU 45, rskr 336.

SFS 1977:691

Utkom från trycket

den 13 sept. 1977

1655

'⬢'V-e ⬢ .1

¬

background image

SFS 1977:691

97 §2 Senast fyra månader efter det registrering skett på anmälan som i
96 § 2 mom . sägs skall såväl den övertagande som den överlåtande före­

ningens styrelse göra ansökan om rä ttens tillstånd att bringa fusionsavtalet
till verkställighet. Vid ansökningen skola fogas bevis att registrering skett

samt av den överlåtande föreningens styrelse underskriven förteckning

över föreningens kända borgenärer med angiv ande av postadress. Rätten
utfärde kallelse å den överlåtande föreningens borgenärer, både kända och
okända, med föreläggande för den, som vill göra förbehåll om rätt till betal­

ning av den överlåtande föreningen för sin fordran, att sist å viss dag,

sedan sex månader förflutit, skriftligen göra anmälan därom hos rätten.

Kallelsen varde skyndsamt kungjord i Post- och Inrikes Tidningar.
Kronans ombudsman i orten och alla kända inländska och utländska
borgenärer skola om kallelsen särskilt underrättas, och skall genom rättens

försorg sådan underrättelse avsändas till inländsk borgenär minst en
månad och till utländsk borgenär minst tre månader före inställelsedagen.

Styrkes inför rätten, att de borgenärer, vilka anmält förbehåll som nyss
sagts, blivit till fullo förn öjda för sina fordringar eller att säkerhet som av

rätten godkännes ställts för fordringarna, skall rätten lämna tillstånd till

avtalets verkställande. Om ansökan, som gjorts inom föreskriven tid. så
ock om beslut, som meddelats i anle dning av ansökningen, skall genom

rättens försorg underrättelse ofördröjligen avsändas till länsstyrelsen.

Rättens beslut, varigenom tillstånd givits, skall inom sex månader sedan

beslutet vunnit laga kraft av båda föreningarnas styrelser anmälas för

registrering. Anmälningen skall vara åtföljd av rättens beslut i huvudskrift

eller avskrift, så ock av lagakraftbevis.

När rättens beslut om tillstånd till fusio nsavtalets verkställande regist­

rerats, anses fusionen genomförd.

Hör till den överlåtande föreningen pensionsstiftelse eller personalstif­

telse, gäller om stiftelsens överförande till den öve rtagande föreningen vad
i lage n (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. är stadgat.

104

Vad i registret införes, med unda ntag av meddelande om konkurs

eller ackordsförhandling utan konkurs varom förmäles i 93 §, skall genom

länsstyrelsens försorg ofördröjligen kungöras i Post- och Inrikes Tid­

ningar.

Där i annat fall än i 103 § I mo m. tredje stycket sägs i registret anteck­

nas. att tidigare anteckning avföres därur, skall kungörelse därom äga rum

efter vad ovan stadgas.

105

Det som i enlighet med denna lag blivit infört eller antecknat i

registret och kungjort i Post- och Inrikes Tidningar skall anses hava
kommit till tredje man s kännedom, där ej av omständigheterna framgår, att
han varken ägde eller bort äga vetskap därom.

Innan sådant kungörande skett, kan det förhållande, som blivit eller bor t

bliva infört eller antecknat i regis tret, icke med laga verkan åberopas mot

annan än den som visas hava ägt vetskap därom.

1656

^ Sen aste lydelse 1967:538.

Senaste lydelse 1974:163.

" S enaste lydelse 1973:398.

¬

background image

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1978.

SFS 1977:691

Bestämmelserna i 97, 104 och 105 §§ i sin äldre lydelse gäller fortfarande

i fråga om kungörande som har beslutats eller börjat verkställas före ikraft­
trädandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lambe
(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.