SFS 1977:691

770691.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:JSVBGS+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:JSVBGS+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:10px;font-family:SHSFJI+Arial;color:#000000;} .ft16{font-size:10px;font-family:JELSYU+Arial;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:22px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:KIKFBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:22px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:22px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:254px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1951:308) om ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reningar; </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 24 augusti 1977, </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives att 72, 74, 97, 104 och 105 �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">(1951:308) om ekonom iska f�reningar skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">72 � Saknar f�rening till regis tret anm�ld beh�rig styrelse, vare styrelse�</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19">ledamot, f�reningsmedlem eller borgen�r, s� ock envar annan, vars r�tt <br/>kan vara beroende av att n�gon finnes som �ger f�retr�da f�reningen, <br/>ber�ttigad att hos r�tten g�ra ans�kan, att f�reningen skall f�rklaras <br/>skyldig att tr�da i likvidation. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft11">Har f�rh�llande som i f�rsta stycket avses varat mer �n ett �r, skall </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">l�nsstyrelsen, d�r det varder f�r denna kunnigt, g�ra anm�lan d�rom hos </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">r�tten. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft11">Sker ans�kan eller anm�lan, skall r�tten of�rdr�jligen utf�rda kallelse � </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft18">f�reningen samt � f�re ningsmedlemmar och borgen�rer, som vilja yttra sig <br/>i �rend et, att inst�lla sig f�r r�tten � utsatt dag, d� fr�gan om f�reningens </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">tr�dande i likvidation skall pr�vas av r�tten. Kallelsen skall delgivas f�r�</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft18">eningen p� s�tt om s t�mning i tviste m�l �r stadgat, d�r upplysning vinnes <br/>om n�gon med vilken delgivni ng kan �ga rum. Genom r�ttens f�rsorg skall </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">kung�relse om kallelsen inf�ras i Post- och I nrikes Tidningar minst tv� och </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">h�gst fyra m�nader f�re n�mnda dag. R�tten �ge, d�r s� �skas eller eljest </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">finnes erforderligt, f�rordna en eller flera sysslom�n att taga f� reningens </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft19">egendom under v�rd samt bevaka dess angel�genheter och f�retr�da f�re�<br/>ningen till dess r�tten meddelat beslut i �rend et. </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft11">Styrkes ej innan �rendet f�retages till avg�rande, att beh�rig styrelse </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft18">finnes samt att inf�ring i registr et skett, f�rklare r�tten, att f�reningen skall <br/>tr�da i likvida tion, och f�rordne en eller flera likvidatorer. </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">74 � Har r�rande f�rening under de tio sista �ren icke inkommit n�gon </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">anm�lan till registret och f�religger anledning till antagande att f�reningen </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18">upph�rt med sin verksamhet, skall l�nsstyrelsen genom skrivelse till f� re�<br/>ningen eller p� annat l�mpligt s�tt f�rh�ra sig, huruvida f�reningen �ger <br/>best�nd. Vinnes ej upplysning, att f�reningen fortfarande best�r, skall </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">l�nsstyrelsen f�rklara att f�reningen skall anses uppl�st och avf�ra den ur </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">registret, </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1976/77:63. KU 45, rskr 336. </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:652px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1977:691 </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:654px;white-space:nowrap" class="ft13">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:652px;white-space:nowrap" class="ft13">den 13 sept. 1977 </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:759px;white-space:nowrap" class="ft14">1655 </p> <p style="position:absolute;top:1237px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft15"><i><b>'"'V-e </b></i><b>" .1 </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1977:691 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft24">97 �2 Senast fyra m�nader efter det registrering skett p� anm�lan som i <br/>96 � 2 mom . s�gs skall s�v�l den �vertagande som den �verl�tande f�re�</p> <p style="position:absolute;top:88px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft24">ningens styrelse g�ra ans�kan om r� ttens tillst�nd att bringa fusionsavtalet <br/>till verkst�llighet. Vid ans�kningen skola fogas bevis att registrering skett </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft21">samt av den �verl�tande f�reningens styrelse underskriven f�rteckning </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft24">�ver f�reningens k�nda borgen�rer med angiv ande av postadress. R�tten <br/>utf�rde kallelse � den �verl�tande f�reningens borgen�rer, b�de k�nda och <br/>ok�nda, med f�rel�ggande f�r den, som vill g�ra f�rbeh�ll om r�tt till betal�</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">ning av den �verl�tande f�reningen f�r sin fordran, att sist � viss dag, </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">sedan sex m�nader f�rflutit, skriftligen g�ra anm�lan d�rom hos r�tten. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft24">Kallelsen varde skyndsamt kungjord i Post- och Inrikes Tidningar. <br/>Kronans ombudsman i orten och alla k�nda inl�ndska och utl�ndska <br/>borgen�rer skola om kallelsen s�rskilt underr�ttas, och skall genom r�ttens </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft24">f�rsorg s�dan underr�ttelse avs�ndas till inl�ndsk borgen�r minst en <br/>m�nad och till utl�ndsk borgen�r minst tre m�nader f�re inst�llelsedagen. </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft25">Styrkes inf�r r�tten, att de borgen�rer, vilka anm�lt f�rbeh�ll som nyss <br/>sagts, blivit till fullo f�rn �jda f�r sina fordringar eller att s�kerhet som av </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">r�tten godk�nnes st�llts f�r fordringarna, skall r�tten l�mna tillst�nd till </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft25">avtalets verkst�llande. Om ans�kan, som gjorts inom f�reskriven tid. s� <br/>ock om beslut, som meddelats i anle dning av ans�kningen, skall genom </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">r�ttens f�rsorg underr�ttelse of�rdr�jligen avs�ndas till l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">R�ttens beslut, varigenom tillst�nd givits, skall inom sex m�nader sedan </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">beslutet vunnit laga kraft av b�da f�reningarnas styrelser anm�las f�r </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">registrering. Anm�lningen skall vara �tf�ljd av r�ttens beslut i huvudskrift </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">eller avskrift, s� ock av lagakraftbevis. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r r�ttens beslut om tillst�nd till fusio nsavtalets verkst�llande regist�</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">rerats, anses fusionen genomf�rd. </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">H�r till den �verl�tande f�reningen pensionsstiftelse eller personalstif�</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft24">telse, g�ller om stiftelsens �verf�rande till den �ve rtagande f�reningen vad <br/>i lage n (1967:531) om tryggande av pensionsutf�stelse m.m. �r stadgat. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft21">104 </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad i registret inf�res, med unda ntag av meddelande om konkurs </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">eller ackordsf�rhandling utan konkurs varom f�rm�les i 93 �, skall genom </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">l�nsstyrelsens f�rsorg of�rdr�jligen kung�ras i Post- och Inrikes Tid�</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">ningar. </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">D�r i annat fall �n i 103 � I mo m. tredje stycket s�gs i registret anteck�</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">nas. att tidigare anteckning avf�res d�rur, skall kung�relse d�rom �ga rum </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">efter vad ovan stadgas. </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft21">105 </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft21">Det som i enlighet med denna lag blivit inf�rt eller antecknat i </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft24">registret och kungjort i Post- och Inrikes Tidningar skall anses hava <br/>kommit till tredje man s k�nnedom, d�r ej av omst�ndigheterna framg�r, att <br/>han varken �gde eller bort �ga vetskap d�rom. </p> <p style="position:absolute;top:986px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">Innan s�dant kung�rande skett, kan det f�rh�llande, som blivit eller bor t </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft21">bliva inf�rt eller antecknat i regis tret, icke med laga verkan �beropas mot </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft21">annan �n den som visas hava �gt vetskap d�rom. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">1656 </p> <p style="position:absolute;top:1084px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft22">^ Sen aste lydelse 1967:538. </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">Senaste lydelse 1974:163. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft22">&#34; S enaste lydelse 1973:398. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i k raft den 1 januari 1978. </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:669px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1977:691 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna i 97, 104 och 105 �� i sin �ldre lydelse g�ller fortfarande </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft32">i fr�ga om kung�rande som har beslutats eller b�rjat verkst�llas f�re ikraft�<br/>tr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft30">INGEMAR MUNDEBO </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft32">Bengt Lambe <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i lagen (1951:308) om ekonomiska

f�reningar;

utf�rdad den 24 augusti 1977,

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives att 72, 74, 97, 104 och 105 �� lagen

(1951:308) om ekonom iska f�reningar skall ha nedan angivna lydelse.

72 � Saknar f�rening till regis tret anm�ld beh�rig styrelse, vare styrelse�

ledamot, f�reningsmedlem eller borgen�r, s� ock envar annan, vars r�tt
kan vara beroende av att n�gon finnes som �ger f�retr�da f�reningen,
ber�ttigad att hos r�tten g�ra ans�kan, att f�reningen skall f�rklaras
skyldig att tr�da i likvidation.

Har f�rh�llande som i f�rsta stycket avses varat mer �n ett �r, skall

l�nsstyrelsen, d�r det varder f�r denna kunnigt, g�ra anm�lan d�rom hos

r�tten.

Sker ans�kan eller anm�lan, skall r�tten of�rdr�jligen utf�rda kallelse �

f�reningen samt � f�re ningsmedlemmar och borgen�rer, som vilja yttra sig
i �rend et, att inst�lla sig f�r r�tten � utsatt dag, d� fr�gan om f�reningens

tr�dande i likvidation skall pr�vas av r�tten. Kallelsen skall delgivas f�r�

eningen p� s�tt om s t�mning i tviste m�l �r stadgat, d�r upplysning vinnes
om n�gon med vilken delgivni ng kan �ga rum. Genom r�ttens f�rsorg skall

kung�relse om kallelsen inf�ras i Post- och I nrikes Tidningar minst tv� och

h�gst fyra m�nader f�re n�mnda dag. R�tten �ge, d�r s� �skas eller eljest

finnes erforderligt, f�rordna en eller flera sysslom�n att taga f� reningens

egendom under v�rd samt bevaka dess angel�genheter och f�retr�da f�re�
ningen till dess r�tten meddelat beslut i �rend et.

Styrkes ej innan �rendet f�retages till avg�rande, att beh�rig styrelse

finnes samt att inf�ring i registr et skett, f�rklare r�tten, att f�reningen skall
tr�da i likvida tion, och f�rordne en eller flera likvidatorer.

74 � Har r�rande f�rening under de tio sista �ren icke inkommit n�gon

anm�lan till registret och f�religger anledning till antagande att f�reningen

upph�rt med sin verksamhet, skall l�nsstyrelsen genom skrivelse till f� re�
ningen eller p� annat l�mpligt s�tt f�rh�ra sig, huruvida f�reningen �ger
best�nd. Vinnes ej upplysning, att f�reningen fortfarande best�r, skall

l�nsstyrelsen f�rklara att f�reningen skall anses uppl�st och avf�ra den ur

registret,

' Prop. 1976/77:63. KU 45, rskr 336.

SFS 1977:691

Utkom fr�n trycket

den 13 sept. 1977

1655

'"'V-e " .1

background image

SFS 1977:691

97 �2 Senast fyra m�nader efter det registrering skett p� anm�lan som i
96 � 2 mom . s�gs skall s�v�l den �vertagande som den �verl�tande f�re�

ningens styrelse g�ra ans�kan om r� ttens tillst�nd att bringa fusionsavtalet
till verkst�llighet. Vid ans�kningen skola fogas bevis att registrering skett

samt av den �verl�tande f�reningens styrelse underskriven f�rteckning

�ver f�reningens k�nda borgen�rer med angiv ande av postadress. R�tten
utf�rde kallelse � den �verl�tande f�reningens borgen�rer, b�de k�nda och
ok�nda, med f�rel�ggande f�r den, som vill g�ra f�rbeh�ll om r�tt till betal�

ning av den �verl�tande f�reningen f�r sin fordran, att sist � viss dag,

sedan sex m�nader f�rflutit, skriftligen g�ra anm�lan d�rom hos r�tten.

Kallelsen varde skyndsamt kungjord i Post- och Inrikes Tidningar.
Kronans ombudsman i orten och alla k�nda inl�ndska och utl�ndska
borgen�rer skola om kallelsen s�rskilt underr�ttas, och skall genom r�ttens

f�rsorg s�dan underr�ttelse avs�ndas till inl�ndsk borgen�r minst en
m�nad och till utl�ndsk borgen�r minst tre m�nader f�re inst�llelsedagen.

Styrkes inf�r r�tten, att de borgen�rer, vilka anm�lt f�rbeh�ll som nyss
sagts, blivit till fullo f�rn �jda f�r sina fordringar eller att s�kerhet som av

r�tten godk�nnes st�llts f�r fordringarna, skall r�tten l�mna tillst�nd till

avtalets verkst�llande. Om ans�kan, som gjorts inom f�reskriven tid. s�
ock om beslut, som meddelats i anle dning av ans�kningen, skall genom

r�ttens f�rsorg underr�ttelse of�rdr�jligen avs�ndas till l�nsstyrelsen.

R�ttens beslut, varigenom tillst�nd givits, skall inom sex m�nader sedan

beslutet vunnit laga kraft av b�da f�reningarnas styrelser anm�las f�r

registrering. Anm�lningen skall vara �tf�ljd av r�ttens beslut i huvudskrift

eller avskrift, s� ock av lagakraftbevis.

N�r r�ttens beslut om tillst�nd till fusio nsavtalets verkst�llande regist�

rerats, anses fusionen genomf�rd.

H�r till den �verl�tande f�reningen pensionsstiftelse eller personalstif�

telse, g�ller om stiftelsens �verf�rande till den �ve rtagande f�reningen vad
i lage n (1967:531) om tryggande av pensionsutf�stelse m.m. �r stadgat.

104

Vad i registret inf�res, med unda ntag av meddelande om konkurs

eller ackordsf�rhandling utan konkurs varom f�rm�les i 93 �, skall genom

l�nsstyrelsens f�rsorg of�rdr�jligen kung�ras i Post- och Inrikes Tid�

ningar.

D�r i annat fall �n i 103 � I mo m. tredje stycket s�gs i registret anteck�

nas. att tidigare anteckning avf�res d�rur, skall kung�relse d�rom �ga rum

efter vad ovan stadgas.

105

Det som i enlighet med denna lag blivit inf�rt eller antecknat i

registret och kungjort i Post- och Inrikes Tidningar skall anses hava
kommit till tredje man s k�nnedom, d�r ej av omst�ndigheterna framg�r, att
han varken �gde eller bort �ga vetskap d�rom.

Innan s�dant kung�rande skett, kan det f�rh�llande, som blivit eller bor t

bliva inf�rt eller antecknat i regis tret, icke med laga verkan �beropas mot

annan �n den som visas hava �gt vetskap d�rom.

1656

^ Sen aste lydelse 1967:538.

Senaste lydelse 1974:163.

" S enaste lydelse 1973:398.

background image

Denna lag tr�der i k raft den 1 januari 1978.

SFS 1977:691

Best�mmelserna i 97, 104 och 105 �� i sin �ldre lydelse g�ller fortfarande

i fr�ga om kung�rande som har beslutats eller b�rjat verkst�llas f�re ikraft�
tr�dandet.

P� regeringens v�gnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lambe
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.